Dietmar Klausen – Tłumaczył Wiesław Słowik

Cement szybkosprawny odznacza się bardzo krótkim czasem wiązania oraz bardzo dużą wytrzymałością początkową. W Niemczech jest dopuszczony do stosowania cement szybkosprawny Z 35 SF ("Wittener Zement").

Uwagi
Cement szybkosprawny jest produkowany jako mieszanka fabryczna cementu portlandzkiego, cementu glinowego oraz dodatków specjalnych. Mieszanie tego cementu na budowie z innymi spoiwami oraz dodatkami do betonu (poza obojętnymi mączkami mineralnymi, jak np mączka kwarcowa) jest niedopuszczalne. Dodatki do betonów mogą być stosowane tylko wówczas, gdy mają one świadectwo dopuszczenia, gdy jest sprawdzone ich oddziaływanie na cement szybkosprawny oraz zostały przeprowadzone odpowiednie badania przewidziane w normach.

Cement szybkosprawny w porównaniu ze zwykłym cementem posiada:

 • wodożądność niewiele niższą przy tej samej konsystencji,
 • czas wiązania krótszy (wiązanie może rozpocząć się nawet już po 20 minutach,
 • wysoką wytrzymałość początkową, nawet w niskich temperaturach (wytrzymałość na ściskanie po 2 godzinach musi być ??4 N/mm 2 ).
  Ważniejsze dane techniczne zamieszczono w tablicy poniżej.  Zastosowanie
 • Mocowanie kołków i kotew w elementach konstrukcyjnych (np okładziny ścian zewnętrznych, elementy dachu, mocowanie rusztów wsporczych, belek schodowych policzkowych, stopni schodowych, wykładziny stropów,parapety).
 • Naprawa elementów budowlanych z betonu i żelbetu (np nawierzchni jezdni, słupów dźwigarów, płyt stropowych, płyt ściennych, prefabrykatów betonowych), które są poddane działaniu normalnych warunków klimatycznych, bez szczególnych wymagań termicznych.
 • Szybkie mocowanie elementów stalowych, np rur, szyn, słupków.
 • Układanie płyt ściennych, stropowych, chodnikowych.
 • Wykonywanie posadzek do natychmiastowego użytkowania, w przestrzeniach wewnętrznych, zewnętrznych oraz w strefach narażonych na działanie wilgoci.

  Wskazówki praktyczne
  Z powodu krótkiego czasu wiązania należy drogą prób ustalić, czy beton w warunkach budowy będzie mógł być odpowiednio ułożony i zagęszczony. Czas mieszania powinien być możliwie krótki (1 do 2 min.). Temperatury powyżej 20 !C przyspieszają dodatkowo wiązanie, dlatego cement należy mieszać z zimnym kruszywem, a szczególnie z zimną wodą. Niska temperatura ma niewielki wpływ na początek wiązania, stąd nawet w temperaturze poniżej 10 !C zaprawa lub beton osiąga wytrzymałość początkową w przewidzianym czasie. Krótkotrwałe wydzielanie wysokiego ciepła hydratacji może obniżyć wzrost wytrzymałości betonu w elementach o dużych przekrojach.

  Komentarz
  W innych krajach cement szybkosprawny nosi nazwę "JetCement" lub "Regulated Set – Cement" (Cement o kontrolowanej szybkości twardnienia).

  Literatura
  PN-80/B-3002. Cementy specjalne.
  Biuletyn Informacyjny ARDEX GmbH, "Wittener Schnellzement" (Cement szybkosprawny z Witten), styczeń 1996.