Za producenta uznaje się każdą osobę fizyczną lub prawną
albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która
projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub
wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną
nazwą lub znakiem.

Dotyczy to również składania, pakowania, przetwarzania lub umieszczania
etykiety na gotowych produktach w celu ich umieszczenia na rynku pod własnym
imieniem/nazwą.

Producent przyjmuje na siebie pełną i ostateczną
odpowiedzialność za swój wyrób. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, musi on
zachować kontrolę nad procesem produkcyjnym, ponieważ odpowiada za zgodność
produktu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. Zlecenie części lub całości
prac nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za wyrób.

W fazie projektowania i produkcji producent jest
odpowiedzialny między innymi za:

 • podjęcie działań gwarantujących, że proces wytwarzania
  zapewniał zgodność wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami,
 • jeżeli wymaga tego dyrektywa – zaangażowanie w ocenę
  zgodności niezależnej jednostki mającej odpowiednie uprawnienia do
  przeprowadzenia badań produktu lub oceny i zatwierdzenia systemu jakości (tzw.
  jednostki notyfikowanej),
 • opracowanie dokumentacji technicznej,
 • umieszczenie na towarze oznakowania CE,
 • sporządzenie deklaracji zgodności.

Wszystkie wyroby objęte przepisami przenoszącymi do
polskiego prawa dyrektywy nowego podejścia przed ich wprowadzeniem do obrotu są
poddawane ocenie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. Są one
ustalane w celu przeciwdziałania zagrożeniom, jakie produkt może powodować z
uwagi na swoje właściwości fizyczne i chemiczne (odporność mechaniczna lub
fizyczna, palność, właściwości chemiczne lub elektryczne, radioaktywność itp.).
Niektóre wymagania dotyczą też materiałów, z jakich wyrób powinien być
wykonany, sposobu jego konstruowania i procesu produkcji.

Procedura oceny zgodności z zasadniczymi lub innymi
wymaganiami różni się w zależności od wyrobu. Dla wielu produktów jest bardzo
prosta, ale urządzenia o skomplikowanej konstrukcji, których użytkowanie może
się wiązać z większym zagrożeniem dla życia lub zdrowia konsumentów, przechodzą
bardziej złożoną procedurę oceny zgodności.

Jednym z podstawowych obowiązków producenta jest
sporządzenie dokumentacji technicznej wyrobu. Powinna ona zawierać informacje o
projekcie, sposobie wytwarzania i działaniu. Dokumentacja taka z reguły musi
być przechowywana przez co najmniej dziesięć lat od wyprodukowania ostatniego
egzemplarza (dla niektórych kategorii wyrobów – na przykład lodówek i
zamrażarek – ustalono krótszy termin).

Do obowiązków producenta należy również sporządzenie deklaracji zgodności
(wyjątkiem są zabawki, dla których jest ona fakultatywna), w której na własną
odpowiedzialność deklaruje on, że jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi lub
innymi wymaganiami. Przepisy wprowadzające do prawa polskiego poszczególne
dyrektywy określają informacje, jakie powinna zawierać deklaracja zgodności.
Deklarację należy udostępnić organom nadzoru rynku na ich żądanie, ponadto
niektóre dyrektywy wymagają dołączenia jej do wyrobu.

Pozytywny wynik oceny zgodności z zasadniczymi lub innymi
wymaganiami uprawnia producenta do umieszczenia na wyrobie symbolu CE.

Na podst. www.uokik.gov.pl