- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Wytyczne dotyczące elementów budowlanych

Horst Wild
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Oficjalne określenie tzw. Wytycznych w przedmiocie elementów (produktów) budowlanych brzmi: “Wytyczne 89/196/Rady EWG z 21.12.1988 mające na celu ujednolicenie przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących elementów budowlanych w krajach członkowskich”.

Chodzi przy tym o te wytyczne EWG, które dotyczą elementów (produktów) budowlanych wbudowanych w sposób trwały w obiekty budownictwa mieszkaniowego lub podziemnego. Zastosowanie tych produktów powinno umożliwić wznoszenie obiektów budowlanych, które (jako całość lub tylko poszczególne fragmenty) są przydatne do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i rachunkiem ekonomicznym i przy tym będą spełniały dalej wymienione “istotne wymagania”, o ile dla tych obiektów obowiązują odpowiednie wymagania. Wymagania te powinny być spełnione przez ekonomicznie uzasadniony okres i w warunkach normalnej eksploatacji. Wymagania w normalnym trybie zakładają określone skutki. Istotne wymagania o których mowa w Wytycznych.

1. Wytrzymałość mechaniczna i stateczność konstrukcji
Obiekt budowlany powinien być zaprojektowany i wykonany w ten sposób, aby w okresie budowy i eksploatacji jego potencjalne oddziaływanie nie przynosiło żadnego z następujących skutków:
a) zawalenia się całego obiektu lub jego części,
b) większych odkształceń w niedopuszczalnym zakresie określonym normami,
c) uszkodzenia innych elementów budowlanych, lub urządzeń i wyposażenia w wyniku zbyt dużych odkształceń konstrukcji nośnej,
d) uszkodzeń wskutek zdarzeń przypadkowych w skali nieproporcjonalnie dużej do pierwotnej przyczyny.

2. Ochrona przeciwpożarowa
Obiekt budowlany powinien być zaprojektowany i wykonany w ten sposób, aby podczas pożaru:

 • została zachowana wytrzymałość konstrukcji przez ściśle ustalony okres,
 • powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu wewnątrz obiektu było ograniczone,
 • ograniczone było rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty,
 • mieszkańcy budynku mieli możliwość jego opuszczenia lub mieli możliwość ratunku w inny sposób,
 • zostało uwzględnione bezpieczeństwo ekip ratunkowych.

  3. Higiena, zdrowie i ochrona środowiska
  Obiekt budowlany powinien być zaprojektowany i wykonany w ten sposób, aby nie została narażona na szwank higiena i zdrowie mieszkańców i sąsiadów, szczególnie w wyniku następujących oddziaływań:

 • wydzielania się trujących gazów,
 • obecności niebezpiecznych substancji i gazów w powietrzu,
 • emisji szkodliwego promieniowania,
 • zanieczyszczenia lub zatrucia wody i powierzchni ziemi,
 • niefachowego odprowadzania ścieków, spalin i odpadów stałych i płynnych,
 • gromadzenia się wilgoci w elementach budowlanych lub na powierzchni elementów budowlanych wewnątrz pomieszczeń.

  4. Bezpieczeństwo eksploatacji
  Obiekt budowlany powinien być zaprojektowany i wykonany w ten sposób, aby podczas jego użytkowania lub eksploatacji nie mogło powstać żadne nieprzewidziane zagrożenie wypadkowe, jak np. uszkodzenie ciała przez osunięcie, zawał, zderzenie, zapalenie, porażenie prądem lub eksplozję.

  5. Ochrona przed hałasem
  Obiekt budowlany powinien być zaprojektowany i wykonany w ten sposób, aby hałas, odbierany przez mieszkańców lub osoby znajdujące się w pobliżu był ograniczony do poziomu, nie zagrażającego zdrowiu i gwarantował normalne warunki pracy, spędzania wolnego czasu i wypoczynku nocnego.

  6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
  Obiekt budowlany i jego urządzenia i wyposażenie w instalacje grzewcze, chłodzące i wentylacyjne powinien być zaprojektowany i wykonany w ten sposób, aby przy uwzględnieniu warunków klimatycznych, miejsca lokalizacji – zużycie energii na jego eksploatację było utrzymane na niskim poziomie, a jednocześnie zagwarantowany był wystarczający komfort cieplny.

  To ogólne sformułowanie “istotnych wymagań” zostało umieszczone w tzw. “Dokumencie podstawowym” , który posłużył jako punkt wyjścia przy opracowywaniu “zharmonizowanych norm” dla pozostałych “Specyfikacji technicznych” dotyczących całej Wspólnoty Europejskiej. W dokumentach i uzgodnieniach każdorazowej specyfikacji technicznej wyroby takie będą znakowane symbolem “CE”.

  W tym miejscu należy zauważyć, że jak na razie w grupie bardzo wielu produktów budowlanych nie ma jeszcze wyrobów wyróżnionych znakiem “CE”, gdyż brak jest przesłanek technicznych, umożliwiających harmonizacje odpowiednich norm krajowych. Rozwiązaniem przejściowym, zastosowanym w Niemczech jest “Lista reguł budowlanych”.


 • Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

  Adres artykułu: http://solidnydom.pl/wytyczne-dotyczace-elementow-budowlanych.html

  Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.