Wstęp

Gdyby istniał jeden uniwersalny nadający
się; do stosowania w każdych warunkach i zapewniający 100% pewności system czy też;
sposób ochrony to wszystkie inne byłyby niepotrzebne. Ponieważ; gama oferowanych
systemów ochrony i ich elementów składowych co rok zwiększa się; oznacza to, że
każdy z systemów czy elementów ochrony ma jakieś; wady czy przeciwwskazania w
stosowaniu.

Nic więc dziwnego, że przed podjęciem decyzji jaki
system ochrony wybrać; należy przeanalizować; wszystkie możliwe do przewidzenia
okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie użytkowania systemu. 1 Używam tu
określenia “system ochrony” nie przez przypadek ponieważ nawet najprostszy
system alarmowy też jest przecież systemem ochrony – także wtedy gdy ma mieć tylko
działanie odstraszające.
Według wielu fachowców zajmujących się ochroną mienia ogromna cześć użytkowanych
systemów alarmowych jest bardziej atrapami niż zabezpieczeniem obiektów.
Jeśli systemy alarmowe są tak złe to dlaczego liczba włamań w chronionych obiektach
stanowi niewielki procent włamań w stosunku do obiektów nie chronionych? Straty w
przypadku udanego przełamania systemu ochrony są o wiele większe niż wiele drobnych
kradzieży do obiektów niechronionych. Jest więc czym się martwić. Na domiar złego
liczba przełamań systemów, w wyniku których ponoszone są bardzo duże straty, rośnie
co oznacza, że kadra przestępców zdobywa doświadczenie.
Ponieważ systemy montowane dziś mają przecież chronić także przez kilka następnych
lat trzeba przy ich projektowaniu uwzględnić postęp w technikach przełamywania
systemów i przewidzieć zdobywanie wiedzy przez przestępców.
Konieczne jest ustalenie (na ile jest to możliwe) zakresu co do ewentualnych
późniejszych zmian w obiekcie chronionym, a zwłaszcza wzrostu zagrożenia i
konieczności objęcia ochroną dodatkowych powierzchni lub dostosowania się do nowych
rodzajów zagrożeń Ponieważ system alarmowy powinien umożliwiać łatwe i możliwie
tanie dostosowywanie się do zmian jakie mogą zachodzić w obszarze ochrony, lepiej więc
zdecydować się na system alarmowy trochę droższy (dotyczy to zwłaszcza centralki i
liczby prowadzonych przewodów) ale umożliwiający pewną elastyczność późniejszych
decyzji niż znaleźć się w sytuacji gdy niewielka zmiana w zagrożeniu obiektu lub w
sposobie jego użytkowania zmusi do całkowitej, a zatem kosztownej, wymiany systemu
ochrony.
Projektanci systemów sygnalizacji ppoż. są w lepszej sytuacji niż ich koledzy
zajmujący się systemami “antywłamaniowymi” ponieważ większość pożarów
wynika z bezmyślności ludzi czy zbiegu nieprzewidzianych okoliczności gdy w przypadku
ochrony mienia przeciwnik najczęściej planuje przestępstwo mając możliwość
poszukiwania najsłabszych punktów ochrony.
Błędy w systemach alarmowych można podzielić według tego czy powstały na poziomie
ustaleń wyboru koncepcji ochrony, realizacji systemu czy w trakcie użytkowania systemu.3

