Heinz Freundenberg – Tłumaczył Kazimierz Dąbrowski

Sklepienie jest łukowym przekryciem otworu w ścianie z cegły. Gdy okienny lub drzwiowy otwór ma zostać poziomo przekryty, stosuje się konstrukcję w postaci sklepienia płaskiego. Ze względu na swoją niską nośność może on zależnie od wysokości być stosowany do rozpiętości ok. 1,50 m. Z punktu widzenia konstrukcji mamy tu do czynienia z klinem z cegły pomiędzy dwiema podporami, stąd i określenie “płaskie nadproże”.

Wskazówka praktyczna
Ze względów optycznych krawędź dolna sklepienia płaskiego powinna mieć strzałkę równą ok. 2 % rozpiętości. Podpora natomiast, szczególnie w cegle licówce powinna być murowana tylko z lekkim skosem. Przy murowaniu sklepienia konieczne jest rusztowanie krążynowe. Strzałkę sklepienia uzyskuje się odpowiednio wykształconą krążyną lub przez rozsypanie po środku grubszej warstwy mokrego piasku. Aby uzyskać bezpieczne połączenie podpory sklepienia z murem wmurowuje się kotwy z prętów z nierdzewnej stali w spoiny podpory. Muruje się sklepienie możliwie równomiernie od podpór do środka sklepienia.Literatura
HUBERT REICHERT (1992). Konstruktiver Mauerwerksbau (Konstrukcyjne budownictwo z cegły).