Detlef Stauch – Tłumaczył Andrzej Machalski

Dachówki holenderskie wypala się z ilastej masy. Podczas produkcji dachówki formuje się z pasma.
Zależnie od skrzywienia krawędzi i wichrowatości powierzchni dachówki holenderskie dzieli się na gatunki I i II. Klasyfikacja ta nie obejmuje cech: wodoszczelności, mrozoodporności i nośności dachówek.
Zależnie od formy i długości ścięć naroży rozróżnia się dachówki:

  • z długimi ścięciami i
  • krótkimi ścięciami.
    Literatura
    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, część 3. Arkady, Warszawa 1990.
    PN-B-12020:1997. Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe.