Dietmar Klausen
Tłumaczył Andrzej Machalski

Uszczelniacz hydrauliczny jest materiałem wytworzonym fabrycznie ze spoiwa hydraulicznego i mączki kamiennej zawierającej ił. Zmieszany z wodą służy głównie do wypełniania, uszczelniania i wzmacniania.

Cechy Materiał ten ma gęstość właściwą 2,70 do 2,90 kg/dm 3 , gęstość nasypową 0,90 do 1,00 kg/dm 3 oraz stopień zmielenia 5500 do 9000 cm 2 /g (dla porównania zwykłe cementy: 2900 do 5300 cm 2 /g).

Uszczelniacz jest mieszany w ilości 100 cz. na 45 do 80 cz. z wodą, co odpowiada współczynnikowi woda/uszczelniacz W/U = 0,45 do 0,80 – na dobrze pompowalną lub płynną zawiesinę. Gęstość zawiesiny zależnie od wartości W/U waha się od 1,48 do 1,78 kg/dm 3 .

Przyrost wytrzymałości i osiągalne wytrzymałości na ściskanie zależą głównie od rodzaju uszczelniacza, wartości W/U i intensywności mieszania. Zmiany objętości i wytwarzanie się ciepła podczas twardnienia są niewielkie. Wodoprzepuszczalność jest bardzo niska. Dzięki wartości pH > 12 uszczelniacz stanowi skuteczną ochronę przeciw korozji dla metali.

W tablicy podane są orientacyjne wartości składu mieszaniny i cechy dla zawiesin z uszczelniacza o zwykłej wytrzymałości.Zastosowania
Wzmacnianie przy fundamentowaniu. Wzmacnianie gruntu budowlanego przez wypełnienie niżej położonych próżni, jak szczelin lub kawern. Przenoszące siły wypełnienia próżni powstających między ścianą tunelu a pozostającą skałą przy budowie tuneli z pędzeniem tarczą. Wypełnianie otworów wiertniczych, w które wstawia się profile stalowe dla bocznej obudowy wykopu budowlanego. Iniekcje nasypów drogowych i kolejowych, jeżeli przepychanie rur przez mało stateczny grunt jest możliwe tylko po uprzednim jego wzmocnieniu.

Uszczelnienia. Niewielka wodoprzepuszczalność pozwala na użycie jako materiału uszczelniającego przy budowie studni (patrz przykład zastosowania) lub przy realizacji elementów uszczelniających w budownictwie wodnym (dla uzyskania efektu uszczelniającego uszczelniacz musi pozostawać stale zwilżony!).

Wypełnianie próżni. Wypełnianie starych rurociągów i kanałów. Przy wypełnianiu próżni o dużym przekroju wypełnianie powinno być 2-fazowe. Faza 1 około 80-90 % próżni wypełnia się zawiesiną uszczelniacza W/U = 0,750,90. Faza 2 po ok. 24 godzinach wypełnienie reszty przestrzeni płynną (W/U = 0,75) lub pompowalną (W/U > 0,45) zawiesiną.

Wypełnienia pierścieniowe. Wypełnienia pozostającej pierścieniowej przestrzeni po wciągnięciu nowych rur tworzywowych w zdefektowane lub nieszczelne rurociągi.

Osadzanie rurociągów. Rury – w przeważnie wąskich rowach na rury – osadza się na dnie w uszczelniaczu aż do 1/3 średnicy rury. Po dostatecznym stwardnieniu następuje dalsze wypełnianie zwykłym materiałem zasypkowym z późniejszym zagęszczeniem.