Rainer Walter – Tłumaczył Andrzej Machalski

Poszycie dachu składa się z drewna litego lub materiałów drewnopochodnych (płyty wiórowe, płyty sklejki).

Grubość poszycia powinna wynosić co najmniej 22 mm, aby umożliwić przybijanie podkładu pod pokrycie. Grubość nominalna poszycia z drewna litego nie powinna być mniejsza od 24 mm.

Długość płyt z materiałów drewnopochodnych nie może przekraczać 2,5 m.

Wskazówki praktyczne
Styki przebiegające równolegle do podpór wolno wykonywać tylko na podporach (np. płatwiach lub krokwiach). Głębokość podparcia musi wynosić co najmniej 20 mm.

Prostopadłe do podpór swobodne brzegi desek i bali, przy stosunku szerokości w świetle do grubości płyty > 30 powinny być łączone ze sobą na wpust i pióro lub na równoważne złącze. Przy płytach z materiałów drewnopochodnych brzegi te muszą być zawsze połączone ze sobą na wpust i pióro lub na równoważne złącze.

Dla uniknięcia zastoin wodnych nachylenie dachu powinno wynosić co najmniej 2 %.

Szerokość desek przy poszyciu z drewna litego powinna wahać się od 80 do 160 mm. Deski muszą być mocowane na każdej krokwi co najmniej dwoma sztyftami drucianymi. Przy odstępie krokwi ponad 75 cm grubość poszycia powinna być odpowiednio zwiększona.

Przy płytach z materiałów drewnopochodnych należy wykonywać szczeliny, z uwzględnieniem oczekiwanych zmian długości i szerokości z powodu pęcznienia. Z reguły należy przyjąć przy płytach płaskoprasowanych 2 mm/m i przy płytach budowlanych ze sklejki 1 mm/m. Nad szczelinami układa się paski rozdzielcze i zabezpiecza je przed przesunięciem.

Literatura
KU” W.: Roboty pokrywcze i blacharskie. Arkady, Warszawa 1974.
THALLON R.: Od piwnicy aż po dach, czyli ilustrowany poradnik projektowania i budowy szkieletowego domu drewnianego. The Taunton Press – Wydawnictwo Murator, Warszwa 1995.
DIN 1052. Holzbauwerke (Konstrukcje drewniane).
DIN 4074. Sortierung von Nadelholz nach der Tragf-higkeit (Sortowanie drewna iglastego według wytrzymałości).
DIN 68705. Sperrholz, Baufurniersperrholz (Płyty drewnopochodne klejone, sklejka budowlana).
DIN 68763. Flachpre§platten f.r das Bauwesen (Płyty płaskoprasowane dla budownictwa).