Uwe Schubert – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Posadzka o wysokiej odporności jako jeden z wielu rodzajów podłóg przemysłowych. Zwykle jej konstrukcja jest wielowarstwowa i składa się z:

 • podłoża (płaskie, o wystarczającej wytrzymałości),
 • warstwy nośnej (żwir, szuter, lub inny rodzaj wzmocnienia),
 • folii wyrównującej,
 • płyty betonowej zbrojonej,
 • posadzki właściwej (jastrych, jastrych na podkładzie rozdzielającym, jastrych na warstwie izolacyjnej),
 • warstwy kryjącej (użytkowa, odporna na ścieranie).  W praktyce należy z definicji rozróżniać podłogi przemysłowe i jastrychy przemysłowe.

  Do grupy jastrychów przemysłowych należą:

 • jastrychy z asfaltu wylewanego,
 • jastrychy magnezjowe,
 • jastrychy cementowe z dodatkiem składników utwardzających.

  Cechy charakterystyczne jastrychów przemysłowych reguluje norma DIN 18 560 cz. 7. Przykład oznakowania dwuwarstwowej cementowej posadzki jastrychowej, wytrzymałości 55, z substancją utwardzającą, należącą do grupy A, warstwa pośrednia o grubości nominalnej 10 mm utwardzacza i 40 mm warstwy przejściowej, o wysokiej wytrzymałości.

  Jastrych utwardzany

  Grupy wytrzymałościowe dla podłóg przemysłowych są takie same jak dla innych elementów, ale nie odpowiadają one wytrzymałości oznaczanej z użyciem pojazdu – transportera ze stalowymi rolkami, który wywierał nacisk powyżej 40 N/mm 2 .

  Wskazówki praktyczne
  Zalety

 • Wielkie znaczenie ma nośność podłoża. W każdym przypadku należy zbadać wcześniej moduł sprężystości podłoża.
 • Należy zwracać uwagę, aby folia wyrównawcza została zawsze założona
 • W przypadku podłóg wielowarstwowych, koniecznie należy zwracać uwagę na prawidłowe przygotowanie podłoża. Wytrzymałość powierzchni betonu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm 2 .
 • Należy przewidzieć szczeliny dylatacyjne.
 • Szczeliny pozorne wymagane są w niektórych zastosowaniach, przy posadzkach zespolonych mają ograniczone zastosowanie.
 • Należy dokonać starannych uzgodnień z Projektantem/ Architektem, jaki jest projektowany zakres obciążeń.
 • Wymagany jest odbiór jakościowy przez pobór próbek.
 • Szczeliny dylatacyjne najbezpieczniej jest tworzyć przez umieszczanie specjalnych profili.
 • Dodatek włókna stalowego nie poprawia w odczuwalnym stopniu sztywności.  Alternatywy
  Posadzki z żywic syntetycznych
  Podłogi przemysłowe

