Kallenberger – Tłumaczył Andrzej Machalski

Zależnie od położenia w budynku, rozróżnia się rynny zewnętrzne i wewnętrzne.

Według zastosowanego sposobu zamocowania można rynny dachowe podzielić na wiszące, stojące i leżące.

Dalej – według kształtu dzieli się rynny dachowe na półokrągłe, skrzynkowe, jak również o specjalnej konstrukcji. Pod względem formy, rynny dachowe półokrągłe zajmują specjalną pozycję, gdyż dzięki swej formie geometrycznej mają największy przekrój poprzeczny przy tej samej szerokości użytej blachy. Również przy małej ilości wody mają na tyle wystarczające napełnienie, aby łatwo odprowadzić zanieczyszczenia (pod warunkiem właściwego spadku rynny).

Zatem w dalszym ciągu zostaną przedstawione niektóre rysunki konstrukcyjne dla różnych kształtów rynien dachowych o odmiennych sposobach wykonania.

Wymagania odnoszące się do wyrobów służących do odwodnienia dachu, obejmujących rynny dachowe, rury deszczowe (spustowe) i różny osprzęt sprecyzowano w normach.
Norma DIN 18460 zawiera podstawy wymiarowania, których należy przestrzegać przy porządnym projektowaniu odwodnienia dachu. Prawidłowo zwymiarowanemu przekrojowi rury deszczowej przyporządkowuje się mianowicie odpowiednią rynnę dachową. Ta ostatnia powinna w zasadzie spełniać wymagania wyszczególnione w DIN EN 612. Norma ta zawiera – oprócz znacznej liczby wzorów kształtu – również ustalenia dotyczące głównych wymiarów dla wybranych zakresów szerokości blachy.Dokładne ustalenia znajdują się w postanowieniach RAL-RG 681 dotyczących elementów budowlanych z blachy tytanowo-cynkowej (RAL = Deutsches Institut f.r G.tesicherung und Kennzeichnung – Niemiecki Instytut dla Zapewnienia Jakości i Oznakowania). Postanowienia opracowane przez RAL są doskonałym uzupełnieniem ogólnych podstaw praktyki wymiarowania rynien zawartych w DIN 18460.


Układanie rynien dachowych
Zaleca się utrzymanie spadku 2 o /oo, a więc 2 mm na metr, nawet gdy nie jest to wyraźnie wymagane.

Zmiany poglądów na temat spadku rynny
Układanie rynien dachowych ujęto w nieaktualnej już normie DIN 18461 (ważnej do 1961), jak następuje: “Półokrągłe rynny dachowe wiszące mogą być układane poziomo, jednak należy zalecać układanie ze spadkiem 3 do 5 mm na metr.”

W wersji z 1978 “półokrągłe i skrzynkowe rynny dachowe, jeżeli nie ustalono inaczej, powinny być układane ze spadkiem co najmniej 1mm/m”. Należy unikać dlugości rynien większych od 15 m z powodu występującego wydłużenia termicznego. Dłuższe rynny należy zgodnie z tym dzielić na odcinki i wyposażać w dylatacje termiczne.

Tylna krawędź ułożonej rynny wiszącej powinna być przynajmniej 8 mm wyżej niż jej przednia krawędź, aby dopuścić możliwość przelewania się wody. W tym położeniu należy rynnę stabilnie zamocować.

Literatura
KU” W.: Roboty pokrywcze i blacharskie. Arkady, Warszawa 1974.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne tom I, część 3. Arkady, Warszawa 1990.
Fachregeln des Klempnerhandwerks. In: Richtlinien f.r die Ausf.hrung von Metall-D-chern, Au§enwandbekleidungen und Bauklempnerarbeiten (Fachowe reguły rzemiosła blacharskiego, w pracy: Wytyczne wykonania dachów metalowych, okładzin ścian zewnętrznych i robót blacharskich budowlanych). ZVSHK, St. Augustin.
Regeln f.r Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk. (Zasady wykonania robót metalowych w rzemiośle dekarskim). ZVDH, Kolonia.
G.te- und Pr.fbestimmungen RAL-RG 681. G.tegemeinschaft Bauelemente aus Titanzink (Postanowienia dotyczące jakości i badań RAL-RG 681).
PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-61/B-10245. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
DIN 1986. Entw-sserungsanlagen f.r Geb-ude und Grundst.cke (Urządzenia kanalizacyjne budynków i działek budowlanych).
DIN 18460. Regenfalleitungen au§erhalb von Geb-uden und Dachrinnen (Rury deszczowe na zewnątrz budynków i rynny dachowe).
DIN 18462. Rohrbżgen f.r kreisfżrmige Regenfallrohre (Kolanka rurowe dla rur deszczowych okrągłych).
DIN EN 612. H-ngedachrinnen und Regenfallrohre aus Metallblech (Rynny dachowe wiszące i rury deszczowe z blachy metalowej).
DIN EN 607. H-ngedachrinnen und Zubehżrteile aus PVC-V (Rynny dachowe wiszące i elementy osprzętowe z PVC usieciowanego).
DIN 18338. Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten (Roboty dekarskie i roboty izolacyjne wodochronne na dachach).
DIN 18339. Klempnerarbeiten (Roboty blacharskie).