Zanim powstanie system alarmowy

Błędy w
ochronie powstające na poziomie ustaleń, jeszcze przed realizacją systemu są
najtrudniejsze do skorygowania
. Traktowanie montażu systemu alarmowego
podobnie jak montażu np. instalacji elektrycznej jest najczęstszym błędem inwestorów.
System alarmowy wiąże się ze znacznie większą skalą trudności i istnieje
zależność – czym więcej urządzeń technicznych jest zainstalowanych w obiekcie który
ma być objęty ochroną i czym bardziej warunki odbiegają od przyjętych jako korzystne
dla przebywania ludzi tym więcej wystąpi problemów z prawidłowym doborem elementów
ochrony! Natomiast organizacja pracy w obiekcie czyli sposób jego użytkowania ma
bezpośredni wpływ na rozmieszczenie elementów ochrony, z podobną zależnością – jak
przy wyborze elementów, to znaczy czym bardziej różnorodny w poszczególnych
częściach obiektu jest sposób jego wykorzystywania tym większe problemy wystąpią z
doborem rozmieszczenia elementów ochrony.
Umieszczenie każdego elementu ochrony (rodzaj i miejsce) jest ściśle powiązane z
sąsiednimi elementami, a więc istnieją między nimi powiązania podobne jak w
rozstawieniu pionków na szachownicy które muszą wzajemnie się ochraniać. Natomiast na
każdy z tych elementów ochrony mogą mieć wpływ czynniki chyba ze wszystkich dziedzin
nauki- zakres i szybkość zmian temperatury, wilgotność, naturalne i sztuczne
oświetlenia, kierunki i sposób otwierania drzwi i okien a także ich zamocowanie i
uszczelnienie, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń, konstrukcja ścian i stropów,
posadowienie fundamentów budynku, urządzenia pracujące w pomieszczeniach (nawet zegar z
wahadłem może sprawiać kłopoty), usytuowanie budynku i jego otworów okiennych i
drzwiowych w stosunku do stron świata, poziom wód gruntowych, sąsiedztwo drzew,
zwyczaje i poziom życia ludzi w chronionym obiekcie i w najbliższym sąsiedztwie, stan
dróg dojazdowych i usytuowanie ciągów komunikacyjnych (kolej, autostrada, estakady
itp.), sąsiedztwo: transformatorów, stacji energetycznych, maszyn wytwarzających
drgania i zakłócenia elektromagnetyczne, nadajników radiowych i telewizyjnych, lotnisk
i tras podchodzenia do lądowania samolotów, architektura: budynku, ogrodu (czasami jest
istotne nawet jakie drzewa owocowe występują w ogrodzie, lub jaki system korzeniowy
mają drzewa) osiedla – to część haseł które trzeba rozpatrywać przy projektowaniu
systemów alarmowych. Całe szczęście że tylko w nielicznych przypadkach trzeba te
wszystkie czynniki brać pod uwagę równocześnie – natomiast pominięcie chociaż
jednego z nich tam gdzie to jest istotne może mieć fatalne skutki!
Dlatego w przypadku planowania ochrony rozległych obiektów lub gdy zagrożenie obiektu
jest duże uważam za konieczne zatrudnienie niezależnego specjalisty od zabezpieczeń w
roli konsultanta.4

Wstępna analiza zagrożeń i wymagań co do
systemu ochrony.

Przy ustalaniu koncepcji ochrony obiektu,
najczęściej biorą udział dwie strony:
* – instalator – z samej istoty swojej działalności zainteresowany zamontowaniem jak
najdroższego systemu i mający raczej nikłe pojęcie o zabezpieczeniach mechanicznych,
* – inwestor broniący swoich interesów poprzez działania mające na celu maksymalne
zmniejszanie ceny systemu.

