Gerhard Vżlkel
Tłumaczył Kazimierz Dąbrowski

Urządzenie placu budowy polega na wykonaniu pomocniczych czynności, niezbędnych dla realizacji zleconego zadania. Do czynności przygotowawczych wg zwyczaju należą:
a) przygotowanie terenu budowy (podstawowej powierzchni budowanego obiektu), np: usunięcie krzewów i drzew o średnicy do 0,10 m, mierzonej na wysokości 1,0 m od powierzchni terenu,.
b) przygotowanie i likwidacja prowizorycznych dojazdów,
c) doprowadzenie wody i energii od wyznaczonych przez zleceniodawcę podłączy do miejsc poboru,
d) zabezpieczenie placu budowy przed wodą opadową, z którą zawsze należy się liczyć, i jej skuteczne odprowadzenie,
e) budowa i rozbiórka pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, na urządzenia sanitarne i składowanie materiałów,
f) montaż i demontaż maszyn budowlanych, ich osprzętu i narzędzi,
g) przygotowanie niezbędnych magazynów i miejsc pracy.

Przygotowanie i uprzątnięcie placu budowy obejmuje w zależności od rodzaju robót (np. roboty murowe, roboty betonowe i żelbetowe) także wznoszenie, przebudowę, utrzymanie i rozbiórkę rusztowań roboczych i ochronnych, jeżeli są one niezbędne przy wykonywaniu własnych czynności.

Przygotowanie placu budowy obejmuje instalacje i inne urządzenia na placu budowy, niezbędne do wykonania prac budowlanych, przy czym wykonawca powinien zachować ogólnie uznane reguły techniczne oraz przepisy prawne, urzędowe i zawodowe.

Do urządzeń placu budowy nie należą: wznoszenie, utrzymanie i rozbiórka urządzeń zabezpieczenia i utrzymania ruchu na placu budowy, np. płotów, rusztowań ochronnych, urządzeń pomocniczych, oświetlenia, jak również przygotowania urządzeń placu budowy dla innych przedsiębiorców lub zleceniodawców.

Literatura
DIN 18 299,
DIN 18 330,
DIN 18 331.