Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Przy obliczaniu letniej ochrony przeciwsłonecznej znaczenie mają nie tylko współczynnik przenikania energii całkowitej przez oszklenie, lecz także urządzenia przeciwsłoneczne. Zacieniające działanie urządzeń przeciwsłonecznych zależy od ich rodzaju i usytuowania; jest ono uwzględniane w postaci tak zwanych współczynników redukcyjnych “z”. Szczegóły obliczeń ustalają normy oraz “rozporządzenia o ochronie cieplnej budynków”. W obliczeniach stosuje się następujące współczynniki redukcyjne.

Wskazówki praktyczne
W pzypadku kilku urządzeń przeciwsłonecznych usytuowanych jedno za drugim, współczynnik redukcyjny stanowi iloczyn poszczególnych współczynników redukcyjnych wg wzoru
z = z1 x z2 x … x zn

Przykład: okno z żaluzją usytuowaną od wewnątrz (z = 0,5) i roletą usytuowaną od zewnątrz (z = 0,3):
z = 0,5 x 0,3 = 0,15

Literatura
PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
DIN 4108-2. W-rmeschutz im Hochbau. W-rmed-mmung und W-rmespeicherung. Anforderungen und Hinweise f.r Planung und Ausf.hrung (Ochrona cieplna w budownictwie ogólnym. Izolacje cieplne i akumulacja ciepła. Wymagania i wskazówki dla projektowania i wykonania).