Jednym z ważnych wątków związanych z wdrażaniem dyrektywy Unii
Europejskiej dotyczącej charakterystyki energetycznej dla budynków jest
kwestia nabywania przez osoby uprawnień do wykonywania świadectw
odnośnie tejże charakterystyki. Jak do tej pory zagadnienie to
poruszane jest w kliku dokumentach. Przede wszystkim, główne informacje
zawarte są w akcie, który w wprowadza obowiązek certyfikacji
energetycznej dla budynków do prawa polskiego. Jest nim Ustawa z dnia
19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
18 października 2007 r. Nr 191, poz. 1373).

Prawo budowlane

Owa nowelizacji Prawa budowlanego mówi:
„8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
3)
nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,
konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

9.
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania
i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w ust. 8
pkt 4, warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie
egzaminacyjne mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu
edukacyjnego szkoleń w celu zagwarantowania rzetelnego i sprawnego
przygotowania kandydatów do egzaminu.

11. Za równorzędne z
odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o
których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niż
rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura,
budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie
audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny
energetycznej budynków.

12. Program studiów podyplomowych, o
których mowa w ust. 11, powinien uwzględniać problematykę objętą
programem szkoleń określonym, w drodze rozporządzenia, o którym mowa w
ust. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zatwierdza po
zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej proponowany przez wydziały
szkół wyższych program studiów podyplomowych.

13. Obywatel
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może
dokonywać oceny energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego i
sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku albo lokalu
mieszkalnego po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. nr 87, poz. 954, z późn. zm. ))

14.
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej prowadzi rejestr osób, które złożyły pozytywny egzamin, o
których mowa w ust. 8. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.”

 

Podsumowując najważniejsze punkty dotyczące nabycia uprawnień można wymienić cztery możliwości:

  1. posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w/w specjalnościach;
  2. odbycie szkolenia (kursu) oraz zdanie egzaminu państwowego;
  3. ukończenie minimum rocznych studiów podyplomowych z zakresu auditingu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
  4. uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku w kraju członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu i uznanie ich przez odpowiednie organy administracyjne.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) oraz BuildDesk (www.builddesk.pl)
znajduje się pełna lista uczelni uprawnionych do przeprowadzania takich
studiów podyplomowych. Na dzień dzisiejszy (25.09.08 r.) na liście tej
widnieje 27 jednostek.
Warunkiem koniecznym, dotyczącym wszystkich
trzech wymienionych możliwości, jest ukończenie minimum studiów
magisterskich oraz brak konfliktów z prawem.

Zakres i forma szkoleń

Kolejnym
ważnym dokumentem odnoszącym się do kwestii nabywania uprawnień do
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, jest:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 stycznia 2008 r. w
sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających
się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową  (Dz.U. 2008 nr 17
poz. 104).

W rozdziale drugim tegoż rozporządzenia sformułowane są wymagania co do formy oraz zakresu szkolenia:

„Rozdział 2
Sposób przeprowadzania oraz zakres programowy szkoleń

§
3. 1. Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej oraz
praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 50 godzin,
przy czym część praktyczna szkolenia powinna trwać nie mniej niż 8
godzin.
2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce
zgodnej z zakresem programowym, określonym w załączniku nr 1 do
rozporządzenia.
3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń
praktycznych mających na celu nabycie umiejętności sporządzania
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego
oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,
zwanego dalej „świadectwem charakterystyki energetycznej".
4.
Szkolenia powinny być przeprowadzane przy użyciu odpowiednich środków
dydaktycznych, w szczególności sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na wykonywanie obliczeń
właściwych dla sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

§
4. 1. Szkolenie powinno kończyć się samodzielnym sporządzeniem
świadectwa charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego
wykonania, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich
charakterystyki energetycznej.
2. Osobie, która ukończyła szkolenie,
wydaje się zaświadczenie o jego ukończeniu, zgodnie z wzorem określonym
w załączniku nr 2 do rozporządzenia."

W rozdziale 3 omawianego
rozporządzenia zawarte są informacje na temat „Sposobu przeprowadzania
postępowania egzaminacyjnego oraz zakres programowy egzaminu”. Mówi się
tu m.in. iż egzamin ma trwać w sumie 5 godzin. Dwie godziny poświęcone
na część pisemną i trzy na część praktyczną. Część pisemna będzie miała
formę testu jednokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia zawarte w
programie egzaminu (załącznik nr 3 rozporządzenia). Zawarte w niej
będzie 80 pytań, za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się jeden punkt,
a warunkiem przejścia do kolejnej, praktycznej części egzaminu będzie
uzyskanie minimum 60 punktów z części pisemnej. W części praktycznej
sprawdzana będzie umiejętność wykonania świadectwa charakterystyki
energetycznej.

„Ocena poprawności sporządzenia świadectwa
charakterystyki energetycznej jest dokonywana, w szczególności, pod
kątem zgodności jego wykonania z przepisami dotyczącymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki
energetycznej.”

„§ 17. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się
protokół podpisywany przez ministra. W protokole potwierdza się
uzyskanie przez kandydatów pozytywnego wyniku egzaminu oraz wskazuje
się tych kandydatów oraz przyczyny, z powodu których nie uzyskali oni
pozytywnego wyniku egzaminu.

§ 18.1. Osobę, która uzyskała
uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej na
zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy, wpisuje się do rejestru”