W rozmowach na poziomie wyboru koncepcji ochrony braknie więc strony która nie byłaby
zainteresowana materialnie w podnoszeniu lub obniżaniu ceny systemu a zakres jej
działalności ograniczony byłby do pomocy w ustaleniu zagrożeń występujących w
obiekcie i metod ich likwidacji.5
6 Najpóźniej w tej fazie rozmów prowadzonych między inwestorem a instalatorem
zatrudnienie niezależnego specjalisty od zabezpieczeń pozwala na uniknięcie
większości błędów w systemie ochrony
. System zamontowany bez konsultanta najczęściej będzie spełniał wymagania co do ceny
a nie co do zapewnienia odpowiedniego do zagrożenia stopnia bezpieczeństwa.
Praktyka wykazuje, że koszty poniesione na zatrudnienie konsultanta w celu wstępnego
ustalenia występujących w obiekcie zagrożeń i minimalnych wymagań (jakie należy
stawiać systemowi alarmowemu) zwracają się inwestorowi w postaci minimalizacji kosztów
i optymalizacji warunków ochrony a instalatorowi taka analiza zagrożeń istotnie
ułatwia projekt i montaż systemu oraz odsuwa podejrzenie o zawyżanie kosztów ochrony.
Dobór środków ochrony a więc i cena systemu powinna być ustalana na podstawie analizy
zagrożeń (czyli także przewidywanej wiedzy i determinacji przestępcy).
Jeśli o wyborze instalatora czy systemu ochrony decyduje przede wszystkim niska cena
systemu, trzeba przyjąć, że dzieje się to prawie zawsze kosztem bezpieczeństwa
obiektu. Konieczne jest więc przypominanie inwestorom, że Polskie Normy “Systemy
Alarmowe” ( Wymagania ogólne PN-93 E-08390 arkusz nr 14) określają podział na
klasy systemów alarmowych w zależności od zaszeregowania wartości podlegającej
zabezpieczeniu do odpowiedniej kategorii zagrożonej wartości. Oszczędności w systemie
ochrony powyżej pewnego poziomu mogą być nieopłacalne (nawet mogą prowadzić do
czynności niezgodnych z wymaganiami Polskich Norm co podlega karze – (patrz art23 pkt3).
Pewną pomocą w ustaleniu kolejności działań przy realizacji dużych systemów
alarmowych są informacje zawarte w artykule drukowanym w Rzeczpospolitej z dnia 4
października 1994 roku pt “Porady praktyczne dla
zamawiających montaż systemu alarmowego”
. Podstawę prawną działań instalatora od fazy rozmów wstępnych aż do oddania
gotowego systemu do użytkowania tworzą jednak wymagania zapisane w Polskich Normach7 a
wszystkie inne zalecenia czy porady mają charakter pomocniczy.

Ustalanie co, gdzie i przed czym chronimy.

Planowanie ochrony w budynkach mieszkalnych

. Najczęściej zadawanym pytaniem przez inwestorów
którzy planują zamontowanie systemu jest: “Który system alarmowy jest
najlepszy?”. Odpowiadam wtedy pytaniem ” Jakie ubranie jest najlepsze?”. To
pytanie uzmysławia inwestorom konieczność dopasowania systemu alarmowego do rodzaju
obiektu i jego sposobu użytkowania.
Przy planowaniu ochrony willi lub mieszkań warto skorzystać z porad zamieszczonych w
artykułach “Czy mieszkamy bezpiecznie” w Muratorze nr 12/93 i w Rzeczpospolitej
z dnia 18 października 1993 roku “Zagrożenia włamaniami oraz metody ich
likwidacji”8. Są tam zawarte informacje jakie środki ochrony (elektroniczne i
mechaniczne) zastosować w zależności od architektury osiedla, budynku, ogrodu, poziomu
życia mieszkańców i ich zwyczajów
. Praktycznie przy planowaniu ochrony w każdym rodzaju obiektu (nawet mieszkania w bloku)
projektantowi systemu czy instalatorowi potrzebna jest wiedza o zabezpieczeniach
mechanicznych na takim poziomie aby móc ocenić ich wartość ochronną i w razie
potrzeby zalecić zmiany lub uzupełnienia. Z tego powodu uważam za konieczne
wprowadzenie na kursach dla instalatorów zajęć o zabezpieczeniach mechanicznych.
Planowanie ochrony w dużych obiektach.
Ustalenie co ma być chronione w przypadkach planowania ochrony dużych obiektów tylko na
pozór jest proste. Bez dokładnej znajomości zasad funkcjonowania instytucji czy
zakładu który ma być chroniony pomyłki w ustaleniu co i gdzie i przed czym ma być
chronione są nieuniknione
. Ponieważ najwięcej informacji o pomieszczeniach w obiekcie który ma być chroniony
mają kierownicy pionów organizacyjnych istotne dla planowania ochrony dane najdogodniej
jest uzyskać za pomocą specjalnie przygotowanej ankiety jednakowej dla wszystkich
kierowników. Unikamy w ten sposób sytuacji przekłamania podawanych danych co może się
wydarzyć przy ustnym zbieraniu informacji
. Wyniki tak przygotowanej ankiety umożliwiają optymalizację kosztów ochrony obiektu
poprzez ustalenie minimalnych wymagań na elementy ochrony
Najczęściej po analizie ankiety okazuje się, że część pomieszczeń nie musi być
chroniona natomiast często ochroną powinny być objęte pomieszczenia których ochrona
nie była przez inwestora planowana.
Może się okazać, że istotne zmniejszenie ceny systemu można uzyskać przez zmiany
sposobu działania jednostki organizacyjnej która ma być objęta ochroną! Czasami może
to być zamiana pokoi lub oddzielenie części pomieszczeń od dostępu innych
pracowników czy interesantów dodatkowymi drzwiami itp.., W celu minimalizacji kosztów
ochrony zalecane jest łączenie w ochronę pomieszczeń o podobnych wymagań co do
ochrony.

