O postępie jakości przygotowania projektów przedsięwzięć termomodernizacyjnych świadczą dane Banku Gospodarstwa Krajowego – obecnie ok. 18% wniosków weryfikowanych jest negatywnie, wobec prawie 40% w 1999 roku.

O tym, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, przekonują badania projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie ochrony cieplnej budynków, przeprowadzone przez zespół naukowców z Politechniki Białostockiej. Przeglądem objęto dokumentację techniczną ponad 400 budynków wzniesionych w latach 1996-2000. Tylko ok. 30% projektów spełniało wszystkie wymagania normowe, zaś jedynie (albo aż) 49% miało odpowiednio zaprojektowane ocieplenie ścian zewnętrznych! Aż zimno robi się na myśl, że dane te dotyczą północno-wschodniego, najzimniejszego regionu Polski. Interesująca jest konkluzja badań: jedynie świadomy inwestor może wymóc na projektantach i deweloperach wykorzystanie możliwości, jakie daje współczesna technologia. Aby tak się działo, nieustannie należy promować dobre projekty budynków niskoenergetycznych wybudowanych w kraju.

Właściwie przygotowany projekt izolacji termicznej ścian istniejącego budynku powinien zawierać:
-dane identyfikacyjne obiektu (adres, właściciel lub zarządca, przeznaczenie );
-charakterystykę techniczną obiektu (wysokość, liczba kondygnacji, rodzaj ścian zewnętrznych i ich dotychczasowa izolacja z uwzględnieniem piwnic, attyk, balkonów, logii);
_szczegółowy opis i ocenę istniejącego stanu technicznego zewnętrznej warstwy ścian (nierówności, uszkodzenia, stan wieszaków w przypadku ścian trójwarstwowych, stan spoin itp.);
-sposób kotwienia warstwy fakturowej do warstwy nośnej;
-wybór materiału do izolacji termicznej z uwzględnieniem wymagań ppoż.;
-klasyfikację pożarową przy zaprojektowanej grubości izolacji termicznej;
-wybór systemu izolacji termicznej z powołaniem się na aprobatę techniczną (nie należy projektować tzw. składanek różnych systemów i różnych aprobat);
-opis techniczny wybranego systemu ociepleniowego apecyfikujący materiał do izolacji termicznej, zaprawy klejowe, lączniki mechaniczne, siatki zbrojące, masy tynkarskie, farby;
-sposób przygotowania powierzchni ściany do zainstalowania izolacji termicznej;
-sposób przymocowania izolacji do powierzchni ściany (zaprawa klejowa, typ, liczba i rozmieszczenie łączników mechanicznych – jeśli są stosowane -z odwołaniem do obliczeń statycznych);
-sposób wykonania warstwy zbrojonej z uwzględnieniem miejsc wymagających wzmocnienia;
-sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej (rodzaj wyprawy tynkarskiej, sposób jej nałożenia, kolorystyka);
-opis i rysunki obrazujące sposób ocieplenia miejsc szczególnych (ościeża okienne i drzwiowe, ściany piwnic, attyki, balkony, loggie, szczeliny dylatacyjne);
-opis wpływu zastosowanego systemu ociepleniowego na izolacyjność akustyczną ściany;
-przewidywany współczynnik Uk (uwzględniający mostki termiczne);

W przypadku planowanego kredytowania inwestycji ze środków Funduszu Termomodernizacji projekt musi uwzględniać wyniki audytu energetycznego.