USTAWA
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej1)
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)Rozdział 1 
Przedmiot opłaty skarbowej
Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlega:


  1)  w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:


a)    dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,


b)    wydanie zaświadczenia na wniosek,


c)    wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);


  2)  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.


2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Art. 2. 1. Nie podlega opłacie skarbowej:


  1)  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:


a)    alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,


b)    ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,


c)    świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,


d)    wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,


e)    powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,


f)    zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,


g)    nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,


h)    załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)),


i)    nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,


j)    pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin,


k)    o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,


l)    rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437);


  2)  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;


  3)  wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;


  4)  dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych;


  5)  wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;


  6)  dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;


  7)  wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.


2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.
Art. 3. Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.
Art. 4. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.
Rozdział 2 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej
Art. 5. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.


2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.


3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.
Art. 6. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:


  1)  od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;


  2)  od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;


  3)  od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);


  4)  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;


  5)  od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.


2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Art. 7. Zwalnia się od opłaty skarbowej:


  1)  pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


  2)  jednostki budżetowe;


  3)  jednostki samorządu terytorialnego;


  4)  organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;


  5)  osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;


  6)  osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
Rozdział 3 
Zapłata i zwrot opłaty skarbowej
Art. 8. 1. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.


2. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.


3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, obowiązane są dokonać adnotacji o zapłacie opłaty skarbowej, zwolnieniu lub wyłączeniu obowiązku zapłaty tej opłaty od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji).
Art. 9. 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:


  1)  od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;


  2)  od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).


2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.


3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
Art. 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz szczegółowy sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, zapłaty opłaty skarbowej, w szczególności przez określenie:


  1)  dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,


  2)  trybu zwrotu opłaty skarbowej,


  3)  sposobu sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty


- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania podatkowego, a także zapewnienia kontroli zapłaty opłaty skarbowej.
Art. 11. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.


2. Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.


3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera:


  1)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej;


  2)  przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.
Rozdział 4 
Właściwość organów podatkowych
Art. 12. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).


2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:


  1)  od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);


  2)  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Rozdział 5 
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 13. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 i Nr 220, poz. 1601) wprowadza się następujące zmiany:


  1)  w art. 1 uchyla się pkt 6;


  2)  uchyla się art 18;


  3)  w art 19 w pkt 1 uchyla się lit. e.
Art. 14. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.3)) w art. 7 § 1 otrzymuje brzmienie:


“§ 1.       Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki.”.
Art. 15. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:


  1)  w art. 61:


a)    po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:


“§ 1a.        Zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, może nastąpić w gotówce.”,


b)    w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:


“2)          gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi lub znakami akcyzy;”;


  2)  w art. 63 § 2 otrzymuje brzmienie:


“§ 2.       Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.”.
Art. 16. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.5)) uchyla się art. 58 i 59.
Art. 17. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.6)) w art. 30 uchyla się ust. 2.
Art. 18. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) wprowadza się następujące zmiany:


  1)  w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. d;


  2)  w art. 14:


a)    w ust. 1:


–        uchyla się pkt 1,


–        pkt 2 otrzymuje brzmienie:


“2)          uiszczanej gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 2;”,


–        uchyla się pkt 3,


b)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:


“2.         Jeżeli podmiotem, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub upoważniony przez niego podmiot, wpływy z opłaty skarbowej uiszczanej gotówką są wpłacane na rachunek budżetu tej gminy.”.
Rozdział 6 
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 19. Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 113, poz. 954, Nr 143, poz. 1199, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1418, Nr 175, poz. 1458 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 144, poz. 1043).
Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
______


1)  Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 15 października 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601.


3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.


4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031 i Nr 217, poz. 1590.


5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143, poz. 1199, Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 546, Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413.


6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
ZAŁĄCZNIK  
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA


 

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I.

Dokonanie czynności urzędowej

 

 

 

1. Sporządzenie aktu

   małżeństwa

84 zł

 

 

2. Inne czynności kierownika

   urzędu stanu cywilnego

11 zł

1) sporządzenie aktu

  urodzenia lub zgonu

 

 

 

2) przyjęcie oświadczenia o

  uznaniu dziecka lub o

  nadaniu dziecku nazwiska

  męża matki

 

3. Decyzja o wpisaniu do

   polskich ksiąg stanu

   cywilnego treści aktu stanu

   cywilnego sporządzonego za

   granicą

50 zł

 

 

4. Pozostałe decyzje wydawane

   przez kierownika urzędu

   stanu cywilnego

39 zł

 

 

5. Protokół zawierający

   ostatnią wolę spadkodawcy,

   sporządzony przez osoby

   wymienione w art. 951 § 1

   Kodeksu cywilnego

22 zł

 

 

6. Ustalenie brzmienia albo

   pisowni imienia lub nazwiska

22 zł

 

 

7. Decyzja o zmianie nazwiska

   i imienia (imion) albo

   nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

 

 

8. Decyzja o warunkach zabudowy

   i zagospodarowania terenu

107 zł

 

 

9. Przeniesienie decyzji o

   warunkach zabudowy i

   zagospodarowania terenu na

   rzecz innej osoby

56 zł

 

 

10. Zatwierdzenie projektu

   budowlanego

47 zł

 

 

11. Przeniesienie decyzji o

   pozwoleniu na budowę lub

   decyzji o pozwoleniu na

   wznowienie robót budowlanych

   na rzecz innego podmiotu

90 zł

 

 

12. Decyzja o przeniesieniu

   praw i obowiązków

   wynikających z:

 

 

 

   1) wydawanych, na

      podstawie przepisów o

      ochronie środowiska i

      przepisów o odpadach,

      pozwoleń na wprowadzanie

      substancji i energii do

      środowiska:

 

 

 

      a) w związku z wykonywaną

         działalnością

         gospodarczą, z

         zastrzeżeniem lit. b

1.023 zł

 

 

      b) w związku z

         działalnością

         gospodarczą

         wykonywaną przez

         podmioty prowadzące

         działalność

         wytwórczą w

         rolnictwie,

         mikroprzedsiębiorców

         oraz małych i

         średnich

         przedsiębiorców

259 zł

 

 

      c) pozostałych

256 zł

 

 

   2) pozwoleń wodnoprawnych

100 zł

 

 

13. Przyjęcie wymaganego

   przepisami o ochronie

   środowiska zgłoszenia

   instalacji, z której emisja

   nie wymaga pozwolenia,

   mogącej negatywnie

   oddziaływać na środowisko

120 zł

 

 

14. Wymagane przepisami o

   ochronie środowiska:

 

 

 

   1) zatwierdzenie raportu o

      bezpieczeństwie

1.069 zł

 

 

   2) zatwierdzenie zmian w

      raporcie o

      bezpieczeństwie

214 zł

 

 

15. Potwierdzenie przyjęcia

   zgłoszenia rejestracyjnego w

   podatku akcyzowym

170 zł

 

