Rainer Walter – Tłumaczył Andrzej Machalski

Odwodnienie połaci dachowych może odbywać się wpustami dachowymi lub rynnami wiszącymi. Przy dachach o niewielkim nachyleniu (do 5!) zaleca się odwodnienie wewnętrzne.

Wymiarowanie
Liczba i wielkość koniecznych punktów odwodnieniowych zależy od średnicy rur deszczowych (spustowych), powierzchni rzutu dachu, wysokości (wielkości) opadu, jak również współczynnika spływu,
A = Qdop Y 10 000/(r Y y)
A – odwadniana połać dachowa w m 2 ,
Qdop – odpływ wody deszczowej (patrz tabl. 2) w l/s,
r – lokalna wysokość opadu 300 l/ (s x ha),
??- współczynnik spływu.


Wskazówki praktyczne
Połacie dachowe, o odwodnieniu skierowanym do wewnątrz, muszą otrzymać – niezależnie od wielkości połaci – co najmniej dwa wpusty, lub jeden wpust wraz z przelewem bezpieczeństwa. Przy dachach pokrytych blachą stalową trapezową, niezależnie od liczby wpustów należy założyć jeden wpust bezpieczeństwa (zbiornik wodny) w każdym wypadku.

Wpusty należy założyć w zagłębieniach połaci. Zaleca się, aby w strefie wpustu wykonać warstwę izolacji termicznej cieńszą o 2 cm lub odpowiednio zukosowaną.

W przypadku ocieplonych konstrukcji dachowych z izolacją paroszczelną należy stosować wpusty dwuczęściowe.

Jeżeli bezpośrednio pod stropodachem znajdują się pomieszczenia ogrzewane, to trzeba stosować ocieplone wpusty dachowe. Przyłączenie izolacji dachu do wpustu wykonuje się na kołnierze stałe i ruchome, kołnierze klejone lub zintegrowane fartuchy z materiału pokrycia dachowego.

Przy dachach zielonych strefę wpustu należy udostępnić za pomocą studzienek kontrolnych i pasów żwirowych.

Jeżeli odwodnienie połaci dachowej odbywa się za pomocą rynien wiszących, należy tam założyć przejście w postaci blachy okapowej.

Jeśli w podłoże nie da się wbijać gwoździ, należy przewidzieć listwy do wbijania, a przy istniejącej warstwie termoizolacji – bale brzegowe. Bale brzegowe muszą być o 1 cm cieńsze od istniejącej termoizolacji. Uchwyty rynnowe muszą być wpuszczone w podkład pokrycia lub w bale brzegowe.Literatura
Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady, Warszawa 1994.
THALLON R.: Od piwnicy aż po dach, czyli ilustrowany poradnik projektowania i budowy szkieletowego domu drewnianego. The Taunton Press – Wydawnictwo Murator, Warszawa 1995.
Rynna. Aprobaty techniczne nr 408/93-D, 2374/96-AT-15, Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
Rynna PVC. Aprobaty techniczne nr 2184/96-AT-15, 2509/97-AT-15, 2559/97-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
DIN 19086 Entw-sserungsanlagen f.r Geb-ude und Grundst.cke (Urządzenia odwadniające dla budynków i działek budowlanych).
DIN 18460. Regenfalleitungen au§erhalb von Geb-uden und Dachrinnen (Rury deszczowe na zewnątrz budynków i rynny dachowe).
DIN 19599. Abl-ufe und Abdeckungen in Geb-uden (Wpusty i nakrywy w budynkach).