Obowiązek zgodności wyrobu z odpowiednimi wymaganiami Unii, nakłada na producentów obecnych na unijnym rynku Dyrektywa Rady Europy nr 89/106/EWG. Znak CE i informacje towarzyszące umieszczone są na wyrobach (jego opakowaniu) i/lub w dokumentach handlowych.

W przypadku sufitów podwieszanych bezwzględny obowiązek znakowania CE wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 roku (do tego dnia trwa okres przejściowy).

- W przypadku sufitów podwieszanych firmy Armstrong, większość elementów (płyt wypełniających, rusztu i akcesoriów) jest już od dawna oznaczona znakiem CE – zapewnia Piotr Alwasiak, Technical Sales Manager w firmie Armstrong. – W świetle ustawy o wyrobach budowlanych oznacza to, że mogą być one bez ograniczeń wprowadzane do obrotu i stosowania na terytorium Polski.

Podstawą do oznaczania sufitów firmy Armstrong znakiem CE jest zharmonizowana norma europejska EN 13964:2005 “Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań “. Certyfikat zgodności z normą (jeżeli konieczny) wydaje niezależna, notyfikowana jednostka (w przypadku firmy Armstrong jest to Warrington Certification Ltd z Anglii), natomiast deklarację zgodności wystawia sam producent.

Znak zgodności CE dla wyrobów budowlanych

Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, są certyfikat zgodności (jeżeli wymagany) oraz deklaracja zgodności wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 swobodnie wprowadzany do obrotu i stosowania na rynku polskim i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Normy zostały zdefiniowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny – CEN, i są elementami polityki Unii Europejskiej w ustalaniu wymagań dla wyrobów budowlanych. W przypadku dyrektywy 89/106/EWG, oznakowanie CE należy umieszczać na samym wyrobie, na etykiecie przymocowanej do niego, na jego opakowaniu, lub na towarzyszących dokumentach handlowych. Oprócz samego znaku musi być podany numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej, jeśli taka brała udział w zastosowanym systemie zgodności. Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć dodatkowe informacje zawierające: nazwę lub znak identyfikacyjny producenta, ostatnie dwie cyfry roku znakowania wyrobu, ewentualnie numer certyfikatu zgodności oraz wskazówki do identyfikacji cech i zadeklarowanych właściwości użytkowych wyrobu na podstawie specyfikacji technicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej “Instytutu Techniki Budowlanej” – http://www.itb.pl, gdzie znajdują się różnego rodzaju dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące znakowania wyrobów budowlanych.