6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze
rozporządzenia wykonawcze dotyczące bezpośrednio certyfikacji
energetycznej. Są to:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.
U. Nr 201, poz. 1240)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201, poz.
1239)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz.
1238)

Podstawowe założenia

Najważniejszym
z punktu widzenia certyfikacji rozporządzeniem jest, wymienione powyżej
jako pierwsze, rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej. Określa ono szczegółowo, w jaki sposób,
za pomocą jakich wzorów i norm ma zostać sporządzone świadectwo oraz
jak ma fizycznie wyglądać świadectwo.
Zgodnie z nim świadectwo
sporządzą się w dwóch formach: elektronicznej i pisemnej, oprawionej w
okładkę A4 w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. W
załącznikach 1-4 przedstawiono wzory świadectw charakterystyki
energetycznej dla budynku mieszkalnego i niemieszkalnego, lokalu
mieszkalnego i części budynku.

Metodologia podzielona

Ministerstwo
wyszczególniło odrębne sposoby sporządzana świadectw ze względu na
występowanie instalacji chłodzącej w analizowanym budynku. Rozdzielenie
tych dwóch przypadków to dobre rozwiązanie. Uproszczenie metodologii
dotyczącej budynków bez systemów chłodzących rozszerza dostęp do zawodu
doradcy energetycznego. Umożliwia to osobom, które ukończyły kurs,
przygotowanie świadectw bez konieczności zaznajamiania się ze
szczegółami obliczeniowymi, które przy tworzeniu prostego świadectwa
nie są niezbędne.

Natomiast metoda szczegółowa, przeznaczona
dla budynków z systemami chłodzenia wymaga uwzględnienia szeregu
aspektów i posiadania szerokiej wiedzy w zakresie certyfikacji, fizyki
budowli i instalacji. Zawiera ona na przykład dokładne wyliczenia
dotyczące właściwości fizycznych budynków m.in. pojemności cieplnej
przegród budowlanych, czy też obliczenia na podstawie szczegółowych
danych meteorologicznych. Poniższe informacje dotyczące metodologii
prostej dla budynków niewyposażonych w instalacje chłodzenia –
załącznik numer 5 omawianego rozporządzenia.

Wskaźnik EP

Świadectwo
charakterystyki energetycznej budynku jako podstawową wartość
przedstawia współczynnik EP (prezentowany również graficznie na
suwaku). Wskaźnik EP jest wartością przedstawiającą roczne
zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę
powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza, wyrażoną w kWh/(m2
rok).
Podstawą do wyliczenia jest wartość rocznego zapotrzebowania
na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny,
przygotowania ciepłej wody oraz napędu urządzeń pomocniczych i
powierzchnia budynku.

Wartość EP uzależniona jest od wielu
czynników obliczanych elementów w świadectwie, miedzy innymi tzw.
współczynników nakładu energii pierwotnej, sprawności systemów
grzewczych, sprawności wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczanej, sprawności akumulacji ciepła, sprawności transportu
nośnika ciepła w obrębie budynku, sprawności regulacji i wykorzystania
ciepła.

EK – wskaźnik prawdy

Rozporządzenie
wprowadza, oprócz wskaźnika EP również wartość EK, która określa roczne
zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o
regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym i
jest wyrażone w kWh/(m2rok).
Jest to współczynnik określający
obliczeniową ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania
danego budynku, przed uwzględnieniem współczynników nakładu związanych
z rodzajem paliwa.

Nowe normy

Rozporządzenie również odwołuje się nowych norm i zasad wykonywania poszczególnych obliczeń, w tym m.in.:
-
PN-EN ISO 6946, PN-EN 14351-1, PN-EN 13830, PN-EN ISO 14683:2008, PN-EN
ISO 10211:2008, PN-EN ISO 12831:2006 dla obliczania współczynników
przenikania ciepła w zależności od rodzaju przegrody
- wzorów,
założeń do wykonania obliczeń dotyczących strumieni powietrza
wentylacyjnego oraz konkretnych przypadków i wartości współczynników
dla tychże przypadków
- tabel współczynników zysków i strat ciepła w budynku
- tabele sprawności przygotowania, przesyłu i uzyskanych start i zysków ciepła dla ciepłej wody użytkowej

Wzory świadectw

Ministerstwo
Infrastruktury przedstawiło także wzory świadectw charakterystyki
energetycznej. Dużym zaskoczeniem jest zastąpienie klas energetycznych
budynków suwakiem, jako graficznym obrazem obliczeniowego
zapotrzebowania na energię pierwotną.
Ponadto na pierwszej stronie świadectwa znajdywać się muszą takie wartości jak:
- wartość energii pierwotnej dla nowobudowanego budynku według Warunków Technicznych
- wartość energii pierwotnej dla modernizowanego budynku według Warunków Technicznych
- wartość współczynnika energii końcowej
- dane podstawowe dotyczące budynku

Na kolejnych stronach świadectw przedstawione zostały następujące informacje:
- charakterystyka techniczno użytkowa budynku
- obliczeniowe zapotrzebowanie na energię
- roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną, końcową i użytkową
- uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową
- objaśnienia

Złożoność
wykorzystanych wzorów, współczynników, przypadków i norm zawarta w
metodologii powoduje koniecznośc wykorzystania programów komputerowych
w celu sporządzenia świadectwa charakterystki energetycznej budynku.
Jednakże bez podstawowej wiedzy na temat poszczególnych wartości,
sposobu ich liczenia i podstaw fizyki budowli, interpretacja wyników
jest bardzo utrudniona. Dlatego tez ważne jest aby każdy z
potencjalnych doradców energetycznych zajmujących się kwestiami
certyfikacji energetycznej zapoznał się z wyżej omawianym
rozporządzeniem przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek programem
komputerowym.

W kolejnym odcinku cyklu Jak zostać doradca…
przedstawimy podstawowe założenia załącznika numer 6 Rozporządzenia MI
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynków…, odnoszącego się do budynków wyposażonych w instalacje
chłodzące.