Projekt nowelizacji ustawy o materiałach budowlanych, który
został niedawno przesłany do konsultacji między resortowych, przewiduje
podwojenie liczby inspektorów i wprowadzenie tajnego zakupu kontrolnego w
punktach sprzedaży. Ponadto projekt przewiduje przyspieszenie wydawania
postanowień pokontrolnych. Nowy przepis stanowi, że rozpoczęcie kontroli jest
jednocześnie datą wszczęcia postępowania administracyjnego. W trakcie kontroli
u importera i producenta inspektor będzie mógł żądać deklaracji zgodności,
nazwy i adresu zakładu produkującego, oraz specyfikacji technicznych.

Od sprzedawcy natomiast – oprócz adresu producenta inspektorzy
będą mogli domagać się wydania schematów konstrukcyjnych oraz instrukcji
stosowania wyrobu. Inspektorzy w protokołach będą mogli wyznaczać konkretną
datę usunięcia nieprawidłowości. Autorzy ustawy mają nadzieję, że
wyeliminowanie z rynku nieuczciwej konkurencji przyczyni się do rozwoju firm
budowlanych. Jednak projekt ustawy bardzo krytycznie oceniają przedstawiciele
firm.

Zakup kontrolowany

Zakup kontrolowany to nowe uprawnienie inspektorów, które
Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się wprowadzić do projektu. Polegać ono
będzie na możliwości nabycia określonej partii towaru budowlanego w celu
zbadania próbek. Czynności te dokonywane mają być bez wiedzy i zgody
kontrolowanego przez inspektorów incognito. W przypadku gdy zakupiony wyrób
spełnia wymagania określone ustawą – zostanie zwrócony właścicielowi. W takiej
sytuacji sprzedawca ma obowiązek zwrotu należności poniesionej w czasie
transakcji.

Nad skuteczniejszą ochroną konsumentów przed wyrobami
niebezpiecznymi lub wyrobami o gorszych właściwościach, czuwać będzie blisko
200 funkcjonariuszy.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Właściwość funkcjonalna wynikająca z Prawa budowlanego
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego ukształtowana została analogicznie
do kompetencji wojewody. WINB jest więc organem:

 • wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora
  nadzoru budowlanego,
 • pierwszej instancji w sprawach dotyczących tej samej
  kategorii obiektów i robót budowlanych, co wojewoda


Ponadto
, zgodnie z treścią ustawy o wyrobach budowlanych, wojewódzki inspektor
nadzoru budowlanego jest:

 • organem właściwym w sprawach wyrobów budowlanych
  wprowadzonych do obrotu,
 • organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy o systemie
  oceny zgodności,
 • organem I instancji w sprawach wyrobów budowlanych.

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych do obowiązków WINB należy:

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji (w
  sprawach dot. wyrobów budowlanych),
 • udział w kontrolach prowadzonych przez GINB – na jego
  wezwanie,
 • zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów
  budowlanych,
 • bezzwłoczne przekazywanie do GINB postanowień i decyzji,
 • wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych,
 • współpraca z GINB w zakresie sporządzania rocznego planu
  kontroli, a także przesyłania do GINB sprawozdań z wykonania planu.

Uprawnienia

Realizując swoje obowiązki wynikające z Prawa budowlanego
WINB ma prawo:

 • wstępu:

- do obiektu budowlanego,

- na teren: budowy, zakładu pracy.

 • żądania od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub
  zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych, informacji
  i udostępnienia dokumentów:

- związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu
budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego,

- świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu
albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,

 • nakładania (w drodze postanowienia) obowiązku dostarczenia w
  określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w przypadku
  ich niedostarczenia lub dostarczenia dokumentów niedostatecznie wyjaśniających
  sprawę – zlecenia przeprowadzania tych ocen lub ekspertyz albo dodatkowych ocen
  lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.

Na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych WINB ma prawo:

 • orzec w drodze decyzji (na wniosek producenta) o uznaniu
  danego wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany,
 • wstępu, jako organ kontrolujący za okazaniem legitymacji
  służbowej, na teren jednostki kontrolowanej, poruszania się po tym terenie oraz
  znajdujących się tam obiektach i pomieszczeniach oraz pełnienia czynności
  kontrolnych określonych w odpowiednich przepisach ustawy.

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Wykonuje on funkcje inspekcyjno – kontrolne oraz zadania
związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.