Określenie momentu naruszenia strefy chronionej

. Rys 1 Zależność między kategorią zagrożonej
wartości a miejscem wykrywania naruszenia obiektu chronionego (przyjęta wersja na
potrzeby tego opracowania – w normach brak jest danych określających tego typu
zależności). Rys1. plik rys 1.bmp

Zabezpieczenia mechaniczne powinny zapewniać taki czas
ochrony przed wtargnięciem osoby zaopatrzonej w narzędzia ogólnie dostępne aby agresja
mogła być przerwana przed uczynieniem istotnych szkód w strefie chronionej. Zalecany
jest podgląd telewizyjny dojść do pomieszczeń objętych tym rodzajem ochrony.
W wyniku tak przeprowadzonej ankiety mamy określone które pomieszczenia należy objąć
ochroną i jakiej klasy system alarmowy powinien być zamontowany. Po przyjęciu
założeń co do związku między kategorią zagrożonej wartości a momentem wykrywania
przez system alarmowy agresji wiemy jak “szczelny” ma być system w
poszczególnych pomieszczeniach lecz dla dokonania prawidłowego wyboru elementów ochrony
potrzebne jest jeszcze (zwłaszcza dla pomieszeń o dużym zagrożeniu) określenie przed
jakimi rodzajami agresji system ma chronić.

Określanie zagrożeń.

Błędem popełnianym zarówno przez inwestorów jak i
instalatorów jest zakładanie jednakowego zagrożenia dla całego chronionego obiektu w
sytuacji gdy zagrożenie w poszczególnych strefach ochrony jest różne.
Dla prawidłowego doboru systemu ochrony trzeba utworzyć listę zagrożeń które trzeba
brać pod uwagę w danym obiekcie i następnie należy wybrać dla każdej strefy, te
zagrożenia przed którymi powinniśmy zastosować zabezpieczenia. Przykład tabeli
zagrożeń.
Proszę popatrzeć na dane zawarte w tabeli nr 1 Zestawione są tam obok siebie po dwa
przykładowe pomieszczenia o wydawałoby się identycznych sposobach użytkowania a więc
i jednakowych na pozór zagrożeniach

Zadaniem projektanta jest stworzenie systemu który
będzie spełniał postawione wymagania, ale podstawowe wymagania jakie są oczekiwane od
systemu powinien przygotować (lub zlecić przygotowanie) użytkownik obiektu (chyba że w
zleceniu dla projektanta systemy ujęta jest także analiza zagrożeń)

Błędem jest jak widać ograniczanie roli systemu
antywłamaniowego do tego co sugeruje jego nazwa czyli ochrony jedynie przed włamaniem.

Miejsca wykrywania przestępcy przez system alarmowy a
straty w obiekcie chronionym.

W jakiej fazie agresji powinien być wywołany
sygnał alarmu?