 

16. Potwierdzenie

   zarejestrowania podatnika

   podatku od towarów i usług

   jako podatnika VAT czynnego

   lub podatnika VAT

   zwolnionego

170 zł

 

 

17. Zgoda wydawana przez organ

   podatkowy na podstawie

   przepisów prawa podatkowego

30 zł

 

 

18. Dokonanie wpisu

   niepublicznego zakładu

   opieki zdrowotnej do

   rejestru zakładów

   prowadzonego przez wojewodę

217 zł

 

 

19. Dokonanie wpisu do rejestru

   zwierząt

26 zł

 

 

20. Przyrzeczenie wydania

   zezwolenia (pozwolenia,

   koncesji)

98 zł

 

 

21. Przedłużenie terminu

   ważności lub zmiana warunków

   przyrzeczenia wydania

   zezwolenia (pozwolenia,

   koncesji)

44 zł

 

 

22. Wydanie duplikatu zezwolenia

   (pozwolenia, koncesji) lub

   przyrzeczenia wydania

   zezwolenia (pozwolenia,

   koncesji)

24 zł

 

 

23. Wydanie duplikatu decyzji o

   nadaniu numeru identyfikacji

   podatkowej

15 zł

 

 

24. Wydanie duplikatu książeczki

   wojskowej

28 zł

 

 

25. Decyzja w sprawie uznania

   kwalifikacji do wykonywania

   zawodu regulowanego w

   rozumieniu przepisów o

   zasadach uznawania

   kwalifikacji do wykonywania

   zawodów regulowanych, albo

   do podejmowania lub

   wykonywania działalności

   regulowanej w rozumieniu

   przepisów o zasadach

   uznawania kwalifikacji do

   podejmowania lub wykonywania

   niektórych działalności,

   nabytych w państwach

   członkowskich Unii

   Europejskiej lub państwach

   członkowskich Europejskiego

   Porozumienia o Wolnym Handlu

   (EFTA) – stronach umowy o

   Europejskim Obszarze

   Gospodarczym

523 zł

 

 

26. Decyzja o nabyciu

   obywatelstwa polskiego

219 zł

 

 

27. Decyzja stwierdzająca

   posiadanie lub utratę

   obywatelstwa polskiego

58 zł

 

 

28. Dokonanie wpisu zaproszenia

   cudzoziemca na pobyt w

   Rzeczypospolitej Polskiej do

   ewidencji zaproszeń

27 zł

 

 

29. Dokonanie wpisu

   przedstawicielstwa

   przedsiębiorcy zagranicznego

   do rejestru

   przedstawicielstw

   przedsiębiorców

   zagranicznych

6.713 zł

 

 

30. Dokonanie wpisu statku

   rybackiego do rejestru

   statków rybackich

176 zł

 

 

31. Zmiana wpisu w rejestrze

   statków rybackich

59 zł

 

 

32. Dokonanie wpisu do rejestru

   osób uprawnionych do

   wykonywania czynności

   akwizycyjnych na rzecz

   otwartych funduszy

   emerytalnych

106 zł

 

 

33. Zmiana wpisu do rejestru, o

   którym mowa w ust. 32,

   polegająca na rozpoczęciu

   wykonywania czynności

   akwizycyjnych na rzecz

   innego funduszu bądź na

   rozpoczęciu wykonywania

   czynności akwizycyjnych w

   imieniu innego podmiotu

53 zł

 

 

34. Dokonanie wpisu do rejestru

   agentów ubezpieczeniowych

110 zł

 

 

35. Zmiana wpisu do rejestru

   agentów ubezpieczeniowych:

 

zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

 

   1) jeżeli zmiana nastąpi na

      wniosek zakładu

      ubezpieczeń w związku z

      zawarciem umowy

      agencyjnej z agentem

      ubezpieczeniowym, który

      został wpisany do

      rejestru na uprzedni

      wniosek innego zakładu

      ubezpieczeń

   2) pozostałe zmiany

110 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 zł

obejmująca:

1) imiona i nazwisko, numer

  PESEL lub, gdy ten nie

  został nadany, numer

  paszportu, dowodu

  osobistego lub innego

  dokumentu potwierdzającego

  tożsamość, adres

  zamieszkania, numer w

  ewidencji działalności

  gospodarczej albo numer w

  rejestrze przedsiębiorców,

  firmę przedsiębiorcy, pod

  którą wykonywana jest

  działalność gospodarcza,

  siedzibę i adres – w

  przypadku agenta

  ubezpieczeniowego będącego

  osobą fizyczną,

 

 

 

2) nazwę podmiotu lub firmę,

  siedzibę i adres, numer w

  rejestrze przedsiębiorców

  – w przypadku agenta

  ubezpieczeniowego będącego

  osobą prawną lub jednostką

  organizacyjną

  nieposiadającą osobowości

  prawnej,

 

 

 

3) imiona i nazwisko, numer

  PESEL lub, gdy ten nie

  został nadany, numer

  paszportu, dowodu

  osobistego lub innego

  dokumentu potwierdzającego

  tożsamość, adres

  zamieszkania – w przypadku

  osób fizycznych, przy

  pomocy których agent

  ubezpieczeniowy wykonuje

  czynności agencyjne,

 

 

 

4) numer polisy

  potwierdzającej zawarcie

  umowy obowiązkowego

  ubezpieczenia

  odpowiedzialności

  cywilnej, datę

  obowiązywania tej umowy

  ubezpieczenia oraz nazwę

  zakładu ubezpieczeń, z

  którym zawarto tę umowę -

  w przypadku agenta

  ubezpieczeniowego

  działającego na rzecz

  więcej niż jednego zakładu

  ubezpieczeń w zakresie

  tego samego działu

  ubezpieczeń, zgodnie z

  załącznikiem do ustawy o

  działalności

  ubezpieczeniowej,

 

 

 

5) wykreślenie agenta

  ubezpieczeniowego na

  wniosek zakładu

  ubezpieczeń

 

36. Dokonanie wpisu do rejestru

   działalności regulowanej:

 

 

 

   1) podmiotu wykonującego

      działalność na podstawie

      przepisów o ruchu

      drogowym

412 zł

 

 

   2) podmiotu wykonującego

      działalność w zakresie:

 

 

 

      a) wyrobu alkoholu

         etylowego

11.610 zł

 

 

      b) wyrobu alkoholu

         etylowego, w przypadku

         gdy przedsiębiorca

         zadeklaruje roczną

         wielkość produkcji do

         10.000 litrów 100 %

         alkoholu

1.005 zł

 

 

      c) oczyszczania alkoholu

         etylowego

11.610 zł

 

 

      d) skażania alkoholu

         etylowego

11.610 zł

 

 

      e) odwadniania alkoholu

         etylowego

   jeżeli treścią wpisu jest

   więcej niż jeden rodzaj

   działalności, opłatę

   skarbową pobiera się od

   każdego z nich

11.610 zł

 

