Wykwity wapienne

wykwit.jpgNa kostce brukowej
mogą pojawić się przebarwienia w postaci jasnych plam i szarych
nalotów. Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego
w wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni
betonu. Powstaje on w trakcie wiązania cementu w wyniku
reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrza. Zatem ich tworzenie nie wynika ani z błędów produkcyjnych, ani też z
niewłaściwej ilości barwników. Na
skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) wykwity
po pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Badania i
obserwacje wykazały, że okres ten wynosi maksymalnie 2 lata. Zgodnie z
europejską normą PN-EN 1338 „ewentualne wykwity nie mają szkodliwego
wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za
istotne”, w związku z tym nie podlegają reklamacji.

Struktura warstwy wierzchniej


Na powierzchni produktów betonowych
dopuszcza się występowanie miejscowych odchyleń w strukturze
warstwy wierzchniej wynikających z procesu wibroprasowania.
Nie są one podstawą do wyciągania wniosków o niewystarczającej
wodoszczelności lub twardości wyrobów i nie pogarszają
ich wartości użytkowej, pod warunkiem, że wyroby te odpowiaŹdają
normom. Szorstka powierzchnia zwiększa przyczepność i z
technicznego punktu widzenia jest korzystniejsza od powierzchni
gładkiej.

Włoskowate pęknięcia


Włoskowate pęknięcia powierzchniowe są niezauważalne wzrokowo na
suchych wyrobach i można je zlokalizować wyłącznie na wilgotnej
powierzchni w trakcie jej schnięcia. Zjawisko to spowodowane jest
skurczem betonu. Podczas procesu wiązania niemal wszystkich odmian
cementu obserwowane jest zjawisko skurczu, w efekcie którego
powstają mikrospękania. W przypadku produkcji w okresach
podwyższonych temperatur, na skutek powierzchniowego wysychania
betonu w początkowym okresie jego dojrzewania, efekt ten ulega
intensyfikacji. Systematycznie prowadzone badania dowodzą, iż
występujące w wyrobie pęknięcia włoskowate nie obniżają własności
użytkowych wyrobu, jeżeli w innych parametrach wyrób ten odpowiada
założonym normom jakościowym.

Odpryski

Kostki brukowe, płytki chodnikowe i
krawężniki, ułożone ze zbyt wąskimi fugami lub przy niewystarczającej
nośności podkładu są narażone na obciążenia narożników
oraz krawędzi przylico-wych już podczas układania. Takich
naprężeń nie wytrzymują nie tylko najtwardsze betony, lecz
również skały Podobny efekt daje obciążanie takiej nawierzchni
w trakcie jej eksploatacji. I w tym przypadku może wystąpić
odpryskiwanie krawędzi. Nie świadczy to o wadzie wyrobu,
a jedynie o niewłaściwym sposoŹbie układania bądź wadliwie
wykonanym podłożu.

Wypływki


Na krawędziach świeżo wyprodukowanych wyrobów mogą występować
naddatki materiału tzw. “wypływki” powstałe w wyniku stopniowego
zużywania się formy i płytek stempla. Wypływki znikają samoczynnie w
czasie procesu układania. Występująca nadlewka betonowa nie obniża
wartości użytkowej wyrobu gotowego i nie stanowi podstawy do
reklamacji jakościowych. Znika samoczynnie w czasie procesu
układania.