Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g określa, jaki procent promieniowania słonecznego zostaje skierowany z zewnątrz do wnętrza pomieszczenia. Wyznaczenie wartości g odbywa się według DIN 67507 i dotyczy długości fal od 300 do 2500 nm. Wartość g składa się z wartości bezpośredniej transmisji energii słonecznej te i wtórnego oddawania ciepła qi do wewnątrz wskutek promieniowania długofalowego i konwekcji.
g = te + qi

Na rysunku 1 pokazano, jak współczynnik przepuszczalności energii całkowitej danego oszklenia przyjmuje wartość g = 58:


Wartości g dla szyb specjalnych można zazwyczaj znaleźć w katalogach producentów.

Wskazówki praktyczne
Wraz ze zwiększającym się udziałem powierzchni okien proporcjonalnie maleje wpływ akumulacyjności cieplnej przegród budowlanych na temperaturę powietrza wewnętrznego. Dominującymi czynnikami są wtedy: wnikająca przez okno energia cieplna i wymiana powietrza w pomieszczeniu. W miesiącach zimowych przez nasłonecznione okno dopływa do pomieszczenia ciepło, przyczyniając się do odciążenia systemu grzewczego. W miesiącach letnich natomiast powietrze w pomieszceniu nagrzewa się nadmiernie wskutek nasłonecznienia okna. Normy zawierają zalecenia, jak stosownymi środkami tak przysłonić powierzchnię okna, aby temperatura wewnątrz pomieszczenia nie wzrosła ponad temperaturę powietrza zewnętrznego.

Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej danego okna gF otrzymuje się ze współczynnika przepuszczalności energii całkowitej oszklenia g oraz współczynnika zmniejszającego z” urządzeń przeciwsłonecznych, według następującego wzoru
gF = gV x z

Literatura
PN-EN ISO 6946:1998. Komponenty budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
DIN 4108-2. W-rmeschutz im Hochbau. W-rmed-mmung und W-rmespeicherung. Anforderungen und Hinweise f.r Planung und Ausf.hrung (Ochrona cieplna w budownictwie ogólnym. Izolowanie cieplne i akumulacja ciepła. Wymagania i wskazówki dla projektowania i wykonywania).
DIN 67507. Lichtransmissionsgrade, Strahlungstransmissionsgrade und Gesamtenergiedurchla§grade von Verglasungen (Współczynniki transmisji światła, współczynniki transmisji promieniowania i współczynniki przepuszczalności energii całkowitej oszkleń).
W-rmeschutzverordnung 1995, Anlage 1 (Rozporządzenie rządu federalnego RFN o ochronie cieplnej budynków 1995, Załącznik 1).