Gundolf Kr.ger
Tłumaczył Roman Benedykciuk

Suche podłoża posadzkowe są to prefabrykowane elementy, wykonane ze specjalnych płyt gipsowych, przygotowywane do zastosowania w zakładzie producenta lub też bezpośrednio na budowie.

Wskazówki praktyczne

Elementy suchych podłoży posadzkowych
Trzy płyty podłoża posadzkowego, są sklejone ze sobą już przez producenta i zaopatrzone w kilka warstw izolacyjnych grubości 20 lub 30 mm, wykonanych z polistyrenu. Grubość elementów łączących wynosi 45 i 55 mm, wymiary elementów łączących 200 x 60 cm.

Płyty suchych podłoży posadzkowych
Dwie warstwy płyt grubości 12,5 mm, przeznaczonych dla suchych podłoży posadzkowych, sklejone są przy zastosowaniu kleju do podłoży posadzkowych i mocowane klamrami na budowie. Grubość podłoża posadzkowego wynosi 25 mm, wymiary płyt 125 x 90 cm. Tego typu podłoża posadzkowe nadają się także do układania ogrzewania podłogowego, współczynnik przewodzenia ciepła lz = 0,14 W/mK.

Literatura
PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne.
Podłoże gipsowe. Aprobaty techniczne (12 numerów) Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.

DIN 18560-1. Estriche im Bauwesen; Begriffe, Allgemeine Anforderungen, Pr.fung (Jastrychy w budownictwie; pojęcia, wymagania ogólne, badanie.