Charakterystyka energetyczna ma określić wielkość energii szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku (zapotrzebowanie energii elektrycznej, energetycznej, gazu). Świadectwa takie mają być sporządzane także dla mieszkań oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno- użytkową. Świadectwo będzie ważne przez 10 lat – podaje portal Interia.pl.

Znowelizowana ustawa Prawo budowlane wprowadza regulacje, które umożliwiają m.in. ocenę energetyczną budynków oraz mieszkań, okresowe kontrole kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach z punktu widzenia doboru oraz efektywności energetycznych zastosowanych urządzeń oraz kontrole instalacji, w których pracują kotły mające co najmniej 15 lat. Do Kodeksu cywilnego został natomiast wprowadzony przepis, który przewiduje obowiązek udostępnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom budynków lub mieszkań oraz najemcom.

Nowela ustanawia też, kto może sporządzić świadectwo energetyczne. Ma to być osoba, która ma co najmniej wyższe studia oraz posiada odpowiednie uprawnienia budowlane.


Jak informuje Interia.pl ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2009 r. z wyjątkiem przepisów nakazujących ministrowi budownictwa określenie w drodze rozporządzenia sposobu obliczania charakterystyki energetycznej, wzoru świadectwa oraz sposobu jego sporządzania. Te przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach od daty opublikowania nowelizacji.