Martin Illner – Tłumaczył Andrzej Machalski

Impregnaty utrwalające wykazują najdalej idące połączenie się z włóknami drewna. Proces ten określa się jako utrwalanie. W Niemczech impregnaty takie zaopatruje się – oprócz symboli jakości Iv i P – również w oznakowania literowe W lub W oraz z E:
W – także dla drewna wystawionego na wpływy atmosferyczne, jednak nie pozostającego w stałym kontakcie z gruntem i nie w stałym kontakcie z wodą,
E – także dla drewna wystawionego na ekstremalne oddziaływania atmosferyczne (w stałym kontakcie z gruntem i/lub w stałym kontakcie z wodą, poza tym z osadami brudu w rysach i spoinach).

Wskazówki praktyczne
Impregnaty do ochrony drewna, stosowane do drewna i konstrukcji drewnianych zaliczanych do 3. i 4. klasy zagrożenia, powinny być utrwalone na włóknach drzewnych. Inaczej z drewna będzie następowało stopniowe odciąganie – przez opady, wilgoć gruntową, wilgotne osady brudu lub stały kontakt z wodą – składników impregnatów. Wskutek tego skróci się okres technicznego użytkowania, a ponadto wspomniane składniki zostaną przekazane do środowiska naturalnego. Biorąc to pod uwagę, należy, stosownie do przepisów dla danej klasy zagrożenia, używać jedynie odpowiednich preparatów.

Przykładowo ustawicznie żąda się środków ochrony drewna w konstrukcjach według 2. klasy zagrożenia, chociaż sama wielkość niektórych obiektów wskazuje na to, że z powodu długiego czasu montażu prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w czasie budowy będzie znaczne. Jeżeli wtedy zastosujemy impregnaty nieutrwalające, wówczas może dojść do osłabienia skuteczności ochrony wskutek wymycia składników impregnatu. Zatem kwestię stosowania impregnatów utrwalających trzeba rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia charakterystyki konstrukcji, ale także tempa postępu robót.

Literatura
Zabezpieczenie ogniochronne drewna. Aprobaty techniczne (40 numerów aprobat) Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
DIN 18900. Holzmastenbauart. Berechnung und Ausf.hrung (Rodzaje masztów drewnianych. Obliczanie i wykonywanie).
DIN 68800-3. Holzschutz. Vorbeugender chemischer Holzschutz (Ochrona drewna. Zapobiegawcza chemiczna ochrona drewna).