Uwe Schubert – Tłumaczył Andrzej Machalski

Jastrych (podkład podłogowy) na warstwie izolacji termicznej, tj. bez przenoszącego siły powiązania z nośnym podłożem.Jastrych pływający nie powinien mieć jakichkolwiek bezpośrednich powiązań z graniczącymi z nim częściami budynku (np. ścianami.). Musi on mieć możność ruchu na swoim podłożu. Izolacja termiczna służy do celów ochrony cieplnej lub ochrony akustycznej, ewentualnie przed obu czynnikami. Często stosowany jako jastrych grzejny, to znaczy są w nim ułożone przewody do ogrzewania pomieszczenia.

Warstwy izolacji termicznej nie powinny być zbyt miękkie (DIN 18164). Grubość jastrychu jest zależna od ściślwości warstwy izolacji termicznej (ew. od sumy ściśliwości poszczególnych warstw). Przy średniej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu ??2,5 N/mm 2 grubość przyjmuje się wg tablicy 1.Przy jastrychach grzejnych ściśliwość izolacji termicznej nie powinna przekroczyć 5 mm (tabl. 2). Przy jastrychach grzejnych decydująca jest grubość nad rurą! Jastrych magnezjowy (skałodrzwny) nie nadaje się do zastosowania jako jastrych grzejny.


Ogrzewanie jastrychu cementowego może zacząć się najwcześniej po 7 dniach, przy czym codziennie ogrzewa się go o 5 !C wyżej, aż po raz pierwszy uzyska się temp. 25 !C. Od 14. dnia ogrzewanie podłogowe może być podwyższane dziennie o 5 !C rosnąco do temperatury końcowej, jednak nie powyżej 60 !C.

Wskazówki praktyczne
W szczególności należy przestrzegać następujących zasad:

 • podłoże nośne musi być suche,
 • należy zapewnić równość podłoża nośnego (ewentualnie jastrychem wyrównawczym).
 • możliwie bez przewodów rurowych na podłożu nośnym,
 • wpusty podłogowe gruntownie izolowane termicznie, gdyż inaczej za duże przenoszenie dźwięków,
 • tynk ścienny powinien być wykonany przed ułożeniem warstw izolacji termicznej,
 • dokładnie zaznaczone szczeliny dylatacyjne budynku,
 • szczeliny brzegowe (paski izolacji termicznej) przewidziane i dostatecznie wysoko wyciągnięte do góry,
 • jastrych cementowy chroniony co najmniej przez 7 dni przed zbyt szybkim wyschnięciem (np. folią),
 • unikanie przeciągów,
 • w zimie ochrona matami ocieplającymi przed mrozem,
 • nie stosować sztucznego ogrzewania pomieszczeń,
 • można chodzić dopiero po 3 dniach,
 • można obciążać najwcześniej po 7 dniach,
 • zaleca się stosować impregnację,
 • przy jastrychu cementowym zalecane zbrojenie wąskooczkowe w górnej 1/3 przekroju.

  Literatura
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, część 4. Arkady, Warszawa 1990.
  WOLSKI Z.: Roboty podłogowe. Arkady, Warszawa 1988. BEB-Arbeitsbl-tter KH des Bundesverbandes Estrich und Belag, Troisdorf (Instrukcje robocze stowarzyszenia zawodowego budowlanych, sekcja jastrychów i wykładzin).
  CSIESIELSKI, SCHREPFER: Sch-den an Industriebżden (Szkody w podłogach przemysłowych). Bd. 4 Schadenfreies Bauen. IRB-Verlag 1993.
  PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
  BN-84/6755-08. Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty.
  BN-75-75/6755-10. Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Otuliny z wełny mineralnej.
  BN-84/6755-15. Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Maty z wełny mineralnej.
  DIN 18560. Estriche im Bauwesen (Jastrychy w budownictwie).
  DIN 18164. Schaumkunststoffe als D-mmstoffe f.r das Bauwesen; D-mmstoffe f.r die W-rmed-mmung (Pianki z tworzyw sztucznych jako materiały termoizolacyjne dla budownictwa; Materiały do izolacji termicznych).
  DIN 4109. Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise (Ochrona akustyczna w budownictwie ogólnym; Wymagania i badania).