Harry Peer – Tłumaczył Andrzej Machalski

Materiały wyjściowe: spoiwo anhydrytowe, piasek (uziarnienie 0/8 mm), woda, ew. dodatki. Właściwości: spoiwo anhydrytowe nie jest hydrauliczne, tj. twardnieje tylko na powietrzu. Zastosowanie: “pływająco” lub na warstwie klejącej.

Wskazówki praktyczne

Zalety

 • Wielkie powierzchnie (do ponad 1000 m 2 ) mogą być układane bez szczelin dylatacyjnych lub skurczowych
 • Krótki czas wysychania
 • Niski współczynnik przewodności cieplnej 0,7 W/(m Y K)

  Wady

 • Wrażliwy na utrzymującą się wilgoć i zwilżanie wodą
 • Nie nadaje się do pomieszczeń, w których należy liczyć się ze stałym działaniem wody
 • Nie nadaje się na zewnątrz budynku
 • W niepodpiwniczonych pomieszczeniach należy stosować izolację przeciwko podciąganiu wilgoci z gruntu, w stropach nad pomieszczeniami o podwyższonej temperaturze i tworzącej się parze wodnej stosować paroizolację, rury metalowe ogrzewania wodnego muszą mieć grubą otulinę ochronną
 • Średnia klasa cenowa  Literatura
  WOLSKI Z.: Roboty podłogowe. Arkady, Warszawa 1988. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, część 4. Arkady, Warszawa 1990.
  GASSER G., TIMM H.: Estriche im Wohnungs- und Industriebau (Jastrychy w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym). Wiesbaden 1984.
  DIN 18560. Estriche im Bauwesen; Begriffe, Allgemeine Anforderungen (Jastrychy w budownictwie; Pojęcia, wymagania ogólne).
  VOB 18353. Estricharbeiten (Roboty jastrychowe).