- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Aprobaty techniczne

Aprobaty techniczne są to decyzje dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych. Aprobaty takie wydawane są w Instytucie Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 10 z 1995 r.). Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414), ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22.08.1997 r. (Dz.U. nr 111, poz. 726), przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. takie, dla których:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi wynikającymi z polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji;
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, mających istotny wpływ na spełnienie jednego z wymagań podstawowych.

Do obrotu i stosowania są dopuszczone także materiały i wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Wykaz wyrobów mających: świadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, decyzje o dopuszczeniu do stosowania na obszarze Polski wyrobów zagranicznych oraz spis aprobat technicznych zawarty jest w systematycznie wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie publikacjach pt.: “Katalog obowiązujących aprobat technicznych”.

Literatura
Katalog obowiązujących aprobat technicznych wg stanu na 01.01.1998 r. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998 r.


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/aprobaty-techniczne.html

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.