Gerhard Vżlkel – Tłumaczył Andrzej Machalski

Definicja Przy obliczaniu masy (wagi) stali należy przyjąć za podstawę:

 • przy stalach znormalizowanych masę według norm (masa nominalna), np. stal zbrojeniowa do betonu, stal profilowa,
 • przy innych stalach masę według katalogu wyrobów hutniczych producenta.

  Literatura
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III Konstrukcje stalowe. Arkady, Warszawa 1988.
  PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie.
  DIN 488. Betonstahl (Stal zbrojeniowa do betonu).
  DIN 1025. Formstahl (Stal profilowa).