- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Okna, wręby i listwy przyszybowe

Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Wręby przyszybowe są to wręby w oknach, oknościanach i drzwiach, służące do osadzania jednostek oszklenia (szyb pojedynczych, 1- lub 2-komorowych szyb zespolonych) przy zastosowaniu uszczelniaczy, jeżeli przegroda budowlana przynajmniej po jednej stronie jest wystawiona na klimat zewnętrzny. Listwy przyszybowe służą do mocowania jednostek oszklenia we wrębach.

Wskazówki praktyczne
Stabilizacja oszklenia we wrębie następuje albo za pomocą kitu o trójkątnym przekroju (rys. 1), albo za pomocą listwy przyszybowej (rys. 2).
Wysokość wrębu h
Wysokość wrębu powinna przynajmniej odpowiadać tablicy 1. Przy jednostkach oszklenia o wymiarach większych od podanych w tablicy, wysokość wrębu należy ustalić w uzgodnieniu z producentem szyb.Szerokość wrębu b, łączna szerokość wrębu t
Przy szkleniu na kit, szerokość wrębu – przy uwzględnieniu niezbędnej grubości warstwy (wykładki) uszczelniacza i grubości jednostki oszklenia – powinna być tak wymierzona, aby kit mógł być zukosowany pod kątem około 45! do dna wrębu (patrz rys. 1).
Przy szkleniu na listwy łączna szerokość wrębu, z uwzględnieniem niezbędnych grubości wykładek uszczelniacza i grubości jednostki oszklenia, powinna być tak wyliczona, aby powstała wystarczająca szerokość dla oparcia listwy. W oknach drewnianych ta szerokość oparcia powinna wynosić co najmniej 14 mm (wymiar c na rys. 2).

Wpuszczenie szyby g
Wpuszczenie szyby powinno z reguły wynosić 2/3 wysokości wrębu, nie może jednak przekraczać 20 mm.

Grubość warstwy uszczelniacza a1 oraz a2
Minimalne grubości zewnętrznej i wewnętrznej warstwy uszczelniacza muszą przy płaskich jednostkach oszklenia odpowiadać tablicy 2. Największa grubość nie powinna w danym wypadku przekraczać 6 mm. W przypadku jednostek oszklenia o wymiarach większych niż podane w tablicy 2, grubości wykładek uszczelniacza należy uzgodnić z producentem jednostek oszklenia.

Przy wygiętych jednostkach oszklenia, grubości wykładek należy tak dobrać, aby szerokość wrębu przyszybowego była o co najmniej 20 mm większa od grubości jednostki oszklenia.

Dalsze wymagania

 • Listwy przyszybowe powinny być z reguły stosowane po stronie wewnętrznej. Listwy od strony zewnętrznej są dopuszczalne tylko w pływalniach krytych (halowych) lub gdy sytuacja budowlana nie pozwala na inne wykonanie.
 • Listwy przyszybowe powinny być zdejmowalne. W razie naprawy powinny one umożliwiać oddzielną wymianę każdej jednostki oszklenia.
 • W przypadku szklenia z bezuszczelniaczowym dnem wrębu, należy zastosować otwory do wyrównania ciśnienia pary wodnej.

  Literatura
  BOSAKIRSKI M.: Szklarstwo budowlane. Arkady, Warszawa 1987.
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne tom I, część 4. Arkady, Warszawa 1990.
  PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Wymagania i badanie przy odbiorze.
  DIN 18545-1. Abdichten von Verglasungen mit Dichstoffen. Anforderungen an Glasfalze (Uszczelnianie oszkleń uszczelniaczami. Wymagania wobec wrębów przyszybowych).
  DIN 68121-1. Holzprofile f.r Fenster und Fenstert.ren. Ma§e, Qualit-tsanforderungen (Profile drewniane do okien i drzwi balkonowych. Wymiary, wymagania jakościowe).
  DIN 68121-2. Holzprofile f.r Fenster und Fenstert.ren. Allgemeine Grunds-tze (Profile drewniane do okien i drzwi balkonowych. Ogólne zasady).


 • Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

  Adres artykułu: http://solidnydom.pl/okna-wreby-i-listwy-przyszybowe.html

  Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.