Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Pomieszczenie sanitarne – Definicja
Do pomieszczeń sanitarnych, służących pielęgnacji ciała, higienie i celom zdrowotnym zalicza się: łazienki, umywalnie, natryski i ubikacje.

Kanały energetyczne i instalacyjne
Ponieważ przewody instalacji zaopatrującej mieszkania w wodę, odprowadzające z nich ścieki oraz centralnego ogrzewania na ogół nie powinny być umieszczane w bruzdach ściennych, aby pomieścić większą liczbę tych przewodów projektuje się szyby instalacyjne.

Wykonanie
W związku z istnieniem w budynkach urządzeń technicznych, należy przewidzieć wystarczający sposób ochrony przed przenoszeniem się drgań powietrza i drgań materiału, co oznacza generalnie, że powinno się stosować atestowaną armaturę, perlatory ze świadectwem jakości, spłuczki ustępowe z izolacja np. styropianem, kolana i kształtki w ubikacji w osłonie piankowej, ograniczające przenoszenie hałasu wsporniki wanien itp.

Natężenie dźwięku od tej armatury, mierzone w centralnej części pomieszczeń mieszkalnych, roboczych i sypialnych, nie powinno przekraczać 30 dB(A). Natężenie dźwięku od indywidualnego wyposażenia budynków nie powinno z kolei przekraczać 35 dB(A) w pomieszczeniach mieszakalnych sąsiadów.

Odpowiednią pod względem hałasu armaturę wg DIN 4109 można zaliczyć do grupy I lub grupy II.

Podział w zależności od przepływu: hałas wywoływany przez armaturę zależy w znacznym stopniu od wydajności przepływu i na tej podstawie ustalono cztery klasy armatury.

Klasy te oznaczane są literami:

 • A ??15 l/min
 • B ??25 l/min
 • C ??30 l/min
 • D ??38 l/min

  Wymagania w przedmiocie ochrony przed hałasem powodowanym przez instalacje sanitarne uznaje się za spełnione, jeśli zainstalowana armatura zakwalifikowana do grupy I i II umieszczona jest w budynku odpowiednio do przynależności do grupy I lub II (patrz tablica 1).  Istotne jest ponadto korzystne z punktu widzenia ochrony przed hałasem usytuowanie ścianki instalacyjnej, na której mają być zainstalowane przewody dopływowe i odpływowe i same przybory sanitarne. Ścianka może osłaniać pomieszczenia wymagające ochrony przed hałasem, lub mieszkanie sąsiednie. Pomieszczenia, z którego przenika hałas (np. łazienki, kuchnie, toalety, klatki schodowe, szyby windowe itd.) powinny być izolowane zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Strefy podwyższonego natężenia hałasu nie powinny graniczyć z pomieszczeniami mieszkalnymi, a szczególnie sypialnią sąsiedniego mieszkania.

  W obszarze własnego mieszkania strefy podwyższonego hałasu należy w miarę możliwości oddzielać korytarzami i przedpokojami.

  Kanały instalacyjne (piony wznośne i opadowe, wentylacyjne kanały wywiewne) powinny być rozmieszczane w ramach strefy podwyższonego hałasu.

  Kryterium oceny powinna być umiejętność rozmieszczenia na planie budynku akustycznie korzystnych i niekorzystnych kanałów i pomieszczeń.  W tym przypadku jest szczególnie intensywne rozchodzenie się hałasu do pomieszczeń mieszkalnych sąsiada.

  Środki zaradcze: kanał instalacyjny dla pionów opadowych i wznośnych umieścić przed ścianą działową. Wykonać ściankę na pełną wysokość pomieszczenia, o masie ??250 kg/m 2 . W sytuacji pokazanej na rysunku 1 można instalować tylko armaturę z grupy I.  Intensywne przenoszenie się drgań materiałów do pomieszczeń mieszkalnych sąsiada.  Niewielkie przenoszenie hałasu od armatury, spłuczki ustępowej lub instalacji, które graniczą z pomieszczeniami dziennymi, roboczymi, lub sypialnią sąsiada tylko pośrednio. Wymagane zastosowanie armatury z grupy I.  Rozplanowanie kuchni i łazienki przy wspólnej ścianie jest rozwiązaniem korzystnym akustycznie. W takiej sytuacji dopuszcza się montaż armatury zarówno z grupy I jak i grupy II.  Wskazówki praktyczne
  Ogólnie zaleca się przestrzegać postanowień normy “Ochrona przed hałasem w budownictwie”

  Jednowarstwowe sztywne ściany w pokojach dziennego pobytu, na których maja być montowane przewody wodociągowe powinny mieć masę jednostki co najmniej 250 kg/m2, lub też powinny mieć od strony pomieszczenia dziennego pobytu osłonę przewidzianą w normach.

  Przykład
  Hałas wywoływany przez spłuczkę ustępową w odległości 50 cm od jej obudowy wynosi ca 55 dB(A). Z kolei wartość tłumienia dźwięku dwustronnie otynkowanej ścianki działowej z betonu porowatego o grubości ściany 24 cm i masie 270 kg/m 2 wynosi 49 dB(A). A zatem poziom dźwięku wywołanego użyciem spłuczki, który może wystąpić w takiej sytuacji w mieszkaniu sąsiada jest niezauważalny, gdyż wynosi zaledwie 6 dB(A).

  Literatura

 • PN-EN 20140-2:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych
 • PN-87/B-02151.02-03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
 • PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
 • DIN 4109-1 do 5 Schallschutz im Hochbau (ochrona przed hałasem w budownictwie)
 • DIN 52 210 Bauakustische Pr.fungen; Messungen der Luft- und Trittchalschutzes (Badania akustyki w budownictwie; pomiary ochrony przed hałasem od drgań powietrza i odgłosu kroków)
 • DIN 52 217 Bauakustische Pr.fungen; Flanken.bertragung (Badania akustyki w budownictwie; Przenoszenie dźwięków przez obrzeża)
 • DIN 52 218 Pr.fung des Ger-schverhaltens von Armaturen und Ger-ten der Wasserinstalationen (Badania hałasu powodowanego przez armaturę i instalacje wodociągowe)
 • DIN 52 219 Messung von Instalationsger-uschen am Bau (Pomiar hałasu powodowanego przez instalacje podczas budowy)
 • IfBT – Institut f.r Bautechnik, Berlin: Pr.fungsgrunds-tze (Instytut Techniki Budowlanej w Berlinie, Zasady prowadzenia pomiarów