Heinz Freudenberg
Tłumaczył Andrzej Machalski

Tynk zewnętrzny służy przede wszystkim do ochrony ścian zewnętrznych przed czynnikami atmosferycznymi. Z reguły jest on nanoszony dwuwarstwowo, musi być przynajmniej “wstrzymujący” wodę i mieć minimalną grubość 20 mm. Dalsze miarodajne funkcje tynku zewnętrznego to optyczne ukształtowanie elewacji i polepszenie izolacyjności cieplnej. Wymagania ogólne wobec tynku zewnętrznego, systemów tynków i wykonania podane są w normach.

Literatura
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, część 4. Arkady, Warszawa 1990.
DIN 18550. Teil 1 Putz, Begriffe und Anforderungen (Tynk, pojęcia i wymagania).
DIN 18550. Teil 2 Putz, Putze aus Mżrteln mit mineralischen Bindemitteln (Tynk, tynki z zapraw na spoiwach mineralnych).