Klaus J. Galil-a – Tłumaczył Andrzej Machalski

Osłabienia przekroju drewna są to brakujące powierzchnie przekroju poprzecznego lub części przekroju – spowodowane otworami wierconymi na gwoździe, sworznie, kołki, wkręty do drewna, wyfrezowań na łączniki mechaniczne, wcięć spowodowanych zaciosami, otworami na czopy, nakładkami, zazębieniami, szczelinami itp.
Wymagania
Osłabienia przekroju poprzecznego należy z reguły uwzględniać przy obliczaniu prętów rozciąganych i w strefie rozciąganej elementów poddanych zginaniu. Przy prętach ściskanych i w strefie ściskanej elelemtów budowlanych poddanych zginaniu należy je uwzględniać tylko wtedy, gdy osłabione miejsce nie jest ciasno wypełnione lub gdy wypełniający materiał ma mniejszą sztywność i wytrzymałość niż osłabiany materiał budowlany. Łączniki mechaniczne, jak gwoździe, sworznie pasowane, wkręty do drewna, kołki specjalnego typu z metalu, klamry i sworznie gwintowane nie powodują przy obciążeniach ściskanych żadnego osłabienia przekroju poprzecznego i dlatego nie trzeba ich uwzględniać.

W przypadku ubytku przekroju, który następnie jest uzupełniony drewnem, należy uważać na to, aby zgadzał się kierunek włókien obu przekrojów poprzecznych. Miarodajne osłabienia przekroju poprzecznego przy obciążeniu rozciągającym można przyjąć z tablic 1 i 2.

Wszelkie osłabienia w jednym przekroju poprzecznym, prostopadłe do kierunku działania siły obok siebie w jednym szeregu, powinno się uwzględniać przy obliczaniu naprężeń (patrz tablice 3 i 4). Jeżeli kilka osłabień przekroju poprzecznego znajduje się w pręcie drewnianym w kierunku włókien jedno za drugim, to należy je wstawić do obliczeń tylko raz.

W przypadku łączników ustawionych w mijankę w stosunku do kierunku włókien, osłabienia przekroju poprzecznego należy uwzględniać tylko raz, jeżeli odstęp w świetle kołków specjalnego typu ep > 15 cm lub gdy istnieje odstęp w świetle ep ??4d prętokształtnych łączników, jak kołki prętowe, sworznie pasowane, sworznie, gwoździe lub wkręty do drewna. Jeżeli istniejące odstępy w świetle są mniejsze od podanych, to osłabienia przekroju poprzecznego należy określić w obliczeniach według tablic 3 i 4.

Przy połączeniach na wczepy klinowe osłabienie przez dno wczepu należy do obliczeń wstawić tylko raz. Taka szczególna regulacja dla połączeń na wczepy klinowe wynika z wymagania, aby w pobliżu wczepów klinowych nie było jakichkolwiek sęków, co pociąga za sobą większą wytrzymałość połączenia.

Oflisy, odpowiadające kryteriom sortowania jakościowego, nie są uważane za osłabienia przekroju poprzecznego. Przy obliczaniu naprężeń można wtedy przyjąć wybrany przekrój prostokątny b x h.


Literatura
MIELCZAREK Z.: Budownictwo drewniane. Arkady, Warszawa 1994.
PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
DIN 1052. Holzbauwerke. Berechnung und Ausf.hrung (Konstrukcje drewniane. Obliczanie i wykonywanie).
DIN 4074. G.tebedingungen f.r Baurundholz (Nadelholz) (Wymagania jakościowe dla drewna okrągłego budowlanego (iglastego)).
DIN 68140. Keilzinkenverbindungen aud Holz (Połączenia na wczepy klinowe z drewna).