Bezpieczenstwo i higiena pracy na budowie, przy pracach montazowych, wykonczeniowych oraz przy rozbiórkach, zasady wykorzystania narzedzi i pracy na specjalistycznych urzadzeniach; zakres i forma projektu budowlanego oraz zasady ustalania cen towarów i uslug.

Normalizacja działalności obejmującej sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach..

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynkó, terenów budowy, obiektów bud. oraz wymagania z tym związane.

Normalizacja działalności obejmującej sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach..

Przepisy bezpieczeństwa i higieny parcy związane z wykonywaniem robót budowlanych oraz obsługą maszyn i urządzeń.

Przepisy bezpieczeństwa i higieny parcy związane z wykonywaniem robót budowlanych oraz obsługą maszyn i urządzeń.

Przepisy dotyczące warunków udzielania kredytów oraz dotacji budżetowych.

Przepisy bezpieczeństwa i higieny parcy związane z wykonywaniem robót budowlanych oraz obsługą maszyn i urządzeń.

Bezpieczenstwo i higiena pracy na budowie, przy pracach montazowych, wykonczeniowych oraz przy rozbiórkach, zasady wykorzystania narzedzi i pracy na specjalistycznych urzadzeniach; zakres i forma projektu budowlanego oraz zasady ustalania cen towarów i uslug.

Aprobaty i kryteria techniczne, systemy oceny zgodności oraz sposoby znakowania wyrobów budowlanych.

Ogólne zasady udzielania kredytów: konsumenckiego, z krajowego funduszu mieszkaniowego oraz z poręczeniem Skarbu Państwa, listy zastawne. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; finansowe wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organ właściwy w sprawach o zamówienia publiczne.

Zasady ubezpieczania osób i majatku, regulacje dotyczace Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przepisy kodeksu cywilnego, prawo spóldzielcze.

Prawo o notariacie, księgi wieczyste i utrata ich mocy prawnej, księgi elektroniczne, sposób naliczania podatku od czynności cywilno-prawnych. Gospodarka nieruchomościami rolnymi i gruntami, ich scalanie oraz wywłaszczanie. Spółdzielnie mieszkaniowe, ochrona prawna korzystania z lokali oraz przepisy dotyczące ich własności.

Normy dotyczace projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Zasady sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych i kosztów robót budowlanych, gwarancja zaplaty za roboty budowlane.

Przepisy dotyczące nieruchomości – podziału, scalania, zasad wyceny, przetargów itp.

Gospodarka gruntami, ich klasyfikacja oraz scalanie i wywaszczanie. Zagadnienia geodezyjne i kartograficzne, melioracja oraz ochrona środowiska. Rodzinne ogrody działkowe, zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Przepisy dotyczące nieruchomości – podziału, scalania, zasad wyceny, przetargów itp.

Gospodarka gruntami, ich klasyfikacja oraz scalanie i wywaszczanie. Zagadnienia geodezyjne i kartograficzne, melioracja oraz ochrona środowiska. Rodzinne ogrody działkowe, zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

Przepisy dotyczące nieruchomości – podziału, scalania, zasad wyceny, przetargów itp.

Zasady i plany zagospodarowania, uprawnienia urbanistyczne.

Zasady i plany zagospodarowania, uprawnienia urbanistyczne.

Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kodeks postępowania administracyjnego, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska oraz prawo budowlane – projektowanie, budowa, utrzymanie i rozbiórka obiektów budowlanych.