Instalatorzy którzy są tuż po ukończeniu kursu
sądzą, że skoro pozytywnie zaliczyli egzamin to ich wiedza jest już na tyle pełna że
mogą bez konsultacji podejmować się ochrony dużych obiektów o zróżnicowanym
zagrożeniu. Dochodzi wtedy do takich sytuacji, że aby przekonać instalatora o błędach
w zamontowanym przez niego systemie trzeba przy włączonym systemie wejść w strefę
ochrony i wyjść bez uruchomienia sygnału alarmu lub wykazać, że przestępca jest
wstanie poczynić duże szkody w czasie jaki upłynie między powstaniem sygnału alarmu a
interwencją by go przekonać o błędnej koncepcji ochrony.
W fazie projektowej konieczne jest przeprowadzenie analizy czasu jaki może upłynąć od
chwili wykrycia intruza przez system alarmowy do chwili podjęcia skutecznej interwencji9.
Ustalenie kto, w jakim czasie i jak skutecznie podejmie interwencję w przypadku
zagrożenia ma decydujący wpływ na
- wybór miejsca wykrywania przestępcy przez system alarmowy
- dobór zabezpieczeń mechanicznych czyli “opóźniaczy” ? – straty jakie
powstaną na skutek działania przestępcy.
Wszystkie szczegóły w prawidłowo zaprojektowanych systemach ochrony są
podporządkowane nadrzędnej zasadzie doprowadzenia do tego aby czas potrzebny do
podjęcia skutecznej interwencji po wszczęciu alarmu był tak krótki aby przestępca nie
zdołał uczynić istotnych szkód w strefie podlegającej ochronie.
Konieczne jest więc uświadomienie inwestorowi, że musi założyć jakie szkody mogą
być traktowane jako nieistotne czy jak kto woli dopuszczalne. Dopiero wtedy można
określić jaki czas jest potrzebny personelowi ochrony, w najmniej korzystnych warunkach,
do podjęcia interwencji przerywającej przestępcy czynienie dalszych szkód.
Może dziwić zakładanie wielkości szkód jakie może poczynić przestępca zanim
podjęta zostanie interwencja, lecz proszę pamiętać, że szkodą jest także wybicie
szyby, zniszczenie drzwi czy zamknięć
. W strefach ochrony w których rodzaj czy wartość zgromadzonego mienia nie są dużej
wartości można dopuścić do tego aby system wykrywał przestępcę dopiero po jego
wejściu w strefę chronioną. Godzimy się w ten sposób na ewentualne zniszczenie
zabezpieczeń mechanicznych broniących dostępu do strefy objętej ochroną.
Natomiast przy ochronie mienia o dużej wartości, lub takiego którego utrata mogła by
doprowadzić do dużych szkód, trzeba system ochrony projektować tak aby wykrywana była
już próba wejścia w strefę chronioną, a przy założeniu także konieczności ochrony
przed sabotażem może się okazać, że powinny być wykrywane już próby zniszczenia
chronionego sprzętu także np. przez wrzucenie do pomieszczeń substancji niszczących.
Czyli nie musi być spełniony warunek wejścia intruza do strefy chronionej dla
wszczęcia alarmu gdyż już sama próba zniszczenia lub uszkodzenia zabezpieczeń
mechanicznych stanowić może zagrożenie dla chronionego obiektu. Zdarzyć się więc
może konieczność tworzenia stref ochrony podobnych do coraz większych pierścieni
gdzie największy pierścień zawiera w sobie mniejsze pierścienie.

Chciałbym tu szczególnie uwrażliwić instalatorów
na ewentualne stawianie wymagań w warunkach przetargu co do maksymalnej stawki godzinowej
instalatora ponieważ z góry wymóg ten w większości przypadków ogranicza jakość
zamontowanego systemu. Czy za stawkę 2-3 zł można dziś zatrudnić fachowców w tak
skomplikowanej dziedzinie jak systemy alarmowe? Przecież trudno znaleźć specjalistę
który zgodzi się pracować nawet za 5-7 zł/h.
Zdarza się też tak że warunki przetargu na wykonanie systemu alarmowego są tak podane
że pominięta jest faza projektowa systemu lub brak jest analizy zagrożeń. Dochodzi
więc często do sytuacji w których nie można w kosztorysie umieścić projektu systemu.
W przypadku przełamania systemu przez przestępcę trudno jest wtedy ustalić czy był
projekt czy nie i kto jest za rozmieszczenie elementów ochrony odpowiedzialny. Ten
problem występuje nie tylko w przypadku przetargów (czyli zazwyczaj dużych obiektów)
lecz także w ochronie mieszkań w blokach i willach. Jeśli inwestor chce aby elementy
systemu były montowane na zasadzie wskazywanie przez niego miejsc ich zamocowania to
radzę, aby uniknąć późniejszych kłopotów w przypadku przełamania systemu,
pozostawić ślad takich ustaleń na piśmie podpisanym przez inwestora. Bardzo często w
procesach sądowych instalator systemu alarmowego twierdzi, że inwestor wymógł na nim,
pod groźba rezygnacji z usługi, odstępstwa od zasad stosowanych przy projektowaniu i
montażu systemów alarmowych. W takich przypadkach należy zapytać instalatora:
“Czy mechanik samochodowy może na życzenie klienta odciąć hamulce?”
Często inwestorzy przy wstępnych ustaleniach podają instalatorowi co i gdzie ma być
chronione i zwłaszcza dla początkujących w zawodzie instalatorów może stanowić to
pułapkę.
Przecież określenie które pomieszczenia mają być chronione ani wstępny podział na
strefy ochrony nie jest równoważne określeniu co podlega ochronie ani przed jakimi
rodzajami agresji mamy zabezpieczać. Przecież do wyjątków należą sytuacje w których
mamy chronić pomieszczenia a nie to co się w nich znajduje!

