Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Okna są (DIN V 18054) uważane za antywłamaniowe, jeżeli utrudniają przez określony czas (czas oporu) próby włamania z użyciem fizycznej siły, będąc zamknięte, zaryglowane lub zamknięte na klucz. Za okna uważa się tutaj też drzwi balkonowe i tarasowe.

Za przemoc fizyczną uważa się działanie siłą przez włamywacza:

 • zarówno bez narzędzi (np. uderzenie pięścią, kopnięcie, uderzenie ramieniem, rzucenie się ciałem),
 • jak i z narzędziami.

  Czas oporu jest to najkrótszy czas, podczas którego okno ma przeciwstawiać się atakowi (próbie włamania) w celu jego otwarcia lub stworzenia otworu nadającego się do przejścia. Składa się on z poszczególnych okresów kontaktu z narzędziem.

  Sprawdzenie utrudniania włamania odbywa się za pomocą badań przez uznaną placówkę badawczą.

  Okna dzielą się na klasy odporności EF 0 do EF 3 odpowiednio do ich oporu utrudniającego włamanie. Każdej klasie odporności jest przyporządkowane odpowiednie oszklenie (DIN 52290), albo równoważne, nieprzezroczyste wypełnienie (tabl. 1).

  Odnośnie do konstrukcji i doboru elementów osprzętu dla okien antywłamaniowych należy pamiętać o następujących wymaganiach (DIN V 18054):

 • uchwyty okienne zamykane na klucz,
 • bębenek zamka w uchwytach okiennych zamykanych na klucz lub dodatkowe zamki,
 • zamykane na klucz dodatkowe zamki,
 • ochrona przed nawiercaniem w strefie przekładni i w strefie części mocującej uchwyt okienny,
 • oszklenia według tablicy 1,
 • nieprzezroczyste wypełnienia muszą odpowiadać wymaganiom tablicy 1,
 • wejście narzędzi do strefy przylg powinno być utrudnione,
 • wygięcie elementów ramiaków przy użyciu narzędzi dźwigniowych musi być skutecznie utrudnione,
 • zdefiniowane wartości graniczne naprężenia statycznego i dynamicznego (udarowego) nie powinny być przekroczone,
 • wbudowanie okien musi odbywać się według wskazówek producenta.

  Wskazówki praktyczne
  Wraz z żądaniem określonej klasy odporności, konstruktor okna musi zapewnić w realizacji obszerny zakres cech bezpieczeństwa. Dowolna wymiana poszczególnych elementów konstrukcji nie jest możliwa. Przy rozpisywaniu przetargu na okna antywłamaniowe należy więc przestrzegać następującej systematyki treści:

  Materiał ramiaków
  DIN V 18054 nie przepisuje dla okien antywłamaniowych jakiegoś określonego tworzywa. Według doświadczenia, okna drewniane i z tworzywa sztucznego nadają się aż do klasy odporności EF 2, a konstrukcje metalowe aż do klasy odporności EF 3.

  Wymiary zewnętrzne
  Ponieważ w zależności od ciężaru szkła i ukształtowania okuć stawia się wobec większych elementów i ruchomych skrzydeł określone wymagania, to dopuszczalne wymiary zewnętrzne zawarte w świadectwie z badania nie powinny być przekroczone.

  Oszklenie Niezbędne utrudniające atak właściwości oszklenia wynikają z żądanej klasy odporności okna. Opis sprawności okna można uzupełnić dodatkowymi wymaganiami (np. izolacyjność termiczna, izolacyjność akustyczna, utrudnianie ostrzału lub dodatkowe elementy bezpieczeństwa, np. pętle alarmowe).

  Okucia
  Właściwy typ okucia wynika z klasy odporności ogólnej konstrukcji okna. W opisie sprawności możliwe są uzupełniające wymagania (np. dodatkowa kontrola zamknięcia lub uruchamianie elektromechaniczne). Jeżeli oprócz zabezpieczenia mechanicznego żąda się dodatkowych zabezpieczeń elektronicznych, to sprawy te powinny być uzgodnione pomiędzy firmą produkującą urządzenia alarmujące a firmą produkującą okna, gdyż należy uwzględnić prowadzenia instalacji i wycięcia w konstrukcji ramiaków.

  Styki z budynkiem
  Wbudowanie powinno odbywać się w ścianę masywną. Można dodatkowo domagać się montażu w ościeżnicy montażowej. Szczególne cechy istniejącego otworu okiennego, np. mur dwuwarstwowy, należy również uprzednio podać, tak samo jak położenie okna względem ościeży okiennych oraz rodzaj muru.

  Literatura
  PRACA ZBIOROWA (pod red. Z. OLENDZKIEGO): Okna. Poradnik. COIB, Warszawa 1995.
  KRATZ, GfNTER: Sicherheitstechnik – Einbruchschutz (Technika bezpieczeństwa – Ochrona przed włamaniem). Werner Verlag, D.sseldorf 1990.
  PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
  DIN V 18064. Fenster; Einbruchhemmende Fenster; Begriffe, Anforderungen, Pr.fungen und Kennzeichnung (Okna; Okna antywłamaniowe; Pojęcia, wymagania, badania i oznakowanie).
  DIN 18257. Baubeschl-ge; Schutzbeschl-ge; Begriff, Ma§e, Anforderungen, Pr.fungen und Kennzeichnung (Okucia budowlane; Okucia ochronne; Pojęcie, wymiary, wymagania, badania i oznakowanie).
  DIN 52290 T.3. Angriffhemmende Verglasungen; Pr.fung auf durchbruchhemmende Eigenschaft gegen Angriff mit schneidf-higem Schlagwerkzeug und Klasseneinteilung (Oszklenia powstrzymujące atak; Badanie na właściwość powstrzymywania przebicia z użyciem ostrzowego narzędzia uderzeniowego i podział na klasy).
  DIN 52290 T.4. Angriffhemmende Verglasungen; Pr.fung auf durchwurfhemmende Eigenschaft und Klassenteilung (Oszklenia powstrzymujące atak; Badanie na właściwość powstrzymywania przebicia rzuconym ciałem i podział na klasy).