Harry Timm
Tłumaczył Andrzej Machalski

Warstwy wyrównawcze są to:

 • warstwy, które układa się przed właściwym jastrychem (bezspoinowym podkładem podłogowym) w celu wyrównania nierówności przekraczających ustalone w normach tolerancje,
 • warstwy mieszczące elementy grzejne w przypadku jastrychów grzejnych.

  Wskazówki praktyczne
  Konieczność stosowania warstw wyrównawczych wynika z potrzeby spełniania warunku, aby warstwy jastrychu miały stałą grubość. Z reguły grubość może być mniejsza lokalnie od nominalnej (średniej grubości) maksymalnie do 5 mm, przy nominalnych grubościach jastrychu powyżej 60 mm – do 10 mm. Takie różnice wymiarów dla stropu surowego lub podłoża na gruncie można wyrównać. Jeżeli różnice dla stanu surowego nie leżą w granicach tych tolerancji, to konieczna jest warstwa wyrównawcza. W praktyce warstwy wyrównawcze tego typu są wykonywane rzadko.

  Przy warstwach zespolonych każda podwójna warstwa jest dodatkowym ryzykiem. Tutaj różne grubości są układane bez uprzedniego wyrównania (wyjątek: jastrych magnezjowy), co czasem przy jastrychach cementowych prowadzi do powstawania rys, gdyż przy różnych grubościach wysychają one nierównomiernie i tym samym odmiennie się kurczą. Jastrycharz powinien przy podłożu przekraczającvym tolerancje zawsze zgłaszać swoje zastrzeżenia i uzgadniać ograniczenie zakresu gwarancji.

  Przy jastrychach na izolacji termicznej (akustycznej) wyrównanie uzyskuje się w praktyce, nadając izolacjom różne grubości lub wyrównawczo – nasypując ziarnisty materiał.

  Przy jastrychach na zaprawie klejącej musi być wykonana warstwa wyrównawcza, gdyż jastrychy te reagują bardzo szybko na różnice grubości tworzeniem się rys.

  Jeżeli na podłożu ma się układać rury, kable lub kanały, to jastrych zostałby w tych miejscach osłabiony (w swoim przekroju), co niekiedy mogłoby doprowadzić nawet do pęknięć. Warstwa wyrównawcza może pomieścić te rury i kanały. Jastrych można wtedy położyć o stałej grubości na warstwie izolacyjnej lub na kleju.

  Jastrychów nie wolno używać do tworzenia spadku. Jeżeli jastrych ma być ułożony ze spadkiem, to podłoże do jego układania musi już wykazywać niezbędny spadek, aby jastrych mógł mieć stałą grubość. W tym celu można wykonać warstwę wyrównawczą, którą należy oddzielić od jastrychu warstwą klejącą lub izolacyjną.


  Literatura
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, część 4. Arkady, Warszawa 1990.
  WOLSKI Z.: Roboty podłogowe. Arkady, Warszawa 1988.
  TIMM/HEESER: Estriche – Arbeitshilfen f.r Planung und Qualit-tssicherung (Jastrychy – Materiały pomocnicze do projektowania i zapewnienia jakości). 1. Aufl. Bauverlag, Wiesbaden-Berlin 1995.
  DIN 18353. Estricharbeiten 12/92 (Roboty jastrychowe).
  DIN 18560. Estriche im Bauwesen 5/92 (Jastrychy w budownictwie).