 

   3) podmiotu wykonującego

      działalność w zakresie

      wytwarzania wyrobów

      tytoniowych

11.610 zł

 

 

   4) podmiotu wykonującego

      działalność w zakresie:

 

 

 

      a) wyrobu napojów

         spirytusowych

11.610 zł

 

 

      b) rozlewu napojów

         spirytusowych

11.610 zł

 

 

      c) wyrobu lub rozlewu

         napojów spirytusowych,

         w przypadku gdy

         przedsiębiorca

         zadeklaruje roczną

         wielkość produkcji do

         10.000 litrów 100 %

         alkoholu

   jeżeli treścią wpisu jest

   więcej niż jeden rodzaj

   działalności, opłatę

   skarbową pobiera się od

   każdego z nich

1.005 zł

 

 

   5) podmiotu wykonującego

      działalność kantorową

1.087 zł

 

 

   6) podmiotu wykonującego

      działalność gospodarczą

      na podstawie przepisów o

      usługach turystycznych w

      zakresie organizowania

      imprez turystycznych oraz

      pośredniczenia na

      zlecenie klientów w

      zawieraniu umów o

      świadczenie usług

      turystycznych

514 zł

 

 

   7) podmiotu wykonującego

      działalność na podstawie

      przepisów o nasiennictwie

      w zakresie obrotu

      materiałem siewnym

288 zł

 

 

   8) podmiotu wykonującego

      działalność w zakresie

      konfekcjonowania lub

      obrotu środkami ochrony

      roślin

1.135 zł

 

 

   9) podmiotu wykonującego

      działalność na podstawie

      ustawy – Prawo pocztowe

412 zł

 

 

  10) podmiotu wykonującego

      działalność gospodarczą

      niewymienioną w

      niniejszym ustępie

616 zł

 

 

37. Zmiana wpisu do rejestru

   działalności regulowanej,

   jeżeli:

 

 

 

   1) dotyczy ona rozszerzenia

      zakresu działalności

50 % stawek określonych od wpisu

 

 

   2) treścią zmiany wpisu, o

      którym mowa w ust. 36 pkt

      2 lub 4, jest kolejny

      rodzaj działalności

100 % stawek określonych od wpisu

 

 

38. Decyzja w sprawie zwolnienia

   z obowiązku uzyskania

   świadectwa homologacji typu

   pojazdu

1.537 zł

 

 

39. Zgoda na chów i hodowlę

   zamkniętą zwierząt

   niebędących zwierzętami

   gospodarczymi do celów

   zasiedleń lub eksportu

   zwierzyny żywej

105 zł

 

 

40. Decyzja stwierdzająca

   spełnianie uprawnień do

   prowadzenia szkoleń

   pracowników zakładów

   górniczych w zakresie

   znajomości przepisów

   regulujących bezpieczne

   wykonywanie pracy w

   zakładzie górniczym

505 zł

 

 

41. Decyzja zatwierdzająca

   program przeszkolenia

   pracowników na stanowiskach

   w ruchu zakładu górniczego,

   innych niż stanowiska

   kierownictwa i dozoru ruchu,

   które mogą zajmować osoby o

   szczególnych kwalifikacjach

   zawodowych i warunkach

   zdrowotnych, opracowany dla

   poszczególnych stanowisk,

   wydawana na wniosek

   przedsiębiorcy lub jednostki

   organizacyjnej trudniącej

   się szkoleniem – od każdego

   programu

105 zł

 

 

42. Zatwierdzenie planów ruchu:

   1) podziemnych zakładów

      górniczych

 

1.005 zł

 

 

   2) odkrywkowych zakładów

      górniczych lub zakładów

      górniczych wydobywających

      kopaliny otworami

      wiertniczymi

805 zł

 

 

   3) innych zakładów

505 zł

 

 

43. Nadanie uprawnień

   rzeczoznawcy do spraw ruchu

   górniczego:

 

 

 

   1) jednostce naukowej

1.005 zł

 

 

   2) osobie fizycznej

505 zł

 

 

44. Decyzja zatwierdzająca

   program gospodarowania

   odpadami niebezpiecznymi

505 zł

 

 

45. Decyzja o środowiskowych

   uwarunkowaniach zgody na

   realizację przedsięwzięcia

205 zł

 

 

46. Przeniesienie decyzji o

   środowiskowych

   uwarunkowaniach zgody na

   realizację przedsięwzięcia

   na rzecz innej osoby

105 zł

 

 

47. Decyzja zatwierdzająca

   instrukcję eksploatacji

   składowiska

505 zł

 

 

48. Przeniesienie decyzji

   zatwierdzającej instrukcję

   eksploatacji składowiska

259 zł

 

 

49. Decyzja w sprawie uznania

   wyrobu budowlanego za

   regionalny wyrób budowlany

155 zł

 

 

50. Udostępnienie rzeczoznawcy

   majątkowemu przez naczelnika

   urzędu skarbowego informacji

   zawierającej dane o wartości

   nieruchomości – od każdej

   nieruchomości

5 zł

udzielenie informacji w związku z wyceną dokonywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie organu administracji publicznej

 

51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze

   studium lub planu

   zagospodarowania

   przestrzennego:

 

 

 

   1) od wypisu:

 

 

 

      a) do 5 stron

30 zł

 

 

      b) powyżej 5 stron

50 zł

 

 

   2) od wyrysu:

 

 

 

      a) za każdą wchodzącą w

         skład wyrysu pełną lub

         rozpoczętą część

         odpowiadającą stronie

         formatu A4

20 zł

 

 

      b) nie więcej niż

200 zł

 

 

52. Decyzja w sprawie zwolnienia

   od obowiązku każdorazowego

   zdawania odpadów i

   pozostałości ładunkowych

   przed opuszczeniem portu

100 zł

 

 

53. Decyzja inna, niż wymieniona

   w niniejszym załączniku, do

   której mają zastosowanie

   przepisy Kodeksu

   postępowania

   administracyjnego

10 zł

1) decyzja umarzająca

  postępowanie lub wydawana

  w postępowaniu odwoławczym

  albo w trybie szczególnym

2) decyzja w sprawie

  przyznania dodatku

  mieszkaniowego

 

 

 

3) decyzja w sprawie dotacji

  przedmiotowej na zadania w

  dziedzinie rolnictwa

 

 

 

4) decyzja wydana przez

  Prezesa Urzędu Komunikacji

  Elektronicznej w ramach

  realizacji jego zadań w

  zakresie telekomunikacji

 

 

 

5) decyzja w sprawie skargi

  pasażera lotniczego na

  naruszenie przez

  przewoźnika lotniczego

  przepisów rozporządzenia

  nr 261/2004/WE z dnia 11

  lutego 2004 r.

  ustanawiającego wspólne

  zasady odszkodowania i

  pomocy dla pasażerów w

  przypadku odmowy przyjęcia

  na pokład albo odwołania

  lub dużego opóźnienia

  lotów, uchylającego

  rozporządzenie (EWG) nr

  295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z

  17.02.2004, s. 1)

 

 

 

6) decyzja o przyznaniu

  zwrotu podatku akcyzowego

  zawartego w cenie oleju

  napędowego

  wykorzystywanego do

  produkcji rolnej

II.

