Dietmar Klausen – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Prefabrykowane, głównie o kształcie kwadratowym płyty z betonu (o stosunku długości do grubości L/D > 4), stosowane do utwardzania powierzchni ścieżek dla pieszych i ścieżek rowerowych lub placów. Stosowane również jako materiał na podłogi w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych.

Cechy charakterystyczne

 • Konstrukcja płyty jedno lub dwuwarstwowa. Przy dwóch warstwach warstwa powierzchniowa na podkładzie musi mieć grubość min. 10 mm.
 • Wytwarzane z cementu, składników mineralnych i ewentualnie dodatków uszlachetniających.
 • Wielkość płytek może być zmienna. Grubość płytek dobiera się zależnie od ich wielkości, miejsca ich ułożenia i rodzaju podłoża, na jakim będą układane.
 • Zwyczajowo stosuje się następujące grubości płytek: – dla chodników (tylko ruch pieszy) – 4 do 6 cm, – dla stref ruchu pieszego (ale nie jest wykluczony również ruch samochodów osobowych) – 6 do 8 cm, – dla stref ruchu pieszego z możliwością przejazdu samochodów dostawczych – 8 do 10 cm.

  Preferowane wymiary to: 30 x 30 x 4 cm; 35 x 35 x 5 cm; 40 x 40 x 5 cm; 50 x 50 x 6 cm (przykłady podano na rys. 1).  Wymagania
 • Wrażenie optyczne: możliwości różnicowania formy wyrobu przez fabryczną obróbkę powierzchni (np. wymywanie, szlifowanie) i zróżnicowanie barwy przez dodatek pigmentów lub składników rozjaśniających i przyciemniających.
 • Równość powierzchni, bezpieczeństwo przechodniów i odpowiednią chropowatość osiąga się przez fachowe ułożenie.
 • Trwałość i odporność na zginanie średnio powyżej 6 N/mm 2 oraz odporność na niskie temperatury i chemicznie agresywne wody roztopowe powinna być podana dla każdego wyrobu.  Wskazówki praktyczne
  Nie zaleca się utwardzania powierzchni, po której mogą poruszać się samochody z użyciem płyt chodnikowych.

  Istnieje niebezpieczeństwo, że płyty układane na podłożu uszczelnionym zaprawą będą się odspajały od tego podłoża w wyniku zmian pogody (mróz). Namywane ziarna piasku lub żwiru mogą gromadzić się lokalnie prowadząc do łamania obluzowanych płytek pod ciężarem pojazdów.

  Układane bezpośrednio na podłożu piaskowym "nawierzchnia brukowa lub płyty z kamienia naturalnego" (np. 15 x 30 x 8 cm) gwarantują większe bezpieczeństwo na wypadek ewentualnego występowania obciążenia komunikacyjnego. Podobne stwierdzenie odnosi się również do płyt, w których ok. 2-centymetrowej grubości płyty z kamienia naturalnego są związane trwale z dowolnej grubości podkładem betonowym.

  Wytyczne w zakresie układania

 • Należy przestrzegać zasady, aby podkład miał wymaganą wysokość, płaską powierzchnię i odpowiednią nośność, jednorodny skład i dobre zagęszczenie warstwy mrozoodpornej.
 • Podłoże powinno mieć jednakową grubość i być wstępnie zagęszczone.
 • Grubość podsypki w stanie zagęszczonym powinna wynosić 3 do 5 cm (przewidzieć nadmiar ok. 1,5 cm na wyrównanie nierówności przy zagęszczaniu w wyniku ubijania).
 • Szerokość odstępów 3 – 5 mm (przy odstępach mniejszych niż 3 mm powstaje niebezpieczeństwo odłupywania płytek przy obciążeniu i trudności przy ponownym uszczelnieniu uszkodzonych powierzchni; przy szerokości odstępów powyżej 5 mm – niebezpieczeństwo wykruszania się lub wymywania spoiwa).
 • Szczeliny wypełnić ostrym piaskiem; przy zalewaniu zaprawą przewidzieć szczeliny dylatacyjne w odstępach co 5 do 8 m.
 • Poprzeczne nachylenie powierzchni płyt w przypadku chodników powinno wynosić ok. najmniej 2%.
 • Zasady układania i mocowania płyt chodnikowych pokazano na szkicu.
  Literatura
  DIN 485. Płyty chodnikowe z betonu.
  E DIN EN 1339. Płyty nawierzchniowe z betonu (projekt).