Gert Wessner – Tłumaczył Krzysztof Żak

Gipsowe płyty ścienne są wykonywane z pełnego gipsu sztukatorskiego. Płyty ścienne z gipsu o fakturze porowatej, uzyskanej dzięki zastosowaniu odpowiednich dodatków, są nazywane porowatymi płytami gipsowymi. Pionowe i poziome płaszczyzny styku płyt mają odpowiednio na przemian wpust i pióro, co gwarantuje uzyskanie równej powierzchni ściany.

Rozróżnia się trzy rodzaje gipsowych płyt ściennych. Porowate gipsowe płyty ścienne o gęstości objętościowej 0,6 – 0,7 kg/dm 3 . Gipsowe płyty ścienne o gęstości objętościowej 0,7 – 0,9 kg/dm 3 . Gipsowe płyty ścienne o gęstości objętościowej 0,9 – 1,2 kg/dm 3 .

Poniższa tablica podaje dopuszczalne wymiary i masy płyt.Gipsowe płyty ścienne muszą wytrzymywać (kontrola zewnętrzna i wewnętrzna) obciążenie pasowe w środku rozpiętości przec. 1,5 kN, przy czym żadna ze zmierzonych wartości nie może być niższa niż 1,2 kN. Gipsowe płyty ścienne są zaliczane do klasy materiałów budowlanych A 1 (niepalne).

Wykonanie
Gipsowe płyty ścienne są montowane w układzie mijankowym i łączone spoiwem gipsowym.
Duże otwory (np. na drzwi) należy przewidzieć już na etapie wznoszenia ściany.
Mniejsze otwory (o całkowitej powierzchni < 1/10 powierzchni ściany) można wykonać później przez piłowanie, frezowanie albo wiercenie.
Szczeliny (np. na przeprowadzenie przewodów instalacyjnych) można wyfrezować lub naciąć.

Literatura
ŻENCZYKOWSKI W.: Budownictwo ogólne. T. 1 Materiały i wyroby budowlane. Arkady Warszawa 1992. PN-92/B-01302. Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. DIN 4103 T. 2. Nichttragende innere Trennw-nde. Trennw-nde aus Gips-Wandbauplatten (Nienośne wewnętrzne ściany działowe. Ściany działowe z gipsowych płyt ściennych). DIN 18 163. Wandbauplatten aus Gips. Eigenschaften, Anforderungen, Pr.fung (Gipsowe płyty ścienne. Właściwości, wymagania, badanie).