Wydanie zaświadczenia

 

 

 

1. Zaświadczenia, w tym również

   odpisy dokumentów, wydawane

   przez urzędy stanu cywilnego

   oraz archiwa państwowe:

 

1) odpis wydawany z akt stanu

  cywilnego, dotyczący

  obywateli polskich

  przebywających za granicą,

 

   1) zaświadczenie

      stwierdzające, że

      obywatel polski lub

      zamieszkały na terytorium

      Rzeczypospolitej Polskiej

      cudzoziemiec niemający

      obywatelstwa żadnego

      państwa, zgodnie z prawem

      polskim, może zawrzeć

      małżeństwo za granicą

38 zł

  przeznaczony wyłącznie na

  potrzeby polskich

  przedstawicielstw

  dyplomatycznych lub

  urzędów konsularnych

2) odpisy skrócone:

  a) wydawane w sprawach

     dokumentów

     stwierdzających

     tożsamość

 

   2) odpis zupełny aktu stanu

      cywilnego

33 zł

  b) wydawane bezpośrednio

     po sporządzeniu aktu

     stanu cywilnego – w

     liczbie 3 egzemplarzy;

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

 

 

 

 

 

  3) odpis skrócony aktu stanu

     cywilnego

22 zł

 

 

  4) zaświadczenie o dokonanych

     w księgach stanu cywilnego

     wpisach lub o ich braku

     oraz zaświadczenie o

     zaginięciu lub zniszczeniu

     księgi stanu cywilnego

24 zł

 

 

  5) pozostałe zaświadczenia

26 zł

 

 

2. Pełny odpis przetworzonych

   danych osobowych ze zbiorów

   meldunkowych, zbioru PESEL

   oraz ewidencji wydanych i

   utraconych dowodów

   osobistych

17 zł

 

 

3. Zaświadczenie wydawane przez

   wojskowego komendanta

   uzupełnień, stwierdzające

   odbycie służby wojskowej

   przez osoby stale

   przebywające za granicą

46 zł

 

 

4. Poświadczenie zgodności

   duplikatu, odpisu, wyciągu,

   wypisu lub kopii, dokonane

   przez organy administracji

   rządowej lub samorządowej

   lub archiwum państwowe, od

   każdej pełnej lub zaczętej

   stronicy

5 zł

poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

 

5. Legalizacja dokumentu

26 zł

 

 

6. Wydanie Apostille, o której

   mowa w Konwencji znoszącej

   wymóg legalizacji

   zagranicznych dokumentów

   urzędowych, sporządzonej w

   Hadze dnia 5 października

   1961 r. (Dz. U. z 2005 r.

   Nr 112, poz. 938)

60 zł

 

 

7. Poświadczenie

   własnoręczności podpisu

9 zł

 

 

8. Zaświadczenie o niezaleganiu

   w podatkach lub

   stwierdzające stan

   zaległości – od każdego

   egzemplarza

21 zł

 

 

9. Świadectwo dopuszczenia

   pojazdu do przewozu

   niektórych materiałów

   niebezpiecznych i świadectwo

   dla środków transportu

   przeznaczonych do przewozu

   szybko psujących się

   artykułów żywnościowych

132 zł

 

 

10. Świadectwo:

 

 

 

   1) fitosanitarne dla roślin,

      produktów roślinnych lub

      przedmiotów

      wyprowadzanych z

      terytorium

      Rzeczypospolitej Polskiej

      do państw trzecich

20 zł

 

 

   2) dla mieszanki materiału

      siewnego – za każde

      zaświadczenie dotyczące

      określonej partii

21 zł

 

 

11. Zaświadczenie potwierdzające

   brak obowiązku uiszczenia

   podatku od towarów i usług z

   tytułu przywozu nabywanych z

   terytorium państwa

   członkowskiego Unii

   Europejskiej innego niż

   terytorium Rzeczypospolitej

   Polskiej pojazdów, które

   mają być dopuszczone do

   ruchu na terytorium

   Rzeczypospolitej Polskiej

160 zł

 

 

12. Karta rejestracyjna broni

   pneumatycznej lub broni

   pozbawionej na stałe cech

   użytkowych

82 zł

karta rejestracyjna wydawana szkole

 

13. Europejska Karta Broni

   Palnej

105 zł

 

 

14. Zaświadczenie stwierdzające,

   że obiekty budowlane i

   urządzenia techniczne

   przeznaczone do wykonywania

   określonej działalności

   gospodarczej spełniają

   wymagania określone w

   przepisach o ochronie

   środowiska

105 zł

 

 

15. Zaświadczenie stwierdzające,

   że na terenie, na którym

   położone jest projektowane

   ekologiczne gospodarstwo

   rolne, nie nastąpiło

   przekroczenie dopuszczalnych

   stężeń szkodliwych

   substancji

   zanieczyszczających

   powietrze i wodę

105 zł

 

 

16. Opinia potwierdzająca, że

   pomieszczenia dostosowane do

   prowadzenia działalności w

   zakresie konfekcjonowania

   lub obrotu środkami ochrony

   roślin i przechowywania

   opakowań po środkach ochrony

   roślin sklasyfikowanych jako

   bardzo toksyczne spełniają

   wymogi ochrony środowiska

105 zł

 

 

17. Zaświadczenie potwierdzające

   nadanie numeru identyfikacji

   podatkowej podmiotowi, który

   się nim posługuje

21 zł

 

 

18. Zaświadczenie potwierdzające

   zidentyfikowanie określonego

   podmiotu na potrzeby

   transakcji

   wewnątrzwspólnotowych na

   terytorium państwa

   członkowskiego innym niż

   terytorium kraju

20 zł

 

 

19. Zaświadczenie

   potwierdzające, że podatnik

   jest zarejestrowany jako

   podatnik VAT czynny lub

   zwolniony

21 zł

 

 

20. Zaświadczenie stwierdzające,

   że podatnik jest

   zarejestrowanym podatnikiem

   podatku akcyzowego

21 zł

 

 

21. Pozostałe zaświadczenia

17 zł

1) zaświadczenie wydawane w

   interesie publicznym

 

 

 

2) zaświadczenie wydawane w

   związku z ubieganiem się

   o wydanie zezwolenia

   upoważniającego do

   przekraczania granicy,

   przewidzianego w umowach

   międzynarodowych o

   ułatwieniach w małym

   ruchu granicznym, w

   celach służbowych lub w

   związku z wykonywanymi

   czynnościami urzędowymi

   lub społecznymi

 

