- Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl - http://solidnydom.pl -

Zasady nadzoru rynku wyrobów budowlanych

Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w ustawie o wyrobach
budowlanych (art.11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.- Dz. U. Nr 92, poz. 881)
oraz organami wyspecjalizowanymi w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności
(art.38 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.-(Dz. U. Z 2004 r., Nr 204, poz.
2087, z późn. zm.), są organy nadzoru budowlanego:

 • wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego;
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.


Do podstawowych obowiązków właściwych organów należą (art.12 ustawy o wyrobach
budowlanych):
 • kontrola wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie oraz
 • wykonywanie zadań, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1-4
  ustawy o systemie oceny zgodności – w odniesieniu do wyrobów budowlanych
  oznakowanych CE – dotyczących współpracy z organem monitorującym system
  kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu (Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów).

ZADANIA NADZORU BUDOWLANEGO

Do obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (art.13
ust.1-4 o wyrobach budowlanych), należy:

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji;
 • udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora
  Nadzoru Budowlanego – na jego wezwanie;
 • zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów
  budowlanych;
 • bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  postanowień i decyzji;
 • wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
 • sporządzanie wojewódzkiego rocznego planu kontroli i
  przedkładanie go do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, do
  15 listopada roku poprzedzającego rok objęty planem;
 • wprowadzanie do wojewódzkiego rocznego planu, zadań
  wskazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • sporządzanie sprawozdania z wykonania wojewódzkiego rocznego
  planu kontroli, uwzględniającego kontrole doraźne i informacje sprawozdawcze
  przekazane Prezesowi UOKiK, które przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru
  Budowlanego, do końca marca roku następnego.


Do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art.14 ust.1 o wyrobach
budowlanych), należy:
 • zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli;
 • współpraca z Prezesem UOKiK.


Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (art.14 ust.2 o wyrobach budowlanych),
może:

 • sporządzać roczne plany kontroli;
 • prowadzić kontrole planowe i doraźne;
 • zlecać badania pobranych, w toku kontroli, próbek wyrobów
  budowlanych.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (art. 14 ust. 3 o wyrobach budowlanych),
może wezwać wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego do:

 • udziału w prowadzonej kontroli planowej i doraźnej;
 • przeprowadzenia doraźnej kontroli w określonym zakresie;
 • wprowadzenia do wojewódzkiego rocznego planu kontroli
  określonych zadań.

Na podst. mat. www.gunb.gov.pl


Artykuł wydrukowany z Budownictwo i budowa domu dla profesjonalistów – SolidnyDom.pl: http://solidnydom.pl

Adres artykułu: http://solidnydom.pl/zasady-nadzoru-rynku-wyrobow-budowlanych.html

URLs in this post:

[1] Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych: http://www.gunb.gov.pl/kwzwb/index.php

Copyright © 2009 SolidnyDom.pl. All rights reserved.