Horst Wild – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Przy sporządzaniu bilansu cieplnego z uwzględnieniem promieniowania słonecznego duże znaczenie ma (obok stopnia przenikania energii przez powierzchnie oszklone gr ) rodzaj zastosowanych urządzeń do ochrony przed nasłonecznieniem. Skuteczność osłon zależy od rodzaju i konstrukcji urządzeń ocieniających i jest uwzględniana w bilansie cieplnym w postaci tzw. współczynników korygujących z. Zależnie od sposobu osłaniania powierzchni przeszklonych należy stosować następujące współczynniki korygujące (DIN 4108-2) (tabl. 1).Wskazówki praktyczne
Przy zastosowaniu równocześnie kilku osłon przed promieniowaniem słonecznym współczynnik korygujący stanowi iloczyn współczynników wszystkich zastosowanych osłon i jest obliczany wg wzoru
z = z 1 Y z 2 Y z 3 É z n
Przykład: Okno z żaluzją wewnętrzną (z = 0,5) i osłona rozwijana zewnętrzna (z = 0,3)
z = 0,5 Y 0,3 = 0,15

Literatura
PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
DIN 4108-2. W-rmeschutz im Hochbau. W-rmed-mmung und W-rmespeicherung. Anforderungen und Hinweise f.r Plannung und Ausf.hrung (Ochrona przed stratami ciepła w budownictwie. Izolacje cieplne i zapobieganie stratom ciepła. Wymagania i wytyczne przy projektowaniu i wykonawstwie).