 

 

3) zaświadczenie w sprawach

   poszukiwania osób

   zaginionych w czasie

   działań wojennych lub w

   związku z tymi

   działaniami

 

 

 

4) zaświadczenie w sprawie

   ekshumacji, przewozu i

   sprowadzenia zwłok lub

   szczątków zwłok ludzkich

 

 

 

5) zaświadczenie w sprawie

   budowy lub odbudowy

   obiektów budowlanych

   zniszczonych albo

   uszkodzonych wskutek

   działalności spowodowanej

   ruchem zakładu górniczego

   lub klęsk żywiołowych

 

 

 

6) zaświadczenie w sprawie

   ulg dla osób dotkniętych

   klęską żywiołową lub

   wypadkiem losowym

 

 

 

7) zaświadczenie dotyczące

   scalania i zamiany

   gruntów, wspólnot

   gruntowych, mienia

   komunalnego i gminnego,

   służebności gruntowych,

   rozgraniczenia

   nieruchomości, sprzedaży

   i dzierżawy nieruchomości

   rolnych Skarbu Państwa,

   porządkowania własności

   gospodarstw rolnych,

   ochrony gruntów rolnych i

   leśnych, melioracji

   użytków rolnych oraz

   związane z realizacją

   przepisów o reformie

   rolnej i osadnictwie

 

 

 

8) zaświadczenie wydawane na

   podstawie przepisów o

   hodowli zwierząt

   gospodarskich

 

 

 

9) potwierdzenie złożenia

   podania oraz innych

   dokumentów składanych w

   sprawach indywidualnych z

   zakresu administracji

   publicznej

 

 

 

10) zaświadczenie o nadaniu

   statystycznego numeru

   identyfikacyjnego

 

 

 

11) zaświadczenie o wielkości

   użytków rolnych

   gospodarstwa rolnego,

   wydawane przez urzędy

   gmin właściwe do

   pobierania podatku

   rolnego

 

 

 

12) zaświadczenie niezbędne

   do uzasadnienia wniosku o

   udzielenie pomocy z

   udziałów Unii

   Europejskiej

 

 

 

13) zaświadczenie dla

   przesyłki ziemniaków,

   potwierdzające, że

   ziemniaki pochodzą z

   miejsca produkcji

   uznanego za wolne od

   grzyba Synchytrium

   endobioticum

 

 

 

14) zaświadczenie potwierdzające, że w partii bulw ziemniaka nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

III.

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

 

1. Zezwolenie na zawarcie

  małżeństwa, o którym mowa w

  art. 4 Kodeksu rodzinnego i

  opiekuńczego

39 zł

 

 

2. Zezwolenie na zamieszkanie na

  czas oznaczony

340 zł

zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej

 

3. Zezwolenie na osiedlenie się

640 zł

zezwolenie udzielane:

 

 

 

1) członkowi najbliższej

  rodziny repatrianta

 

 

 

2) cudzoziemcowi, któremu

  udzielono azylu

 

4. Zezwolenie na pobyt rezydenta

  długoterminowego Wspólnot

  Europejskich

640 zł

 

 

5. Przepustka w małym ruchu

  granicznym:

 

 

 

  1) jednorazowa

12 zł

 

 

  2) stała

24 zł

 

 

6. Wiza:

 

1) wiza dla członka rodziny

  obywatela państwa

  członkowskiego Unii

  Europejskiej, państwa

  Europejskiego Obszaru

  Gospodarczego

  nienależącego do Unii

  Europejskiej lub państwa

  niebędącego stroną umowy o

  Europejskim Obszarze

  Gospodarczym, który może

  korzystać ze swobody

  przepływu osób na

  podstawie umów zawartych

  przez te państwa ze

  Wspólnotą Europejską i jej

  państwami członkowskimi

 

 

 

2) wiza dla cudzoziemca

  korzystającego z ochrony

  czasowej

 

   1) wydawana przez komendanta

      placówki Straży

      Granicznej

305 zł

 

 

   2) pobytowa wydawana przez

      wojewodę w przypadku, o

      którym mowa w art. 33

      ust. 1 ustawy z dnia 13

      czerwca 2003 r. o

      cudzoziemcach (Dz. U. Nr

      128, poz. 1175, z 2004

      r. Nr 96, poz. 959 i Nr

      179, poz. 1842, z 2005 r.

      Nr 90, poz. 757, Nr 94,

      poz. 788, Nr 132, poz.

      1105 i Nr 163, poz. 1362

      oraz z 2006 r. Nr 104,

      poz. 708 i 711, Nr 143,

      poz. 1027, Nr 144, poz.

      1043, Nr 158, poz. 1122 i

      Nr 170, poz. 1217):

 

 

 

      a) w pkt 1 i 4

55 zł

 

 

      b) w pkt 2 i 3

205 zł

 

 

   3) pobytowa wydawana przez

      wojewodę małoletniemu

      cudzoziemcowi urodzonemu

      na terytorium

      Rzeczypospolitej

      Polskiej:

 

 

 

      a) krótkoterminowa

105 zł

 

 

      b) długoterminowa

205 zł

 

 

7. Przedłużenie wizy pobytowej:

 

 

 

  1) krótkoterminowej

205 zł

 

 

  2) długoterminowej

406 zł

 

 

8. Zezwolenie wydane na nabycie

  przez cudzoziemca

  nieruchomości lub prawa

  użytkowania wieczystego, albo

  na nabycie lub objęcie przez

  cudzoziemca udziałów lub

  akcji w spółce handlowej z

  siedzibą na terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej, a

  także na każdą inną czynność

  prawną dotyczącą udziałów lub

  akcji, jeżeli w ich wyniku

  spółka handlowa, będąca

  właścicielem lub wieczystym

  użytkownikiem nieruchomości

  na terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej,

  stanie się spółką

  kontrolowaną przez

  cudzoziemca lub cudzoziemców

  oraz na nabycie lub objęcie

  przez cudzoziemca udziałów

  lub akcji w spółce handlowej

  z siedzibą na terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej,

  będącej właścicielem lub

  wieczystym użytkownikiem

  nieruchomości na terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej,

  jeżeli spółka ta jest spółką

  kontrolowaną, a udziały lub

  akcje nabywa lub obejmuje

  cudzoziemiec niebędący

  udziałowcem lub

  akcjonariuszem spółki

1.570 zł

 

 

9. Pozwolenie wydawane na

  podstawie przepisów prawa

  budowlanego:

  1) na budowę obiektu

     budowlanego oraz urządzeń

     budowlanych związanych z

     obiektem budowlanym:

 

1) pozwolenie na budowę lub

  remont obiektów

  budowlanych zniszczonych

  lub uszkodzonych wskutek

  działalności spowodowanej

  ruchem zakładu górniczego

  lub klęsk żywiołowych

 

     a) budynku przeznaczonego

        na prowadzenie

        działalności

        gospodarczej innej niż

        rolnicza i leśna:

