Fundament jest elementem budynku za pomocą którego obciążenia przekazywane są na podłoże gruntowe. Fundament bezpśoœredni to taki, który przekazuje obciążenia na grunt wyłącznie przez powierzchnię podstawy w odróżnieniu od fundamentów poœśrednich takich jak pale i studnie. Fundamenty bezpośœrednie mogą być zaprojektowne w postaci ław, stóp lub płyty fundamentowej. Najcz궜ciej budynki posadawia się na ławach fundamentowych żelbetowych. Ławy takie zbroi się i betonuje na budowie choć można również zastosować ławy prefabrykowane. Ławy fundamentowe zbroi się podłużnie prętami. Są to dla budynków jednorodzinnych najczꜶciej 4 pręty o œśrednicy 10-14mm. Pręty zbrojeniowe łączymy strzemionami o œśrednicy 4,5 – 6mm rozstawionymi co 25-30cm. Gruboœć otuliny zbrojenia fundamentów przyjmuje się równą 5cm gdy pod ławą wykonana jest warstwa chudego betonu gruboœci 10cm. Gdy nie ma podkładu z chudego betonu gruboœć otuliny zbrojenia wynosi 7cm. Chudy beton na podkłady to beton klasy 7,5 – na jedną cz궜ć cementu około 7 częœci kruszywa (piasek + żwir).

Stopy fundamentowe stosujemy dla przejęcia obciążeń pod słupami. Stopy wykonuje się najcz궜ciej jak żelbetowe betonowane na budowie. Stopy obciążone osiowo projektuje się jako kwadratowe zaœ stopy obciążone mimoœśrodowo projektuje się jako prostokątne.

Małe stopy mają kształt prostopadłośœcianu natomiast stopy o większej powierzchni podstawy kształtuje się jako schodkowe albo ostrosłupowe aby zaoszczędzić zużycia betonu. Stopy dla budynków jednorodzinnych zbroimy dołem siatką z prętów o śœrednicy 10-16cm. Iloœść potrzebnego zbrojenia musi w projekcie okreœślić projektant.

Fundamenty płytowe stosujemy na gruntach o słabej noœnoœci lub gdy częœci podziemne budynku posadowione są poniżej zwierciadła wody gruntowej i wymagają ochrony przed przesiąkaniem wody. Posadowienie na płycie możemy zastosować również gdy grunt pod budynkiem jest niejednorodny i występuje niebezpieczeństwo nierównomiernego osiadania budynku. Gruboœść płyt fundamentowych wynosi zwykle 20-30cm.

Głębokoœć posadowienia fundamentów bezpoœśrednich powinna wynosić minimum 50cm. W gruntach wysadzinowych głębokośœć posadowienia przyjmuje się poniżej głębokoœci przemarzania gruntu, którą to głębokoœść okreœśla Polska Norma PN-81/B-03020. W zachodniej Polsce głębokoœć przemarzania wynosi 80cm, w Polsce centralnej i wschodniej 1,0m. Dla obszarów górskich i na Mazurach ta głębokoœć wynosi 1,2m a na Pojezierzu Suwalskim nawet 1,4m. Grunty wysadzinowe to grunty zawierające więcej niż 10% cząstek œśrednicy mniejszej niż 0,02mm i grunty organiczne. Fundament posadowiony zbyt płytko na takim gruncie zostanie podniesiony zimą przez mróz (wysadzony). W przypadku gdy garaż został zaprojektowany na poziomie piwnic należy pamiętać że pod ławą przy wjeŸździe do garażu należy wykonać podkład betonowy do głębokoœci przemarzania gruntu. Zapobiegnie to podnoszeniu i pękaniu ławy fundamentowej przez mróz.