Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w budynkach należy
usuwać co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych. Obowiązki kontroli ciążą na właścicielu,
zarządcy lub użytkowniku, a przeprowadzić ją mogą osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Zgodnie z rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych określa wymagania wobec zarządców budynków dotyczące między innymi
wentylacji oraz kanałów i przewodów spalinowych i dymowych.

Rozdział 6

Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych

§ 22. 1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w
okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w
pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie.

2. Instalacje i urządzenia, o których mowa w ust. 1, w
okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym
zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

§ 23. W okresie użytkowania instalacji i urządzeń, o
których mowa w § 22 ust. 1, należy zapewniać:

1) pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,

2) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek
wentylacyjnych,

3) realizację wymaganych robót konserwacyjnych i
remontowych,

4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez
upoważnione organy kontroli i nadzoru,

5) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu
technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.

§ 24. Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i
urządzeniach wentylacyjnych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody
właściciela budynku.

Rozdział 7

Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych

§ 25. 1. Kanały i przewody spalinowe w okresie ich
użytkowania powinny zapewniać możliwość odprowadzania spalin powstałych w
procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi warunkami.

2. Kanały i przewody dymowe powinny w okresie ich
użytkowania zapewniać możliwość odprowadzania dymu powstałego w procesie
spalania paliw stałych, zgodnie z założonymi warunkami.

§ 26. 1. Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku
powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i
niezawodne ich funkcjonowanie.

2. W okresie użytkowania kanałów i przewodów, o których mowa
w ust. 1, należy zapewniać:

1) ich drożność oraz szczelność,

2) realizację planu remontów przez osoby posiadające
kwalifikacje, o których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy,

3) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i
wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń
wynikających z okresowych kontroli w lokalach,

4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez
upoważnione organy kontroli i nadzoru,

5) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu
technicznego tych kanałów i przewodów.

§ 27. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i
przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania
zgody właściciela budynku.

Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość
środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego
czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu,
przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących
wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań
akustycznych określonych w rozporządzeniu.