ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 15 kwietnia 1999 r


w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.


Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne <Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241,z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaje znaków nie podlegających ochronie.


§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o znakach, rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnów: geodezyjnej poziomej i wysokościowej, grawimetrycznej i magnetycznej.


§ 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do ochrony urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących znaki, oraz do budowli triangulacyjnych.


§ 4. Ochrona znaków polega na:
1) doręczeniu wtaścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz gminie zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej „zawiadomieniem”,
2), wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
3) ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.


§ 5. 1. Zawiadomienie doręcza się w przypadku:
1) umieszczenia nowych znaków,
2) stwierdzenia podczas wykonywania prac, o których mowa w S 4 pkt 2, zmiany właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,
3) wymiany zniszczonych tub uszkodzonych znaków,
4) dokonania zmiany znaku na inny rodzaj — typ,
5) umieszczenia nad znakiem budowli triangulacyjnej,
6) wykonywania czynności, o których mowa w S 4 pkt 3.
2. Zawiadomienie doręcza się również wówczas, gdy jako znaki przyjęto trwale elementy obiektów budowlanych, a w szczególności gałki, maszty na wieżach lub dachach, specjalnie zainstalowane tarcze, obeliski, cylindry, bolce i pręty.
3. Jednym zawiadomieniem można objąć grupę znaków umieszczonych na gruntach oraz obiektach budowlanych należących do tego samego właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością.
4. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do rozporządzenia.


§ 6. W przypadku gdy znak został umieszczony na granicy dwóch lub więcej nieruchomości, zawiadomienie doręcza się właścicielom lub innym osobom władającym tymi nieruchomościami.


§ 7. 1. Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla:
1) właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,
2) gminy.
2. Kopię zawiadomienia wykonawca prac włącza do dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartog raficznego.
3. Obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed tym doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaków lub wykonania ich przeglądu i konserwacji oraz, w miarę możliwości, uzgodnić termin przystąpienia do tych prac.


§ 8. Wykonawca prac, o których mowa w S 4 pkt 2, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrażania przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia, jóst obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym starostę.


§ 9. Starosta po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w S 8 rozporządzenia i art. 15 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 1 Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), lub po uzyskaniu winny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrażaniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia:
1) przeprowadza niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku i zawiadamia o tym gminę oraz właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
2) w przypadkach, o których mowa w 8:
a) wnioskuje o przeprowadzenie postępowania celu ustalenia i ukarania sprawcy,
b) usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych.


§ 10. Przegląd i konserwację znaków przeprowadza się:
1) podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,
2) okresowo lub doraźnie — w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia, a także w związku z uszkodzeniem znaku.


§ 11. Wykonanie prac, o których mowa w 10, zapewniają:
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji — w zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy oraz osnowy grawimetrycznej i magnetycznej,
2) Minister Obrony Narodowej — w zakresie osnów,o których mowa w pkt 1, znajdujących się na gruntach i budynkach pozostających w trwałym zarządzie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim,
3) wojewoda — w zakresie osnowy geodezyjnej niższych klas niż wymienione w pkt 1.


§ 12. Nie podlegają ochronie znaki:
1) umieszczone na okres przejściowy, w szczególności w związku z realizowaną inwestycją,
2) stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych.


§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie


§ 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Tomaszewski


 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWAz dnia 24 stycznia 2001 r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), w zwiazku z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz. U. Nr 50, poz. 589), zarzadza się, co następuje:

§ 1. W rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454) wprowadza

się następujace zmiany:

1) w § 4 w pkt 1 i w § 7 w ust. 1 w pkt 2 użyty w różnych przypadkach wyraz „gmina” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „starosta”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Starosta po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 8 rozporzadzenia i art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Dziennik Ustaw Nr 11 — 713 — Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej

dalej ustawą, lub po uzyskaniu w inny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia:

1) przeprowadza niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku oraz usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urzadzeniach zabezpieczajacych znaki albo budowlach triangulacyjnych,

2) przekazuje protokół czynności, o których mowa w pkt 1, marszałkowi województwa, a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej (I i II klasy) oraz osnowy grawimetrycznej

lub magnetycznej — również Głównemu Geodecie Kraju,

3) wnioskuje o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia pope.nienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy.”;

Poz. 89

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Wykonanie prac, o których mowa w § 10, zapewniają:

1) Główny Geodeta Kraju — w zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy oraz osnów grawimetrycznej i magnetycznej,

2) Minister Obrony Narodowej — w zakresie osnów, o których mowa w pkt 1, znajdujęcych się na gruntach i budynkach pozostających w trwałym zarządzie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony

Narodowej i jednostek organizacyjnych podporzadkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim,

3) starosta — w zakresie osnowy geodezyjnej klas niższych niż wymienione w pkt 1.”

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa:J. Kropiwnicki