 

2) pozwolenie na budowę

  budynków przeznaczonych na

  cele naukowe, socjalne i

  kulturalne

 

        – za każdy m2

          powierzchni użytkowej

1 zł

 

 

        – nie więcej niż

539 zł

 

 

     b) budynku służącego celom

        gospodarczym w

        gospodarstwie rolnym

14 zł

3) pozwolenie na remont

  obiektów budowlanych

  wpisanych do rejestru

  zabytków

 

     c) innego budynku

48 zł

 

 

     d) studni oraz urządzeń do

        usuwania nieczystości

        stałych i ścieków

20 zł

 

 

     e) budowli związanych z

        produkcją rolną

112 zł

 

 

     f) sieci wodociągowych,

        kanalizacyjnych,

        elektroenergetycznych,

        telekomunikacyjnych,

        gazowych, cieplnych

        oraz dróg, z wyjątkiem

        dróg dojazdowych, dojść

        do budynków i zjazdów z

        drogi, z zastrzeżeniem

        lit. g

2.143 zł

 

 

     g) sieci wodociągowych,

        kanalizacyjnych,

        elektroenergetycznych,

        telekomunikacyjnych,

        gazowych, cieplnych

        oraz dróg o długości do

        1 kilometra

105 zł

 

 

     h) innych budowli

155 zł

 

 

     i) urządzeń budowlanych

        związanych z obiektem

        budowlanym

91 zł

 

 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 

 

 

2) na przebudowę lub remont

  obiektu budowlanego oraz na

  wznowienie robót budowlanych

50 % stawek określonych w pkt 1

 

 

10. Pozwolenie na użytkowanie

   obiektu budowlanego

25 % stawek określonych w ust. 9 pkt 1

pozwolenie na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań

  wnoszonych w sprawie

  budowy lub przebudowy

  obiektów budowlanych

  zniszczonych lub

  uszkodzonych wskutek

  działalności spowodowanej

  ruchem zakładu górniczego

  lub klęsk żywiołowych

 

 

 

2) budynków przeznaczonych na

  cele naukowe, socjalne i

  kulturalne

 

11. Pozwolenie na rozbiórkę

   obiektu budowlanego

36 zł

 

 

12. Pozwolenie na broń

   (świadectwo broni)

   udzielane:

 

pozwolenie na broń:

1) otrzymywaną przez

  żołnierzy w formie

 

   1) osobie fizycznej

242 zł

  wyróżnienia przewidzianego

  w przepisach o dyscyplinie

  wojskowej

 

   2) osobie prawnej lub

      jednostce organizacyjnej

      nieposiadającej

      osobowości prawnej

1.193 zł

2) wydawane szkole

 

13. Zezwolenia oraz upoważnienia

   wydawane na podstawie

   przepisów o ruchu drogowym:

 

 

 

   1) na wykonywanie

      działalności gospodarczej

433 zł

 

 

   2) pozostałe

48 zł

 

 

14. Zezwolenie na utworzenie

   banku spółdzielczego

0,1 % funduszu udziałowego

 

 

15. Zezwolenie na utworzenie

   banku w formie spółki

   akcyjnej

0,1 % kapitału zakładowego

 

 

16. Zezwolenie na utworzenie za

   granicą banku z kapitałem

   polskim lub udziałem

   kapitału polskiego

12.750 zł

 

 

17. Zezwolenie na otwarcie na

   terytorium Rzeczypospolitej

   Polskiej oddziału

   zagranicznego banku,

   przedłużenie terminu

   ważności lub zmiana warunków

   wydanego zezwolenia

12.750 zł

 

 

18. Zezwolenie na otwarcie na

   terytorium Rzeczypospolitej

   Polskiej przedstawicielstwa

   banku zagranicznego,

   przedłużenie terminu

   ważności lub zmiana warunków

   wydanego zezwolenia

6.713 zł

 

 

19. Zezwolenie na wykonywanie

   działalności

   ubezpieczeniowej i zmiana

   wydanego zezwolenia

12.750 zł

 

 

20. Zezwolenie na utworzenie

   przez fundację zagraniczną

   na terytorium

   Rzeczypospolitej Polskiej

   przedstawicielstwa

855 zł

 

 

21. Licencja połowowa wydawana:

 

 

 

   1) na statek rybacki o

      długości całkowitej

      mniejszej lub równej 10 m

596 zł

 

 

   2) na statek rybacki o

      długości całkowitej

      większej niż 10 m

1.186 zł

 

 

22. Sportowe zezwolenie połowowe

   wydawane:

 

 

 

   1) na okres jednego miesiąca

16 zł

 

 

   2) na okres jednego roku:

 

 

 

      a) emerytom, rencistom

         oraz młodzieży

         szkolnej w wieku do 24

         lat

31 zł

 

 

      b) innym podmiotom

49 zł

 

 

   3) na okres zawodów

      sportowych

15 zł

 

 

23. Pozwolenie albo zezwolenie

   na:

 

 

 

   1) połowy organizmów

      morskich w celach

      naukowo-badawczych albo

      szkoleniowych

15 zł

 

 

   2) prowadzenie chowu lub

      hodowli ryb i innych

      organizmów morskich

419 zł

 

 

   3) prowadzenie zarybiania

15 zł

 

 

24. Pozwolenie wodnoprawne

217 zł

 

 

25. Pozwolenie wydawane na

   podstawie przepisów o

   zapobieganiu

   zanieczyszczania morza przez

   statki:

 

 

 

   1) na usuwanie do morza

      urobku z pogłębiania dna

      morza

117 zł

 

 

   2) na zatapianie w morzu

      odpadów lub innych

      substancji

229 zł

 

 

26. Zezwolenia wydawane na

   podstawie przepisów prawa

   geologicznego i górniczego,

   dopuszczające wyroby do

   stosowania w zakładach

   górniczych:

 

 

 

   1) dotyczące dopuszczenia

      elementów górniczych

      wyciągów szybowych:

 

 

 

      a) maszyn wyciągowych,

         wyciągarek

         wolnobieżnych,

         urządzeń sygnalizacji

         i łączności szybowej

654 zł

 

 

      b) naczyń wyciągowych,

         kół linowych,

         zawieszeń lin

         wyciągowych

         wyrównawczych,

         prowadniczych i

         odbojowych, zawieszeń

         nośnych naczyń

         wyciągowych lub

         wyodrębnionych

         zespołów elementów

         wymienionych w

         niniejszym punkcie

221 zł

 

 

   2) dotyczące dopuszczenia

      głowic eksploatacyjnych

      (wydobywczych) wraz z

      systemami sterowania, z

      wyłączeniem głowic

      podmorskich, stosowanych

      w zakładach górniczych

      wydobywających kopaliny

      otworami wiertniczymi

438 zł

 

