Robert Bosch-Laaks
Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Test “Blower Door” służy do pomiaru w skali naturalnej przepuszczalności powietrza przez bryłę budynku. W celu wykonania pomiaru montuje się dmuchawę o odpowiedniej wydajności w drzwiach zewnętrznych lub oknie i wytwarza ściśle określoną różnicę ciśnienia pomiędzy wnętrzem i przestrzenią zewnętrzną budynku. W wyniku tego, w miejscach nieszczelności powstają przecieki powietrza (strugi powietrza), których sumę mierzy się jako strumień objętościowy. Poza ilościowym ujęciem objętości powietrza napływającego, lub wypływającego test ten pozwala na lokalizację i ocenę stopnia nieszczelności. Ten ostatni pomiar wykonuje się używając aparatu do pomiaru szybkości wiatru.

Wymagania
Zgodnie z normami o izolacji cieplnej budynków jednorazowy test można wykonać w celu wyjaśnienia, czy spełnione są wymagania odnośnie do szczelności budynku. Jako wynik tego testu uzyskuje się odniesioną do objętości pomieszczenia szczelność, albo inaczej szybkość wymiany powietrza przy różnicy ciśnienia 50 paskali. Tę wartość, zwaną n50 ustala się za pomocą testu Blower Door również zgodnie z ISO 9972.

W budynkach wyposażonych w urządzenia wentylacji mechanicznej wartość n50 nie powinna przekraczać 1,0 na godzinę. Takie wymaganie wprowadzono w Szwajcarii już w latach osiemdziesiątych w odniesieniu do budynków z wentylacją nawiewną i wywiewną z odzyskiem ciepła; została ona przyjęta w większości programów w Niemczech wspierających budownictwo niskoenergetyczne. Ponadto wartość ta zgadza się dokładnie z wielokrotnie publikowanymi informacjami, że tylko budynki o wysokiej szczelności mogą gwarantować rzeczywisty dopływ świeżego powietrza przez “wymiennik ciepła”. Oznacza to również, że te wymagania wynikają głównie z niezbędnej efektywności energetycznej tych urządzeń, które podczas swej pracy zużywają niewielkie ilości energii elektrycznej. Wymagania te zostały rozszerzone również na instalacje wywiewne.Literatura
PN-70/B-02365. Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru.
PN-86/B-06073. Metoda badania przepuszczalności powietrza.
PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-93/B-02021. Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przepisy ISO 9972
DIN V 4108-7
E DIN EN 832