Świadectwo energetyczne jest dokumentem określającym, wg przyjętych klas
energetycznych, stan faktyczny budynku/lokalu pod względem jego
energochłonności.

 

Audyt energetyczny to opracowanie
potrzebne do ubiegania się o kredyt termomodernizacyjny. Jest to
dokument  określający zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, czyli mającego na celu
zwiększenie energooszczędności budynku. Na  podstawie oceny jakości
energetycznej budynku i instalacji grzewczej określa on możliwe
warianty usprawnień termomodernizacyjnych. Zawiera rekomendację
rozwiązania, które jest optymalne z punktu widzenia relacji kosztów
realizacji z uzyskanymi oszczędnościami energii. Może stanowić
założenie do projektu budowlanego oraz do świadectwa energetycznego
budynku. Na jego podstawie udzielane jest dofinansowanie
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego. Aby sporządzić audyt energetyczny, potrzebne są inne uprawnienia, niż do wystawienia świadectwa energetycznego.

 


 

Świadectwo energetyczne

Audyt energetyczny

Cel sporządzenia

Określenie stanu faktycznego

Określenie potrzeb w zakresie termomodernizacji

Zawartość

Określenie aktualnego zapotrzebowanie na energię,
określenie klasy energetycznej budynku, ogólne rekomendacje usprawnień

Wskazanie możliwości zmian termomodernizacyjnych oraz ich
kosztów, rekomendacja optymalnego wariantu

Zastosowanie

Jest podstawą do określenia ceny rynkowej i przyszłych
kosztów eksploatacji

Jest podstawą do uzyskania dofinansowania od państwa

Wykonawca

Osoba, spełniająca warunki, określone w znowelizowanym
prawie budowlanym: posiadająca wykształcenie co najmniej magisterskie, która
odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy
uprawniający do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej lub
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Osoby
uprawnione będą wpisane do rejestru na stronach Ministerstwa Budownictwa.

Osoba posiadająca uprawnienia autoryzowanego audytora
energetycznego, zarejestrowana na stronie www.kape.gov.pl

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo
budowlane