 

   3) dotyczące dopuszczenia

      wyrobów stosowanych w

      wyrobiskach podziemnych

      zakładów górniczych:

 

 

 

      a) wozów do przewozu osób

         i wozów specjalnych

         oraz pojazdów z

         napędem spalinowym do

         przewozu osób lub

         maszyn i urządzeń

         elektrycznych oraz

         aparatury łączeniowej

         na napięcie powyżej 1

         kV prądu przemiennego

         lub powyżej 1,5 kV

         prądu stałego, albo

         systemów łączności,

         bezpieczeństwa i

         alarmowania oraz

         zintegrowanych

         systemów sterowania

         kompleksów

         wydobywczych i

         przodkowych oraz od

         dopuszczenia urządzeń

         do mechanicznego

         wytwarzania i

         ładowania materiałów

         wybuchowych oraz wozów

         i pojazdów do

         przewożenia lub

         przechowywania środków

         strzałowych

654 zł

 

 

      b) urządzeń transportu

         linowego, kolejek

         podwieszonych, kolejek

         spągowych oraz ich

         podzespołów

438 zł

 

 

      c) taśm przenośnikowych

221 zł

 

 

27. Zezwolenie na dopuszczenie

   środka ochrony roślin do

   obrotu i stosowania,

   wydawane na podstawie

   przepisów o ochronie roślin:

 

 

 

   1) jednorazowe

412 zł

 

 

   2) na okres do 3 lat

616 zł

 

 

   3) na okres 10 lat

1.023 zł

 

 

28. Pozwolenie na wprowadzenie

   do obrotu nawozu lub innego

   środka wspomagającego uprawę

   roślin

705 zł

 

 

29. Zezwolenie wydawane na

   podstawie przepisów o

   przeciwdziałaniu narkomanii:

 

 

 

   1) na uprawę maku lub

      konopi włóknistych

30 zł

 

 

   2) na skup maku na

      podstawie umowy

      kontraktacji lub

      skup konopi włóknistych

      na podstawie umowy

      kontraktacji albo umowy

      sprzedaży

125 zł

 

 

30. Pozwolenie na wywóz za

   granicę zabytku:

 

 

 

   1) na wywóz czasowy

44 zł

 

 

   2) na wywóz stały

25 % wartości zabytku ustalonej przez biegłych

 

 

31. Indywidualne zezwolenie

   dewizowe

113 zł

 

 

32. Pozwolenie radiowe wydawane

   w związku z wykonywaniem

   działalności polegającej na

   świadczeniu usług

   telekomunikacyjnych,

   dostarczaniu sieci

   telekomunikacyjnych lub

   udogodnień towarzyszących

1.939 zł

 

 

33. Zezwolenie na wykonywanie

   działalności brokerskiej w

   zakresie ubezpieczeń albo

   reasekuracji

1.087 zł

 

 

34. Koncesja na wykonywanie

   działalności gospodarczej w

   zakresie obrotu z zagranicą

   paliwami i energią

4.244 zł

 

 

35. Zezwolenie na działalność

   związaną z narażeniem na

   promieniowanie jonizujące,

   wydawane na podstawie

   przepisów Prawa atomowego:

 

 

 

   1) na przechowywanie

      materiałów jądrowych,

      źródeł i odpadów

      promieniotwórczych oraz

      wypalonego paliwa

      jądrowego, łącznie z ich

      transportem na własny

      użytek lub na stosowanie

      w jednostce

      organizacyjnej źródeł

      promieniotwórczych,

      materiałów jądrowych,

      urządzeń zawierających

      źródła promieniotwórcze

      lub wytwarzających

      promieniowanie jonizujące

      oraz na zamierzone

      podawanie substancji

      promieniotwórczych

      ludziom i zwierzętom w

      celu medycznej lub

      weterynaryjnej

      diagnostyki, leczenia lub

      badań naukowych, albo na

      uruchamianie pracowni, w

      których mają być

      stosowane źródła

      promieniowania

      jonizującego, w tym

      pracowni rentgenowskich

209 zł

 

 

   2) na stosowanie poza

      jednostką (w terenie)

      źródeł promieniotwórczych

      i materiałów jądrowych

      oraz urządzeń

      zawierających źródła

      promieniotwórcze lub

      wytwarzających

      promieniowanie

      jonizujące, albo na obrót

      materiałami jądrowymi,

      źródłami

      promieniotwórczymi lub

      urządzeniami

      zawierającymi źródła

      promieniotwórcze oraz na

      transport materiałów

      jądrowych, źródeł i

      odpadów

      promieniotwórczych oraz

      wypalonego paliwa

      jądrowego (poza

      transportem na własny

      użytek, o którym mowa w

      pkt 1) oraz na

      instalowanie i obsługę

      urządzeń zawierających

      źródła promieniotwórcze

      oraz uruchamianie

      urządzeń wytwarzających

      promieniowanie jonizujące

514 zł

 

 

   3) na wytwarzanie,

      przetwarzanie materiałów

      jądrowych, źródeł i

      odpadów

      promieniotwórczych,

      wypalonego paliwa

      jądrowego, wzbogacanie

      izotopowe oraz na

      produkowanie urządzeń

      zawierających źródła

      promieniotwórcze, jak

      również na zamierzone

      dodawanie substancji

      promieniotwórczych w

      procesie produkcyjnym

      wyrobów powszechnego

      użytku i wyrobów

      medycznych, na obrót tymi

      wyrobami oraz na przewóz

      na terytorium

      Rzeczypospolitej Polskiej

      i wywóz z tego terytorium

      wyrobów powszechnego

      użytku, wyrobów

      medycznych, do których

      dodano substancje

      promieniotwórcze oraz na

      budowę, rozruch,

      eksploatację (próbną lub

      stałą) oraz na zamknięcie

      lub likwidację obiektów

      jądrowych, składowisk

      odpadów

      promieniotwórczych,

      przechowalników i

      składowisk wypalonego

      paliwa jądrowego

1.023 zł

 

 

36. Zgody i zezwolenia wydawane

   na podstawie przepisów o

   organizmach genetycznie

   zmodyfikowanych:

 

 

 

   1) zgoda na uwolnienie GMO

      do środowiska albo na

      zamknięte użycie GMO

3.466 zł

 

 

   2) zezwolenie na

      wprowadzenie do obrotu

      produktów GMO oraz na

      wywóz lub tranzyt

      produktów GMO

3.466 zł

 

 

37. Zezwolenie wydawane na

   podstawie przepisów o

   ochronie przyrody w zakresie

   przewożenia przez granicę

   Rzeczypospolitej Polskiej

   roślin lub zwierząt, ich

   części i produktów

   pochodnych podlegających

   ograniczeniom wynikającym z

   przepisów prawa Unii

   Europejskiej

107 zł

zezwolenie na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym

 

