Harry Timm – Tłumaczył Kazimierz Dąbrowski

Jastrychy emulsyjno bitumiczne są to przemysłowe jastrychy, przeznaczone na wysokie obciążenia. Zarabia się je na zimno z bitumicznej emulsji, cementu, piasku i grysu z dodatkiem wody i innych składników. Jako środek wiążący działa asfalt, zawarty w emulsji. Cement wiąże wodę i jest stabilizatorem. Stosuje się jastrych grubości od 12 do 25 mm. Największe ziarna grysu osiągają 1/3 grubości jastrychu, tj. 5 do 8 mm. Jastrych wykazuje termoplastyczne właściwości. Wskutek działających obciążeń może się on dalej zagęszczać. Stąd w początkowej fazie obciążenia możliwe są niewielkie odkształcenia. Jastrych wykazuje przyczepność do podłoża, wynikającą z mostków emulsji bitumicznej. Chodzi tu o pewien rodzaj przyklejania. Jastrych nie ma żadnych wysokich wymagań co do podłoża. Musi być ono sztywne i wolne od luźnych cząstek. Dobrze nadaje się tu beton walcowany lub beton klasy B25.

Zawartość asfaltu: 5 do 10% masy odniesionej do jastrychu w stanie suchym.
Gęstość nasypowa: 1,6 do 2,4 kg/dm 3 w zależności od stopnia późniejszego zagęszczenia.
Badanie wytrzymałości i prób ścieralności nie przeprowadza się.

Wskazówki praktyczne
Z powodu możliwych odkształceń początkowych nie zaleca się stosowania jastrychu w zakładach o transporcie wózkowym, gdyż grozi to powstawania kolein. W fazie początkowej może zachodzić tendencja do tworzenia się kurzu. Chodzi tu o resztki miałkich cząstek z miejsc o niskiej zawartości asfaltu a wysokiej zawartości cementu. Przez obciążenie, względnie późniejszą komprymację, uzyskuje przewagę wiązanie asfaltowe i jastrych może być uważany jako niekurzący. Tworzenie się kurzu można również zmniejszyć przez pokrycie (w ramach pielęgnacji) specjalną emulsją woskową. Jastrych ten nie wykazuje odporności na zanieczyszczenia olejem i benzyną. Jednak sprawdził się on także w garażach podziemnych. Dalsze możliwości stosowania to różnego rodzaju magazyny. Jastrych nie został dotąd znormalizowany. Należy go sporządzać wg danych uzyskanych od wytwórców.

Literatura
GASSER/TIMM: Fu§bodentechnik, 1. (Technika podłóg), Bauverlag, Wiesbaden und Berlin 1989.
TIMM/HEESER: Estriche – Arbeitshilfen f.r Planung und Qualit-tssicherung (jastrychy – pomoce przy projektowaniu i zapewnieniu jakości), Bauverlag, Wiesbaden und Berlin 1995.