  Literatura
  Posadzka przemysłowa. Aprobaty techniczne (7 numerów) Instytutu Techniki budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
  LOHMAYER G.: Betonbżden im Industriebau: Hallenund Freifl-chen (Podłogi betonowe w budownictwie przemysłowym; powierzchnie hal i terenów niezabudowanych), Betonverlag, D.sseldorf 1987.
  Industriefusbżden (Podłogi przemysłowe), Wydawca P. Seidler, Ostfildern, Akademia Techniczna Esslingen 1991.
  WEIGLER H., KARL S.: Beton: Arten – Herstellung Eigenschaften. Handbuch f.r Beton – Stahlbeton- und Spannbetonbau (Beton: Rodzaje – Wytwarzanie – Właściwości. Poradnik budownictwa z betonu, żelbetu i betonu sprężonego). Ernst und Sohn, Berlin 1989.
  FIEBRICH H.: Diagnose von Sch-den vor der Instandsetzung (Diagnoza szkód przed ich naprawą). Wydawca P. Seidler, Ostfildern, Akademia Techniczna Esslingen 1991.
  Institut f.r Baustofforschung: Fehler bei Beschichtungen von Industriebżden (Błędy podczas układania podłóg przemysłowych). Zentralblatt f.r Industriebau, nr 3, 1986, str. 12.
  LAUX F.: Industriebżden in der Praxis (Podłogi przemysłowe w praktyce). Bautenschutz und Bausanierung, nr 1, 1992, str. 22.
  DIN 273. Ausgangstoffe f.r Magnesiaestriche (Surowce wyjściowe dla posadzek magnezjowych).
  DIN 1045. Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausf.hrung (Beton i żelbet; Obliczanie i wykonanie).
  DIN 1100. Hartstoffe f.r zementgebundene Hartstoffestriche (Wypełniacze dla posadzek na zaprawie cementowej).
  DIN 1955 cz.1. Bitumen und Steinkohlenteerspech; Anforderungen an Bindemittel, Strassenbaubitumen (Bitumy i smoły z węgla kamiennego).
  DIN 1996. Pr.fung bituminżser Massen f.r den Strassenbau und verwandte Gebiete, Blatt 1 Allgemeines (Kontrola mas bitumicznych jako nawierzchni ulicznych i zastosowań pokrewnych. Arkusz 1 Postanowienia ogólne).
  DIN 4208. Anhydritbinder (Środki wiążące anhydrytowe).
  DIN 4226. Zuschlag f.r Beton (Dodatki do betonu).
  DIN 18 165. Faserd-mmstoffe f.r das Bauwesen (Materiały izolacyjne włókninowe w budownictwie).
  DIN 18 201. Toleranzen im Bauwesen; Begriffe, Grunds-tze, Anwendung, Pr.fung. (Tolerancje w budownictwie; Definicje, określenia, stosowanie, badanie).
  DIN 18 560. Estriche im Bauwesen (Posadzki w budownictwie).

  Instrukcje Zespołu Roboczego Budownictwa Przemysłowego
  AGI-Arbeitsblatt A 10 Industriebżden; Hartstoffbetonplatten (Instrukcja AGI A 10 Podłogi przemysłowe; Płyty z betonu utwardzanego). Kwiecień 1990.
  AGI Arbeitsblatt A 12 Industriebżden; Industrieestriche – Erg-nzungen zu DIN 18 560 (Instrukcja AGI A 12
  Podłogi przemysłowe; Posadzki przemysłowe – Uzupełnienia normy DIN 18 560).
  AGI Arbeitsblatt A 80 Industriebżden aus Kunstharz; Impr-gnierung, Versiegelung, Beschichtung, Estrich (Instrukcja AGI A 80 Podłogi przemysłowe z żywic syntetycznych Impregnacja, utrwalanie nawierzchni powlekanie, jastrych). Styczeń 1981.
  AGI Arbeitsblatt G 10 Verkehrsfl-chen im Industriebau; Strassen-, Park-, und Lagerfl-chen; Plannung (Instrukcja
  AGI G 10 Powierzchnie komunikacyjne w budownictwie przemysłowym; Powierzchnie ulic, parków i składów; Projektowanie). Kwiecień 1990.
  AGI Arbeitsblatt S 10 S-ureschutzbau (Instrukcja AGI
  S 10 Budownictwo odporne na agresywne środki chemiczne).

  Wytyczne
  Deutsches Ausschu§ f.r Stahlbeton; Richtlinie – Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen. Teile 1 bis 4 (Niemieckie Stowarzyszenie Żelbetu; Wytyczne – ochrona i naprawa elementów budowlanych z betonu, części 1 do 4, wersja z 1990 i 1991 r).
  Deutscher Betonverein e.V.: Industriefussbżden aus Stahlfaserbeton. DBV-Merkblattsammlung (Niemiecki Związek Betonu DBV: Podłogi przemysłowe z betonu włóknistego. Posiedzenie instruktażowe DBV), kwiecień