Obowiązki
Realizując obowiązki wynikające z Prawa budowlanego, powiatowy inspektor
nadzoru budowlanego:

 • przenosi decyzje o pozwoleniu na wznowienie robót
  budowlanych (art. 40 ust. 2),
 • przyjmuje zawiadomienia inwestora o zamierzonym terminie
  rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz
  oświadczenia kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
  (robotami budowlanymi) oraz oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
  stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
  robotami budowlanymi (art. 41 ust 4);
 • przyjmuje zawiadomienia inwestora o zmianie: kierownika
  budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego
  nadzór autorski (art. 44 ust. 1),
 • wydaje decyzje o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub
  jego części (art. 48, 49b, 50a i 51 ust. 1 pkt 1);
 • bada, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia
  projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych,
  zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym; a w szczególności z ustaleniami
  obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; kompletność
  projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i
  sprawdzeń; wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane
  uprawnienia budowlane (art. 49),
 • prowadzi postępowania w sprawie naliczenia opłaty
  legalizacyjnej (art. 49, 49a i 49b),
 • wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych (art.
  48, 49b i 50),
 • wydaje decyzje związane z niewłaściwym wykonywaniem robót
  budowlanych (art. 51),
 • przyjmuje zawiadomienia o zakończeniu budowy i sprawdza
  związane z tym dokumenty oraz zwraca je po zakończeniu postępowania, nakłada
  kary za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z
  naruszeniem art. 54 i 55, oraz przyjmuje wnioski i wydaje decyzje o pozwoleniu
  na użytkowanie (art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59);
 • przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy, po której
  sporządza protokół, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wymierza karę w
  drodze postanowienia (art. 59a ust. 1, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art.
  59f ust. 1 i 59g ust. 1),
 • wydaje decyzję nakazującą przeprowadzenie kontroli obiektu
  budowlanego w trakcie jego użytkowania w przypadkach stwierdzenia
  nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części
  mogącego powodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
  bądź środowiska; decyzja taka może również zawierać żądanie przedstawienia ekspertyzy
  stanu technicznego obiektu lub jego części (art. 62 ust. 3),
 • może żądać od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
  udostępnienia protokołów z kontroli, ocen i ekspertyz dotyczących stanu
  technicznego obiektu budowlanego, dokumentacji budowy, dokumentacji
  powykonawczej oraz opracowań projektowych i dokumentów technicznych robót
  budowlanych wykonywanych w obiekcie w czasie jego użytkowania (art. 65),
 • wydaje, w drodze decyzji, nakaz usunięcia stwierdzonych
  nieprawidłowości (art. 66),
 • wydaje decyzje nakazujące właścicielowi lub zarządcy
  rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i
  zakończenia tych robót, w przypadku gdy nieużytkowany lub niewykończony obiekt
  budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, a w przypadku
  obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną
  konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  wydaje takie decyzje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków (art. 67
  ust. 1 i 3),
 • w razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w
  części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego
  zawaleniem, organ, na podstawie protokołu oględzin, wydaje w drodze decyzji,
  właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego nakaz opróżnienia bądź
  wyłączenia w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania.
  Wyżej wymienione decyzje organ przesyła obowiązanemu, na podstawie odrębnych
  przepisów, do zapewnienia lokali zamiennych. W powyższych przypadkach organ
  zarządza umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia
  bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania. Ponadto organ
  zarządza wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa
  ludzi lub mienia, z określeniem technicznie uzasadnionych terminów ich
  wykonania (art. 68),
 • zapewnia, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu
  budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających, w razie
  konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla
  ludzi lub mienia (art. 69),
 • przyjmuje protokoły pokontrolne dotyczące przeprowadzanych
  kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art. 70 ust.
  2),
 • wstrzymuje, w drodze postanowienia, użytkowanie obiektu
  budowlanego lub jego części oraz nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym
  terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane,
  w przypadku stwierdzenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
  jego części bez wymaganego zgłoszenia; ustala opłatę legalizacyjną; nakazuje, w
  drodze decyzji, przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu
  budowlanego lub jego części (art. 71a);
 • przyjmuje zawiadomienia o katastrofie budowlanej (art. 75
  ust. 1 pkt 3 lit. a),
 • prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn
  katastrofy budowlanej (art. 74),
 • po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej,
  niezwłocznie powołuje komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności
  katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia
  bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz niezwłocznie zawiadamia o katastrofie
  właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora
  Nadzoru Budowlanego (art. 76);
 • po zakończeniu prac komisji, wydaje decyzje, określające
  zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu
  katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót
  doprowadzających obiekt do stanu właściwego oraz ma możliwość zlecenia na koszt
  inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenia ekspertyzy
  (art. 78);
 • występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie
  odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust. 1).

Uprawnienia

Realizując swoje obowiązki PINB ma prawo:

 • wstępu:

- do obiektu budowlanego,

- na teren: budowy, zakładu pracy, na którym jest prowadzone działalność gospodarcza polegająca
na obrocie wyrobami budowlanymi;

 • żądania od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub
  zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych, informacji lub
  udostępnienia dokumentów:

- związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu
budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego,

- świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym;

 • w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości
  wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu
  budowlanego, nakładania (w drodze postanowienia) obowiązku dostarczenia w
  określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w przypadku
  ich niedostarczenia w wyznaczonym terminie lub dostarczenia ocen lub ekspertyz
  niedostatecznie wyjaśniających sprawę – zlecenia wykonania tych ocen lub
  ekspertyz lub dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich
  dostarczenia.

Na podst. www.gunb.gov.pl