Czy normy są stosowane przez
instalatorów?

Niestety podejrzewam, że nie lub są stosowane
wybiórczo. Opinia moja oparta jest na podstawie oceny ponad stu systemów alarmowych. Do
wyjątków należało aby instalator pozostawił użytkownikowi schemat systemu z
katalogowymi danymi elementów składowych czy przeciwwskazania co do zmian w obiekcie
mogących wpływać na działanie systemu (wymóg zawarty w normach). Tylko w pojedynczych
przypadkach można było na podstawie pozostawionej przez instalatora dokumentacji
ustalić klasę systemu alarmowego i przed jakimi rodzajami agresji system miał chronić.
Normy mają to do siebie, że używany jest w nich dość specyficzny język wymagający
często dodatkowych wyjaśnień. Jeśli więc zaledwie kilka osób sygnalizowało problemy
z interpretacją zapisów zawartych w normach to rodzi się podejrzenie, że nie są one
dość dokładnie czytane.
Można co prawda przyjąć, że sygnalizowane problemy z praktycznym stosowaniem PN10
występują dopiero przy planowaniu ochrony dużych obiektów lecz przecież nie można
zakładać, że systemy są montowane tylko w małych i średnich obiektach.

Czy system alarmowy spełnia swoje zadania?
Jeśli ma być udzielona odpowiedź na tak postawione pytanie (bardzo często stawiane
przez sądy w tej lub podobnej formie w przypadku procesów) to pierwszą czynnością
jest ustalenie czy gdziekolwiek został ślad zapisu warunków jakie były stawiane
systemowi. Jak mylące może być, w pewnych przypadkach, przy wyborze koncepcji ochrony
kierowanie się tylko wartością chronionego mienia podam na następującym przykładzie.
Stocznia na której terenie zgromadzone jest mienie o bardzo dużej wartości jest z
całą pewnością mniej “ciekawym” obiektem dla włamywaczy niż mały skład
(sklep) broni czy sklep jubilerski, a kierując się wartością mienia czyli zaleceniami
normy stocznię należy chronić systemem lepszej klasy niż sklep jubilerski a przecież
raczej ciężko jest ukraść czy zniszczyć statek.

Uwaga: Dobrze jest przewidzieć w umowie z przyszłym użytkownikiem systemu klauzulę
określającą kto i w jakim zakresie ponosić będzie koszty ewentualnych zmian w
systemie. Jest to szczególnie istotne w dużych obiektach gdzie poszczególne strefy są
odmiennie od siebie użytkowane, a jak uczy doświadczenie zwłaszcza w pierwszym okresie
użytkowania systemu ilość zmian proponowanych przez użytkownika jest największa i
bywają one kosztowne.

Na schemacie i w kosztorysie nazwy zastosowanych
urządzeń muszą być pełne i zgodne z nazewnictwem stosowanym przez ich producenta lub
sprzedawcę (powinny być dołączone ulotki z danymi technicznymi urządzeń). Jest to
istotne dla ustalenia prawidłowości cen użytych elementów i zgodności zastosowania
tychże elementów z zasadami ochrony i zaleceniami producenta.