38. Zezwolenie na utworzenie

   ogrodu botanicznego, ogrodu

   zoologicznego lub ośrodka

   rehabilitacji zwierząt

76 zł

 

 

39. Zezwolenie wydawane na

   podstawie przepisów ustawy o

   międzynarodowym obrocie

   odpadami:

 

 

 

   1) na obrót odpadami z

      zagranicą, obejmujący

      wielokrotne

      przemieszczanie odpadów

1.411 zł

 

 

   2) na obrót odpadami z

      zagranicą, obejmujący

      jednokrotne

      przemieszczenie odpadów

708 zł

 

 

40. Pozwolenie na wprowadzanie

   substancji i energii do

   środowiska wydawane na

   podstawie przepisów o

   ochronie środowiska i

   przepisów o odpadach:

 

 

 

   1) w związku z prowadzoną

      działalnością

      gospodarczą, z

      zastrzeżeniem pkt 2

2.011 zł

 

 

   2) w związku z działalnością

      gospodarczą prowadzoną

      przez podmioty prowadzące

      działalność wytwórczą w

      rolnictwie,

      mikroprzedsiębiorców oraz

      małych i średnich

      przedsiębiorców

506 zł

 

 

   3) pozostałe

506 zł

 

 

Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego

150 % stawki

określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3

 

 

41. Zezwolenie na wykonywanie

   działalności w zakresie

   odbierania odpadów

   komunalnych od właścicieli

   nieruchomości

107 zł

 

 

42. Zezwolenie na wykonywanie

   działalności w zakresie

   opróżniania zbiorników

   bezodpływowych i transportu

   nieczystości ciekłych

107 zł

 

 

43. Pozwolenie na nabywanie i

   przechowywanie materiałów

   wybuchowych przeznaczonych

   do użytku cywilnego, w

   związku z działalnością

   prowadzoną w zakresie:

   poszukiwania, rozpoznawania

   i wydobywania złóż kopalin,

   a także bezzbiornikowego

   magazynowania substancji

   oraz składowania odpadów w

   górotworze, w tym w

   podziemnych wyrobiskach

   górniczych

505 zł

 

 

44. Inne niż wymienione w

   niniejszym załączniku

   zezwolenie (pozwolenie,

   koncesja):

 

1) zezwolenie wydawane na

  podstawie przepisów o

  hodowli zwierząt

  gospodarskich

 

   1) na wykonywanie

      działalności gospodarczej

616 zł

2) zezwolenie na ekshumację,

  przewóz i sprowadzenie

  zwłok ludzkich lub ich

  szczątków

 

   2) pozostałe

82 zł

3) zezwolenie dotyczące

  scalania i zamiany

  gruntów, wspólnot

  gruntowych, mienia

  komunalnego i gminnego,

  służebności gruntowej,

  rozgraniczenia

  nieruchomości, sprzedaży i

  dzierżawy nieruchomości

  rolnych Skarbu Państwa,

  uporządkowania własności

  gospodarstw rolnych,

  ochrony gruntów rolnych i

  leśnych, melioracji

  użytków rolnych oraz

  związane z realizacją

  przepisów o reformie

  rolnej i osadnictwie

 

 

 

4) zezwolenie w sprawie

  dotyczącej inwestycji

  jednostek budżetowych

  wydawane na wnioski

  składane przez inwestorów

  zastępczych

 

 

 

5) zezwolenie w sprawach

  należących do właściwości

  organów celnych – wydawane

  na wniosek składany przez

  osobę przekraczającą

  granicę państwową i

  załatwianych w toku

  kontroli celnej,

  dokonywanej u tej osoby

  podczas przekraczania

  granicy

 

 

 

6) zezwolenie na usunięcie

  drzew lub krzewów

 

 

 

7) zezwolenie na działania

  związane z ochroną

  przyrody, wydawane

  organizacjom ekologicznym

  i jednostkom naukowym

  działającym na rzecz

  ochrony przyrody

 

 

 

8) zezwolenie na zajęcie pasa

  drogowego na cele

  niezwiązane z budową,

  przebudową, remontem,

  utrzymaniem i ochroną dróg

 

 

 

9) pozwolenie na

  lokalizowanie w pasie

  drogowym obiektów

  budowlanych lub urządzeń

  niezwiązanych z potrzebami

  zarządzania drogami lub

  potrzebami ruchu drogowego

 

 

 

10) zezwolenie na przejazd

   pojazdu nienormatywnego

 

 

 

11) pozwolenie na prowadzenie

   prac naukowo-badawczych

   lub prac nad tworzeniem

   nowych odmian roślin

   uprawnych, z

   wykorzystaniem organizmów

   kwarantannowych lub

   roślin, produktów

   roślinnych lub

   przedmiotów porażonych

   przez te organizmy lub

   niespełniających wymagań

   specjalnych, lub których

   wprowadzenie i

   przemieszczanie jest

   zabronione

 

 

 

12) zezwolenie na działania

   związane z ochroną

   przyrody, wydawane osobom

   fizycznym działającym na

   rzecz ochrony przyrody w

   zakresie czynnej ochrony

   gatunkowej

 

 

 

13) zezwolenie wydawane

   osobom fizycznym na

   działania związane z

   płoszeniem i miejscowym

   ograniczaniem populacji

   gatunków zwierząt

   wyrządzających szkody w

   gospodarstwie rolnym,

   leśnym lub rybackim

   nieobjętych

   odszkodowaniem Skarbu

   Państwa

 

45. W przypadku wydania

   zezwolenia (pozwolenia,

   koncesji) na kilka rodzajów

   działalności w jednej

   decyzji – za każdy rodzaj

   działalności

100 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

 

 

 

 

46. Przedłużenie terminu

   ważności lub zmiana warunków

   wydanego zezwolenia

   (pozwolenia, koncesji),

   jeżeli:

 

 

 

   1) dotyczy przedłużenia

      terminu ważności lub

      rozszerzenia zakresu

      działalności

50 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

   2) treścią zmiany jest

      kolejny rodzaj

      działalności

 

 

 

z zastrzeżeniem ust. 17-19

100 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

IV.

Złożenie dokumentu

 

 

 

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17 zł

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1) poświadczony notarialnie

  lub przez uprawniony

 

 

 

  organ, upoważniające do

  odbioru dokumentów

 

 

 

2) w sprawach:

 

 

 

  a) karnych, karnych

     skarbowych i

     dyscyplinarnych oraz w

     sprawach o wykroczenia

 

 

 

  b) cywilnych, w których

     mocodawcy przysługuje

     zwolnienie od kosztów

     sądowych

 

 

 

3) jeżeli pełnomocnictwo

  udzielane jest

  małżonkowi, wstępnemu,

  zstępnemu lub rodzeństwu

 

 

 

4) jeżeli mocodawcą jest

  podmiot określony w art.

  7 pkt 1-5 ustawy