Protokoły z kontroli obiektu budowlanego winny stanowić kolejne załączniki do książki obiektu budowlanego.

Części protokołu kontroli okresowej obiektu budowlanego
Protokół kontroli okresowej, przeprowadzonej co najmniej raz w roku, obejmuje następujące części:

Część I – Dane ogólne
1. Nazwa obiektu.
2. Adres obiektu (kod, miejscowość, ulica, numer posesji).
3. Kubatura, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytkowa.
4. Data zakończenia budowy.
5. Data ostatniego przeglądu okresowego.
6. Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę okresową.

Część II – Informacja o posiadanej dokumentacji i dokumentach obiektu
1. Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza.
2. Książka obiektu budowlanego wraz z datą założenia.
3. Dokumentacja rocznych kontroli okresowych.
4. Dokumentacja 5 – letnich kontroli okresowych.

Część III – Charakterystyka techniczna obiektu
1. Rodzaj fundamentów.
2. Rodzaj konstrukcji.
3. Typ i rodzaj dachu.
4. Rodzaj stropów.
5. Wyposażenie instalacyjne.
6. Ilość kondygnacji nadziemnych.
7. Ilość kondygnacji podziemnych.

Część IV – Ocena stanu technicznego elementów obiektu
Należy przyjąć następujące zasady oceny wizualnej stanu zużycia technicznego obiektu:

 • Elementy konstrukcyjne
  - dobry – zużycie 0-15 %
  - zadawalający – zużycie 16-25 %
  - średni – zużycie 26-40 %
  - zły – zużycie 41-50 %
  - awaryjny – zużycie ponad 50 %

 • Elementy wykończeniowe
  - dobry – zużycie 0-15 %
  - zadawalający – 16-30 %
  - średni – zużycie 31-45 %
  - zły – zużycie 46-60 %
  - awaryjny – zużycie ponad 60 %

 • Instalacje sanitarne
  - zadawalający – zużycie 0-10 %
  - średni – 11-20 %
  - zły – zużycie 21-30 %
  - awaryjny – zużycie ponad 30 %

 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
  - zadawalający – zużycie 0-10 %
  - średni – 11-15%
  - zły – zużycie 16-20 %
  - awaryjny – zużycie ponad 20 %

  Standardowe elementy budynku podlegające ocenie
  Ocena dotyczy zazwyczaj następujących elementów:
  1. Fundamenty
  2. Ściany konstrukcyjne.
  3. Kominy.
  4. Stropy.
  5. Schody.
  6. Dachy.
  7. Pokrycie dachu.
  8. Obróbki blacharskie.
  9. Okna.
  10. Drzwi.
  11. Podłogi.
  12. Tynki wewnętrzne.
  13. Elewacja.
  14. Instalacja wody zimnej.
  15. Instalacja wody ciepłej.
  16. Instalacja kanalizacyjna.
  17. Instalacja gazowa.
  18. Instalacja centralnego ogrzewania.
  19. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
  20. Instalacja elektryczna i teletechniczna, a w tym:
  a. zasilanie obiektu,
  b. instalacja wewnętrzna elektryczna,
  c. instalacja odgromowa,
  d. instalacje teletechniczna (telefoniczna, sygnalizacyjna przeciwpożarowa, alarmowa, komputerowa).

  W przypadku kontroli okresowej obiektu dokonywanej co najmniej raz na 5 lat, protokół winien być rozszerzony o następujące części:

  Część V – Infrastruktura zewnętrzna
  1. Drogi i chodniki.
  2. Drobne formy architektoniczne.
  3. Oświetlenia zewnętrzne.
  4. Ogrodzenie.
  Część VI-Protokoły pomiaru
  1. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej.
  2. Oporność izolacji.
  3. Instalacja odgromowa.
  4. Ochrona przepięciowa.