Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Do wykonania schodów drewnianych są używane głównie następujące materiały:

 

 • drewno lite,
 • materiały drewnopochodne,
 • forniry.

  Wskazówki praktyczne
  Materiały do budowy schodów drewnianych powinny spełniać określone wymagania normowe.

  Drewno lite
  Drewno lite (masywne) stosowane do budowy schodów powinno odpowiadać wymaganiom norm.

  Przy użyciu drewna litego można stosować następujące rodzaje drewna:

 • świerk,
 • sosna,
 • modrzew,
 • jodła.

  Drewno iglaste odnośnie do wytrzymałości musi odpowiadać klasie sortowania S 13.

  Drewno liściaste:

 • klon,
 • buk,
 • brzoza,
 • dąb,
 • jesion,
 • wiśnia,
 • orzech.

  Drewno liściaste na stopnie powinno odpowiadać co najmniej klasie jakości II. Do wszystkich innych nośnych części schodów należy stosować drewno liściaste klasy jakości I.

  Prefabrykowane płyty z drewna litego
  Do schodów drewnianych można stosować płyty z drewna litego klejonego na styk. Wymagania jakościowe dla takich płyt są podane w normach.

  Materiały drewnopochodne

  Sklejka
  Przy wykonywaniu schodów można stosować:

 • sklejkę budowlaną według DIN 68705-3,
 • sklejkę budowlaną bukową według DIN 68705-5.

  Niedopuszczalne jest stosowanie płyt stolarskich budowlanych listwowych i listewkowych według DIN 68705-4.

  Płyty wiórowe
  Jeżeli stosuje się do elementów schodów płyty wiórowe, powinny one odpowiadać normie PN-97/D-97016.

  Forniry
  W przypadku stopni fornirowanych, grubość nawierzchni podnóżka powinna wynosić minimum 2,5 mm przy użyciu drewna twardego i minimum 5 mm przy użyciu drewna miękkiego. Na krawędziach styków grubość nawierzchni powinna wynosić minimum 6 mm dla obu rodzajów drewna.

  Literatura
  KOPKOWICZ E.: Ciesielstwo polskie. Arkady, Warszawa 1958.
  MIELCZAREK Z.: Budownictwo drewniane. Arkady, Warszawa 1994.
  Handbuch: Handwerkliche Holztreppen. Bund Deutscher Zimmermeister, Bonn. Bundesverband des holzund kunststoffverarbeitenden Handwerks, Wiesbaden. Arbeitsgemeinschaft der Fachverb-nde des Tischler-/ Schreinerhandwerks, M.nchen 1996 (Podręcznik: Schody drewniane w wykonaniu rzemieślniczym. Związek Niemieckich Mistrzów Ciesielskich).
  KRńMER F.: Grundwissen des handwerklichen Holztreppenbauers (Podstawowa wiedza rzemieślnika budowniczego schodów drewnianych). Bruderverlag, Karlsruhe 1996.
  PN-EN 309:1993. Płyty wiórowe. Definicja i klasyfikacja.
  PN-71/B-10080. Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
  PN-89/D-94021. Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
  PN-85/D-97001. Forniry. Okleiny i obłogi. Terminologia. Wspólne wymagania i badania.
  PN-83/D-97005. Sklejka. Sklejka ogólnego przeznaczenia. Wymagania.
  PN-97/D-97016. Płyty wiórowe płaskoprasowane.
  DIN EN 942. Holz in Tischlerarbeiten (Drewno w robotach stolarskich).
  DIN 4074-1. Sortierung von Nadelholz nach der Tragf-higkeit. Nadelschnittholz (Sortowanie drewna iglastego według wytrzymałości. Tarcica iglasta).
  DIN 18299 ATV. Allgemeine Regelungen f.r Bauarbeiten jeder Art (Ogólne techniczne warunki umowne dla robót budowlanych wszelkiego rodzaju).
  DIN 18334 ATV. Zimmer- und Holzbauarten (Ogólne techniczne warunki umowne wykonania robót ciesielskich i konstrukcji drewnianych).
  DIN 18355 ATV. Tischlerarbeiten (Ogólne techniczne warunki umowne wykonania robót stolarskich).
  DIN 68365. Bauholz f.r Zimmerarbeiten. G.tebedingungen (Drewno budowlane do robót ciesielskich. Wymagania jakościowe).
  DIN 68368. Laubschnittholz f.r Treppenbau. G.tebedingungen (Tarcica liściasta do budowy schodów. Wymagania jakościowe).
  DIN 68705-3. Sperrholz. Bau-Furniersperrholz (Płyty stolarskie i sklejka. Sklejka budowlana).
  DIN 68705-5. Sperrholz. Bau-Furniersperrholz aus Buche (Płyty stolarskie i sklejka. Sklejka budowlana bukowa).
  DIN 68763. Spanplatten und Flachpre§platten f.r das Bauwesen. Begriffe, Eigenschaften, Pr.fung, fberwachung (Płyty wiórowe i płyty płaskoprasowane dla budownictwa. Pojęcia, właściwości, badanie, kontrola jakości).