Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Belki puste w środku

Dźwigary o przekroju prostokątnym, puste w środku, produkowane z czterech bali zbitych na gwoździe lub sklejonych.Dźwigary skrzynkowe
Dźwigary o przekroju skrzynkowym pustym w środku, składające się z jedno- lub wielodzielnych półek oraz usytuowanych po zewnętrznej stronie dwudzielnych środników. Na środniki stosowane są najczęściej materiały drewnopochodne. Dźwigary skrzynkowe mają budowę smuklejszą niż belki puste w środku zestawione z bali.Literatura
Mielczarek Z.: Budownictwo drewniane. Arkady, Warszawa 1994.
PN-EN 302-1:1994. Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości skleiny na ścinanie przy rozciąganiu wzdłużnym.
PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03156:1997. Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych.
PN-B-03159:1997. Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe.