Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub
urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające
azbest, ma obowiązek sporządzenia – w dwóch egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest". Właściciele lub
zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne
„Oceny…” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny…” tzn.:

 • po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,
 • po roku, jeżeli przy poprzedniej "Ocenie…" ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne
uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny…” właściciel lub zarządca
zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi
architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego –
w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje
przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego
oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.

Właściciel
lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury)
wyrobów zawierających azbest.
Wyniki
inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia 
informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla
miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu
z wyrobami zawierającymi azbest.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania
ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co
pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli,
instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające
azbest, ma ponadto obowiązki:

 • oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się
  urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem
  ostrzegawczym dla azbestu
 • opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji
  bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi
  azbest,
 • zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami
  zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub
urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej
mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby zawierają azbest
krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych
pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do
środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości
powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub
usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

1azbest.jpg 

Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub
urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające
azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium.
Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze
przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów
,o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy
przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub
zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej,
dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej
eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu
powinny być uwzględniane przy:

 • sporządzaniu "Oceny…",
 • sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
 • zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – odpowiednio
przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności
wykonania identyfikacji azbestu
w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest..

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub
urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia
na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont),
wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem
przepisów wynikających z art. 30, ust. 7 ustawy – Prawo budowlane. Zatajenie
informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac
remontowo-budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska –
odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych,
właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac- wytwórcy odpadów
niebezpiecznych. Zawiera umową na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania
wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub
urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane
obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w
czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca
powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji
lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach
zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od
wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i
oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej
5-lat, wraz z inna dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia
oraz terenu.

2azbest.jpg 

 Na podstawie materiałów informacyjnych Ministerstwa Gospodarki