Błędy w czasie użytkowania systemów
alarmowych

. Większość błędów popełnianych przez
użytkowników systemów wynika z braku informacji o przeciwwskazaniach w użytkowaniu
obiektu (patrz odnośnik nr 5).
Wzajemne powiązania między elementami ochrony (urządzenia elektroniczne, zabezpieczenia
mechaniczne, służby interwencyjne) a przewidywanym podczas projektowania systemu
zagrożeniem obiektu przypominają o tym, że zmiana jaka może zajść w którymkolwiek z
wymienionych z tych czynników (w sposób planowany lub losowy) w trakcie eksploatacji
systemu alarmowego musi być na nowo zbilansowana ze wszystkimi elementami ochrony. Bilans
ten to przede wszystkim ponowne określenie czasu niezbędnego dla podjęcia skutecznej
interwencji, w najmniej korzystnych warunkach dla ochrony. W wyniku takiej analizy może
się okazać konieczne dokonanie zmian lub uzupełnień w systemie ochrony
. Najczęściej popełnianym błędem przez użytkowników systemów jest -
niekonsultowanie z projektantem systemu lub instalatorem zmian w sposobie użytkowania
pomieszczeń, a zwłaszcza wzrostu wartości i zmian asortymentu mienia chronionego, zmian
budowlanych, rozmieszczenia ozdób i reklam.

Motto: Liczba błędów jaka może być popełniona jest nieograniczona, prawidłowych
rozwiązań może być tylko kilka.

1* PN-93/E-08390/11 str.3 pkt.5.2 “Należy
uzyskać informację dotyczącą chatakterystyk różnego rodzaju systemów alarmowych
oraz rodzajów niebezpieczeństw, na które mogą być narażone chronione obiekty”

2* PN-93/E-08390/11 str.5 pkt. 7.1 “… we
wczesnym etapie projektowania należy dokładnie rozważyć wymiary i kształt kanałów
kablowych, kabli itp., aby w możliwie szerokim zakresie została zapewniona możliwość
uzupełnień i modyfikacji systemu alarmowego.”

3* * “Błędy w systemach alarmowych”
materiały konferencyjne Securex 95 Poznań

4* PN-93/E-08390/11 str.3 pkt.5.2.1 ” Wymagania
dotyczące alarmowania powinny być ustalone tak dokładnie, jak jest to możliwe, przy
konsultacji między właściwymi, zainteresowanymi stronami (tj. zamawiającym,
konsultantem, dostawcą systemu alarmowego….”

5* Taką rolę mogą na dzień dzisiejszy pełnić
rzeczoznawcy lub biegli sądowi. Towarzystwa Ubezpieczeniowe powinny stworzyć swoją
kadrę specjalistów do oceny zabezpieczeń stosowanych w obiektach tak aby inwestor
mógł uzyskiwać u nich porady co do preferowanych metod ochrony.

6* 7* Przepisy karne. Art.23. Osoba odpowiedzialna za
działalność produkcyjną lub usługową albo za kontrolę jakości, która nie
przestrzega wymagań norm, których stosowanie jest obowiązkowe, ……..podlega karze
grzywny.

8* “Vademecum Zabezpieczeń” zabezpieczenia
mieszkań, domów, ochrona sklepów, hurtowni, biur, alarmy samochodowe, broń gazowa,
zeszyt 1 wyd.ABJJ 1994r stron 94 oraz “Zagrożenia włamaniem do budynku w świetle
uwarunkowań architektoniczno – budowlanych” materiały konferencyjne Securex 96
mgr.in. Bożena Putowska

9* PN-93/E-08390/14 str. 6 ….”skuteczność
działania w przypadku zaistnienia alarmu będzie zależeć od urządzeń sygnalizacyjnych
systemu alarmowego oraz od czasu zużytego na przybycie pomocy”

10*Systemy Alarmowe.nr 3/95 Polskie Normy “Systemy
Alarmowe” Materiał do dyskusji, Elektroinstalator nr 4/95 Temat pozostaje
otwarty….(krytycznie o normach). Rzeczpospolita 23 styczeń 1995 Tak blisko, po
sąsiedzku – ale z przepaścią prawną. Polskie normy i przepisy: wyboje na drodze do
Unii Europejskiej.

Autor:

Stefan Jerzy Siudalski
Specjalista w dziedzinie zabezpieczeń
Od 26 lat na liście biegłych sądowych z dziedziny ochrony
http://ochrona.siudalski.pl