Helmut Weber – Tłumaczył Andrzej Machalski

Farby dyspersyjne (zwane też emulsyjnymi) służą do wymalowań elewacji i wnętrz. Zawierają one jako spoiwo organiczne dyspersje tworzyw sztucznych. Najczęściej używane tworzywa to:

 • żywice akrylowe (czyste akrylany),
 • styreno-akrylany,
 • kopolimery etylenu z polioctanem winylu.

  Spotyka się też wiele innych tworzyw sztucznych i ich połączeń. Farby dyspersyjne są stosowane w wielu przypadkach, gdy trzeba na przykład przykryć rysy w betonie (dzięki swoim elastycznym powłokom) lub powstrzymać karbonatyzację betonu za pomocą odpowiedniej powłoki na żelbecie. Farby dyspersyjne są proste w użyciu. Jeżeli zostały właściwie dobrane, mają dużą trwałość i są ekonomiczne. Powłoki malarskie są łatwe do poprawienia i nie budzą zastrzeżeń ekologicznych dzięki swej wodorozcieńczalności.

  Najważniejsze cechy:

 • współczynnik niezwilżalności 0,1 do 0,5 kg/m 2 h 0,5 ,
 • współczynnik przepuszczalności pary wodnej zależnie od spoiwa 0,1 do 1,0 m,
 • współczynnik przepuszczalności dwutlenku węgla zależnie od spoiwa 2 do około 200 m,
 • sprężyste, bez naprężeń własnych,
 • chemicznie obojętne (wartość pH około 7-8).

  Wskazówki praktyczne
  Farby dyspersyjne nie mogą być używane do tynków wapiennych lub o dużej zawartości wapna. Ponadto nie zaleca się ich stosować do malowania kamienia naturalnego lub tzw. tynków reperacyjnych. Szczególnie natomiast nadają się do wymalowań na żelbecie i do sprężystych powłok na elewacjach tynkowych z “uspokojonymi” rysami (na przykład skurczowymi).

  Warstwy powłoki malarskiej

 • zagruntowanie (na przyklad gruntownikiem-impregnatem),
 • warstwa pośrednia (ew. ze zbrojeniem w przypadku popękanych elewacji tynkowych),
 • warstwy pośrednie (bez zbrojenia),
 • warstwa wierzchniego krycia.

  Literatura
  WEBER H.: Fassadenschutz und Bausanierung. Expert-Verlag, Renningen 1994 (Ochrona elewacji i remonty budynków).
  WEBER H., MEYER H.: Anstriche als Beschichtungen f.r mineralische Fassadenbaustoffe (Wymalowania na mineralnych materiałach elewacyjnych). Expert-Verlag, Renningen 1991.
  PN-93/C-89440. Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne.
  Farba dyspersyjna. Aprobata techniczna nr 2949/98-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
  Farba emulsyjna. Aprobaty techniczne nr, nr 1050/94, 1082/94, 2619/97-AT-15, 3020/98-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
  DIN EN 1062-1…3. Lacke und Anstrichstoffe. Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme f.r mineralische Untergr.nde und Beton im Au§enbereich (Lakiery i materiały malarskie. Materiały powłokowe i systemy powłokowe dla podłoży mineralnych i betonu w strefie zewnętrznej).